Kursa kods Ķīmi3017

Kredītpunkti 4.50

Telpu kopšanas tehnoloģija

Kursa papildus materiāli Citi3017_Telpu_kopšanas_tehnoloģija_gala.pdf

Zinātnes nozareĶīmija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Sandra Īriste

Dr. paed.

author

Baiba Ozola

Dr. biol.

Priekšzināšanas

PārZ2052, Viesmīlības uzņēmumi

Kursa anotācija

Telpu uzkopšanas procesā pozitīvs rezultāts ir iespējams profesionāli izvēloties apstrādājamam materiālam un netīrumu veidam atbilstošus līdzekļus, rīkus un tīrīšanas, mazgāšanas un kopšanas metodes, ievērojot ekoloģiskus, ekonomiskus un racionālus darba organizācijas veidus, stingri vadoties pēc darba drošības un konkrētā uzņēmuma higiēnas prasībām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas – kritiska izpratne par teorētiskiem un empīriskiem pētījumiem telpu kopšanas tehnoloģijās. Ir pamatzināšanas par mazgāšanas līdzekļu iedalījumu, to sastāvu un īpašībām, tīrīšanas līdzekļu ietekmi uz vidi, cilvēkiem. (kontroldarbi);
• prasmes – prot integrēt iegūtās zināšanas, pielietot profesionālo terminoloģiju. Iegūtās zināšanas prot izmantot dažādu mazgāšanas līdzekļu un to sastāvdaļu novērtēšanā. (praktiskie darbi, laboratorijas darbi);
• kompetence – spēj organizēt savu darbu, uzņemties iniciatīvu un atbildību par savu lēmumu rezultātiem. Darbojas atbilstoši regulējošiem normatīvajiem dokumentiem (referāts), kā arī atziņām par mazgāšanas līdzekļu nekaitīgumu cilvēkiem un videi ( patstāvīgais darbs)

Kursa saturs(kalendārs)

1 Saimnieciskā dienesta plānošana. Lekcija: mazgāšana kā process. VAV. Ziepes. Seminārs: oksīdi. Pārbaudes kontroldarbs. Patstāvīgais darbs
2 Darba grafiki Saimnieciskajā dienestā. Lekcija: sintētiskie mazgāšanas līdzekļi. Piedevas.
3 Tīrīšanas līdzekļu nepieciešamība, daudzveidība. Lekcija: šampūni. Dušas līdzekļi. Preparāti vannai. Seminārs: skābes 1. kontroldarbs Oksīdi.
4 Traipu iedalījums. Lekcija: zobu pastas.
5 Tīrīšanas līdzekļu iedalījums. Seminārs: bāzes. 1. laboratorijas darbs. 2. kontroldarbs Skābes.
6 Tīrīšanas līdzekļu ķīmiskais sastāvs.
7 Tīrīšanas līdzekļu ķīmiskais sastāvs. Seminārs: Sāļi. 2. laboratorijas darbs. Tests.
8 Likumdošana.
9 Likumdošana. Seminārs: Ūdens cietība. 3. laboratorijas darbs.
10 Tīrīšanas līdzekļu ietekme uz vidi
11 Individuālie un kolektīvie aizsardzības līdzekļi. 4. laboratorijas darbs, 3.k.d. Bāzes.
12 Ergonomika.
13 Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizācija.
14 Viesnīcas veļas menedžments.
15 Tīrīšanas un dezinfekcijas plāns.
16 Veļas mazgātavas menedžments.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Mācībspēka norādītajā laikā students raksta 6 kontroldarbus, aizstāv laboratorijas darbu protokolus, referātu un patstāvīgo darbu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students izvēlas vienu no daudzajām mācībspēka piedāvātajām referātu tēmām, izlozē datumu, kurā tas ir jāprezentē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaiti ar atzīmi veido vidējais aritmētiskais no divu daļu vērtējumiem.
1. daļas vērtējums. Katrs kontroldarbs (tiek ņemti vērā 2 labāko kontroldarbu vērtējumi) veido 25% no gala vērtējuma (kopā 50% no gala vērtējuma). Referāts veido 50% no gala vērtējuma.
Referāts tiek vērtēts pēc šādiem kritērijiem: prezentācijas saturs (40%), prezentācijas pasniegšanas stils (35%) iekļaušanās laikā (25%). Ieskaites ar atzīmi gala vērtējumu aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem kontroldarbiem un prezentētā referāta.
2. daļas vērtējums. Jābūt ieskaitītiem laboratorijas darbu protokoliem. Ieskaites ar atzīmi vērtējumu aprēķina no 3 kontroldarbiem un testa atzīmēm

Obligātā literatūra

1. Aaltonen T., Hopsu L., Huilaja E. Cleaning manual. Finland: Vihti, 1998. 239 p.
2. Jones T. Professional Management of Housekeeping Operations. Hoboken, New Jersey: John Wiley&Sons, 2007. 477 p.
3. O’Fallon M., Rutherford D. Hotel Management and Operations. New Jersey: John Wiley&Sons, 2011. 494 p.
4. Īriste S., Platace M., Riekstiņa-Dolģe R. (2020). Viesu izmitināšanas pakalpojumu organizēšana. Rīga: VISC.

5. Scanlon N.L. Catering management. Hoboken New Jersey: Wiley, 2013, 262 p.

Papildliteratūra

1. Gavrilenko E. Sanitārija un higiēna pārtikas aprites uzņēmumos. Rīga: Turība, 111 lpp.
2. Ruciņš M. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu iekārtas. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2001, 918 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Hotel und Tourismus Revue [http://www.htr.ch/]
2. Journal of Tourism Consumption and Practice [http://www.library.uq.edu.au/blogs/bte/2009/03/30/journal-tourism-consumption-and-practice]
3. Ilustrētā Zinātne. Rīga: Mediju grupa TOPS. ISSN 1691-256X.

Piezīmes

Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, 2. semestris (PL), 4. semestris (NL) – LKI līmenis – 6.