Kursa kods Ķīmi2016

Kredītpunkti 6

Neorganiskā un analītiskā ķīmija I

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareNeorganiskā ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Māra Dūma

Dr. sc. ing.

author

Ilze Čakste

Dr.chem.

author

Baiba Ozola

Dr. biol.

Kursa anotācija

Programma paredz apgūt svarīgākās neorganiskās ķīmijas likumsakarības, zināšanas par ķīmiskajiem elementiem, to savienojumiem, kā arī par neorganisko vielu pārvērtībām un īpašībām. Zināšanu un prasmju apguve nodrošināta ar mācību materiālu, vingrinājumu un laboratorijas darbu klāstu, kas parāda neorganiskās ķīmijas nozīmīgo vietu izvēlētajā specialitātē

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa apgūšanas studentiem būs:
zināšanas un izpratne par neorganisko vielu īpašībām, pārvērtību likumsakarībām un to praktisko nozīmīgumu pārtikas tehnoloģijā (lekcijas, kontroldarbi, laboratorijas darbi); zināšanu bāze turpmāko studiju kursu apgūšanai;
prasmes analītiski domāt un radoši izmantot ķīmijas likumsakarības praksē gan studiju procesā, gan profesionālajā darbībā (kontroldarbi, laboratorijas darbi, patstāvīgie darbi-diskusiju semināri);
kompetences objektīvi izvērtēt jaunu informāciju par ķīmisko elementu izmantošanu pārtikas rūpniecībā, spējas to patstāvīgi atrast (patstāvīgais darbs, diskusiju semināri).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Atomu uzbūve (Lekcija –2h), Diskusiju seminārs par oksīdiem (Laboratorijas darbs – 2h)
2. Elementu periodiskā sistēma un tabula (Lekcija – 1h). Diskusiju seminārs par skābēm. 1.laboratorijas darbs – Indikatoru reakcijas ar skābēm un bāzēm, 2.laboratorijas darbs – Metālu reakcijas ar vājām oksidētājskābēm (Laboratorijas darbs – 3h)
3. Ķīmiskās saites (Lekcija –2h). Diskusiju seminārs par bāzēm. 3.laboratorijas darbs – Cinka, hroma (III) un vara hidroksīdu iegūšana un īpašības (Laboratorijas darbs – 2h).
4. Elektrolītu šķīdumi (Lekcija – 1h). Diskusiju seminārs par sāļiem. 4.laboratorijas darbs Sāļi. 1. kontroldarbs – Oksīdi, skābes (Laboratorijas darbs – 3h)
5. Ķīmiskā kinētika, katalīze, līdzsvars (Lekcija – 2h). Diskusiju seminārs par sāļu hidrolīzi. 5.laboratorijas darbs Hidrolīze (Laboratorijas darbs – 2h)
6. Kompleksie savienojumi (Lekcija – 1h). Diskusiju seminārs - komplekso savienojumu nosaukumi. 6.laboratorijas darbs Kompleksie savienojumi. 2.kontroldarbs Bāzes, sāļi (Laboratorijas darbs – 3h)
7. Nemetāli. Ūdeņradis (Lekcija – 2h). Diskusiju seminārs – reakcijas elektrolītu šķīdumos. 7. laboratorijas darbs Reakcijas elektrolītu šķīdumos (Laboratorijas darbs – 2h)
8. Halogēni (Lekcija – 1h). Diskusiju seminārs – oksidēšanās-reducēšanās reakcijas. 8.laboratorijas darbs Oksidēšanās-reducēšanās reakcijas. 3.kontroldarbs Reakcijas elektrolītu šķīdumos (Laboratorijas darbs – 3h)
9. Skābeklis, sērs (Lekcija – 2h). 9.laboratorijas darbs Halogēni. 4.kontroldarbs Hidrolīze (Laboratorijas darbs – 2h)
10. Slāpeklis, fosfors (Lekcija – 1h). 10.laboratorijas darbs Sērs, slāpeklis, fosfors. 5.kontroldarbs Oksidēšanās-reducēšanās reakcijas (Laboratorijas darbs – 3h).
11. Ogleklis, silīcijs (Lekcija – 2h), Diskusiju seminārs – Ūdens cietība (Laboratorijas darbs – 2h).
12. Metāli. Nātrijs, kālijs, kalcijs, magnijs (Lekcija – 1h), 11. laboratorijas darbs Ogleklis, silīcijs. 1.tests Ūdeņradis, halogēni (Laboratorijas darbs – 3h)
13. Alumīnijs, alva, svins (Lekcija – 2h). 12.laboratorijas darbs Alumīnijs, alva, svins (Laboratorijas darbs – 2h).
14. Hroms, mangāns, dzelzs (Lekcija – 1h), 13.laboratorijas darbs Hroms, mangāns, dzelzs. 2.tests Alumīnijs, svins, alva (Laboratorijas darbs – 3h).
15. Varš, cinks (Lekcija – 2h). 6.kontroldarbs Svarīgāko metālu ķīmiskās īpašības (Laboratorijas darbs – 2h)
16. Referāti par ķīmisko elementu izmantošanu pārtikas rūpniecībā (Lekcija – 1h; Laboratorijas darbs – 3h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kredītpunktu iegūšanai:
• jānostrādā 13 laboratorijas darbi (35%)
• protokolos jāveic laboratorijas darbu analīze (10%)
• jāizstrādā patstāvīgais darbs-referāts (15%)
• sekmīgi jāuzraksta 6 kontroldarbi un 2 testi (40%)

