Kursa kods Ķīmi3002

Kredītpunkti 2.25

Fizikālā un koloidālā ķīmija II

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareFizikālā ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits28

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Fredijs Dimiņš

Dr. sc. ing.

author

Pēteris Kūka

Dr.chem.

Priekšzināšanas

Ķīmi2004, Fizikālā un koloidālā ķīmija I

Aizstātais kurss

ĶīmiB005 [GKIMB005] Fizikālā un koloidālā ķīmija II

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar “Koloidālās ķīmijas” teorētiskajiem pamatiem, fizikāli – ķīmiskajām analīžu metodēm un to izmantošanas iespējām produktu kvalitātes novērtēšanā un izstrādē.. Apgūst iegūto datu izmantošanu dažādos aprēķinos un iegūto rezultātu analīzi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti spēj parādīt teorētiskas zināšanas par koloidālo un lielmolekulāru šķīdumu īpašībām un prasmes praktisko aprēķinu izpildē. Spēj analizēt informāciju un risināt zinātniskas problēmas, izmantojot doto informāciju – lekcijas un kontroldarbs.
Studenti spēj patstāvīgi veikt praktiskos darbus un izdarīt secinājumus, izmantojot apgūtās koloidālās un fizikālās ķīmijas zināšanas - patstāvīgie darbi un laboratorijas darbu aizstāvēšana.
Kompetence apgūto teorētisko zināšanu un prasmju izmantošanā, lai plānotu dažādu fizikāli – ķīmisko analīžu metožu izmantošanu pārtikas kvalitātes izvērtēšanā, izstrādē, analīzē un secinājumu veikšanā – patstāvīgie darbi un laboratorijas darbu aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Ievads koloidālajā ķīmijā. Virsmas parādības. Virsmas spraigums. (Lekcija – 2h). Adsorbcija uz robežvirsmas šķidrums - cieta viela. (Laboratorijas darbs – 2h)
2. Adsorbcijas veidi. Hromatogrāfija. (Lekcija – 1h). Adsorbcija uz robežvirsmas šķidrums - gāze (Laboratorijas darbs – 2h)
3. Koloidālo sistēmu iegūšana un attīrīšana un stabilitāte. (Lekcija – 1h). Koloidālo šķīdumu iegūšana un to īpašības (Laboratorijas darbs – 2h)
4. Koloidālo sistēmu molekulāri - kinētiskās un optiskās īpašības. Koagulācijas slieksnis (Lekcija – 1h). Putas. Uzbriešana. Sarecēšana. (Laboratorijas darbs – 6h).
5. Koloidālo sistēmu elektrokinētiskās īpašības. Micellas uzbūve. (Lekcija – 1h). Elektroforēze (Laboratorijas darbs – 2 h)
6. Emulsijas. Šķīdumu viskozitāte (Laboratorijas darbs – 4h).
7. Izoelektriskā punkta noteikšana (Laboratorijas darbs – 2h)
8. Kontroldarbs par koloidālo un LMV šķīdumu īpašībām. (Lekcija – 1h)
9. Jēdziens par dispersām sistēmām. (Lekcija – 1h)
10. Nefelometrija un turbidimetrija (Laboratorijas darbs – 2h)
11. Kursa kopsavilkums (Laboratorijas darbs – 2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Gala vērtējumu var iegūt izpildot sekojošus kritērijus:
• Sekmīgi (vismaz 4 balles) uzrakstītam kontroldarbam.
• Nostrādāti un sekmīgi aizstāvēti (vismaz 4 balles) visi laboratorijas darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīga sagatavošanās kontroldarbiem. Laboratorijas darbu protokolu noformēšana un gatavošanās laboratorijas darbu aizstāvēšanai.
Iegūto rezultātu matemātiskā apstrāde. Secinājumu veikšana, izmantojot iegūtos laboratorijas darbu rezultātus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums sastāv no abās fizikālās un koloidālās ķīmijas (I un II) daļās uzrakstīto kontroldarbu vērtējumiem un abās fizikālās un koloidālās ķīmijas daļās (I un II) aizstāvēto laboratorijas darbu vērtējumiem.
Studentam jāiegūst sekmīgs vērtējums (vismaz 4 balles) par katru uzrakstīto kontroldarbu un aizstāvēto laboratorijas darbu.
Katra no iepriekšminētajām kursa aktivitātēm veido noteiktu procentu daļu no kopējās atzīmes:
•kontroldarbi 30% ;
•aizstāvētie laboratorijas darbi 50% ;
•laboratorijas darbu protokoli 20%.
Pēc studiju kursa pabeigšanas par abām fizikālās un koloidālas ķīmijas daļām (I un II) jākārto eksāmens, ja vidējā atzīme par visiem kontroldarbiem un atbildētajiem laboratorijas darbiem ir zemāka par 7.
Iegūtais kopējais vērtējums par abām fizikālās un koloidālās ķīmijas daļām sastāda kopējo fizikālās un koloidālās ķīmijas kursa vērtējumu.

Obligātā literatūra

1.Kolasinski, Kurt W. Physical Chemistry: how chemistry works. Chichester, West Sussex: Wiley, 2017, 726 p.
2.Engel T., Reid P. Physical Chemistry. San Francisco etc.: Pearson Education, Inc., 2014. 1040 p.
3.Kūka P. Koloidālā ķīmija. Metodiskie norādījumi un laboratorijas darbu apraksti. Jelgava: LLU, 2008. 89 lpp.
4.Atkins P. W. Physikalische Chemie. Weinheim etc.: VCH, 1996. 1106 p.
5.Alksnis U., Kļaviņš Z., Kūka P., Ruplis A. Fizikālā un koloidālā ķīmija. Rīga: Zvaigzne, 1990. 424 lpp.

Papildliteratūra

1. Petrucci R., Herring G., Madura J., Bissonnete C. General Chemistry. Principes and modern Applications. Toronto: Pearson, 2016. 1325 p.
2. Zumdahl S. Chemistry. Belmont: Brooks Cole, 2014. 1085.
3. Food Emulsions. Edited by Friberg S., Larsson K., Sjoblom J. New York: Marcel Dekker, 2004. 640 p. Tiešsaistes piekļuve CRCPress. Pieejams: https://www.taylorfrancis.com/books/9780203913222 4. Engel T., Reid P. Physical Chemistry. Boston: Pearson, 2013. 1103 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Food Quality and Preference. Published by Elsevier Science. ISSN: 0950-3293. Pilni teksti Science Direct datubāzē.
2. Food Science and Technology International. Published by Sage Publications. ISSN (printed): 1082-0132. ISSN (electronic): 1532-1738.
3. Zinātnisko rakstu meklētājs "Google Scholar Beta" http://scholar.google.lv

Piezīmes

Obligāts kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” studentiem.