Код курса Ķīmi2016

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций24

æоличество лабораторных работ40

Количество часов самостоятельной работы студента98

Дата утвеждения курса30.03.2021

Разработчики курса

author

Māra Dūma

author

Ilze Čakste

author

Baiba Ozola

Учебная литературa

1. Čakste I. (2008.) Vispārīgā ķīmija. Mācību līdzeklis. – Jelgava: LLU, 66 lpp.
2. Druviete B., Bluka A. (2007.) Vispārīgā un neorganiskā ķīmija. Laboratorijas darbu apraksti un vingrinājumi. – Jelgava: LLU, 47 lpp.
3. Druviete B., Truksne D. (2008.) Neorganiskie savienojumi, to klasifikācija un vispārīgās ķīmiskās īpašības. Metodiskie norādījumi un vingrinājumi. – Jelgava: LLU, 59 lpp.
4. Rauhvargers A. (1996.) Vispārīgā ķīmija. – Rīga: Zinātne, 383 lpp.
5. Constable E.C., Housecroft C.E. (2006) Chemistry, 3rd Edition. – Harlow etc.: Pearson Prentice Hall, 1285 p.
6. Whitten K.W., Davis R.E., Peck M.L., Stanley G.G. (2007) Chemistry, 8th Edition. – Belmont: Thomson Brooks/Cole, 1066 p.
7. Хаускрофт К., Констебл Э. (2002) Современный курс общей химии в 2 томах, Т. 1. – Москва: Мир, 539 с.
8. Хаускрофт К., Констебл Э. (2002) Современный курс общей химии в 2 томах, Т. 2. – Москва: Мир, 528 с.
9. Хаускрофт К., Констебл Э. (2002) Современный курс общей химии: Задачник. – Москва: Мир, 250 с.
10. Лидин Р.А., Андреева Л.Л., Молочко В.А. (2006) Константы неорганических веществ. Справочник. – Москва: ДРОФА, 685 с.

Дополнительная литература

1. Jansons E., Bergmanis U., Meirovics I., Vītols P. (1994.) Ķīmija. – Rīga: Zvaigzne, 608 lpp.
2. Gļinka N. (1981.) Vispārīgā ķīmija. – Rīga: Zvaigzne, 686 lpp.
3. Kamzole L., Brunere V., Blūms A. (1988.) Ķīmijas uzdevumi augstskolu inženiertehniskajām specialitātēm. – Rīga: Zvaigzne, 210 lpp.
4. Kamzole L., Brunere V., Blūms A., Kacens J. (1992.) Ķīmija augstskolu inženiertehniskajām specialitātēm. – Rīga: Zvaigzne, 396 lpp.
5. Matiseks R., Šnēpels F.M., Šteinere G. (1998) Pārtikas analītiskā ķīmija. Pamati, metodes, lietošana / Tulkojums latviešu valodā. Tulk.Dr.chem.I.Jākobsone, Dr.chem. M.Jākobsons. Rīga: LU, 456 lpp.
6. Blija A., Galoburda R. (2008) Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības. Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 88 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Čakste I. (2011) Vispārīgās un neorganiskās ķīmijas lekciju konspekts. Elektronisks formāts.
2. Ozola B. (2010) Biogēnie elementi. Mācību līdzeklis. Elektronisks formāts.
3. Zinātnisko rakstu meklētājs „Google Scholar Beta” http://scholar.google.lv ,
4. Zinātnisko rakstu meklētājs: „SCIRIUS for scientific information only” http://www.scirus.com