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs – students izvēlas referāta tēmu par kāda ķīmiskā elementa izmantošanu pārtikas rūpniecībā, iepazīstas ar pieejamo literatūru, patstāvīgi sagatavo referātu un to prezentē

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students var kārtot eksāmenu, ja semestra laikā nostrādāti visi laboratorijas darbi, pieņemti protokoli par tiem, sekmīgi uzrakstīti visi kontroldarbi un iesniegts un prezentēts referāts.
Ja kontroldarbos akumulētā vidējā atzīme nav mazāka par 7 (labi), students eksāmenu var nekārtot, studiju kursā iegūstot šo akumulēto vidējo atzīmi

Obligātā literatūra

1. Čakste I. (2008.) Vispārīgā ķīmija. Mācību līdzeklis. – Jelgava: LLU, 66 lpp.
2. Druviete B., Bluka A. (2007.) Vispārīgā un neorganiskā ķīmija. Laboratorijas darbu apraksti un vingrinājumi. – Jelgava: LLU, 47 lpp.
3. Druviete B., Truksne D. (2008.) Neorganiskie savienojumi, to klasifikācija un vispārīgās ķīmiskās īpašības. Metodiskie norādījumi un vingrinājumi. – Jelgava: LLU, 59 lpp.
4. Rauhvargers A. (1996.) Vispārīgā ķīmija. – Rīga: Zinātne, 383 lpp.
5. Constable E.C., Housecroft C.E. (2006) Chemistry, 3rd Edition. – Harlow etc.: Pearson Prentice Hall, 1285 p.
6. Whitten K.W., Davis R.E., Peck M.L., Stanley G.G. (2007) Chemistry, 8th Edition. – Belmont: Thomson Brooks/Cole, 1066 p.
7. Хаускрофт К., Констебл Э. (2002) Современный курс общей химии в 2 томах, Т. 1. – Москва: Мир, 539 с.
8. Хаускрофт К., Констебл Э. (2002) Современный курс общей химии в 2 томах, Т. 2. – Москва: Мир, 528 с.
9. Хаускрофт К., Констебл Э. (2002) Современный курс общей химии: Задачник. – Москва: Мир, 250 с.
10. Лидин Р.А., Андреева Л.Л., Молочко В.А. (2006) Константы неорганических веществ. Справочник. – Москва: ДРОФА, 685 с.

Papildliteratūra

1. Jansons E., Bergmanis U., Meirovics I., Vītols P. (1994.) Ķīmija. – Rīga: Zvaigzne, 608 lpp.
2. Gļinka N. (1981.) Vispārīgā ķīmija. – Rīga: Zvaigzne, 686 lpp.
3. Kamzole L., Brunere V., Blūms A. (1988.) Ķīmijas uzdevumi augstskolu inženiertehniskajām specialitātēm. – Rīga: Zvaigzne, 210 lpp.
4. Kamzole L., Brunere V., Blūms A., Kacens J. (1992.) Ķīmija augstskolu inženiertehniskajām specialitātēm. – Rīga: Zvaigzne, 396 lpp.
5. Matiseks R., Šnēpels F.M., Šteinere G. (1998) Pārtikas analītiskā ķīmija. Pamati, metodes, lietošana / Tulkojums latviešu valodā. Tulk.Dr.chem.I.Jākobsone, Dr.chem. M.Jākobsons. Rīga: LU, 456 lpp.
6. Blija A., Galoburda R. (2008) Pārtikas produktu struktūrmehāniskās īpašības. Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 88 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Čakste I. (2011) Vispārīgās un neorganiskās ķīmijas lekciju konspekts. Elektronisks formāts.
2. Ozola B. (2010) Biogēnie elementi. Mācību līdzeklis. Elektronisks formāts.
3. Zinātnisko rakstu meklētājs „Google Scholar Beta” http://scholar.google.lv ,
4. Zinātnisko rakstu meklētājs: „SCIRIUS for scientific information only” http://www.scirus.com

Piezīmes

Obligāts kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” studentiem