Kursa kods JurZ6006

Kredītpunkti 6

Nekustamā īpašuma kadastrs

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Liāna Ribkinska

Pielidz.magistram(līm.)

Priekšzināšanas

JurZ5010, Nekustamā īpašuma tiesības

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir studentiem iegūt padziļinātas zināšanas par īpašuma kadastra kārtošanas tiesisko pamatu, nekustamo īpašumu veidošanas un reģistrācijas sistēmas pilnveidošanu, lai zināšanas izmantotu praktisku uzdevumu un zinātniskas problemātikas risināšanā. Studenti padziļināti apgūst mūsdienīgo reālo LR noteikto nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmu, tās mērķus un uzdevumus. Programma orientēta uz nekustamā īpašuma kadastra kārtošanas tiesisko pamatu, nekustamo īpašumu veidošanas un reģistrācijas sistēmas pilnveidošanu. Studiju procesā iegūtās zināšanas ir iespējams izmantot darbā Valsts zemes dienestā, citās valsts institūcijās, pašvaldībās, privātajā biznesā, kā arī veicot pētījumus un izstrādājot projektus par kadastra jautājumiem. Iegūtās zināšanas ir iespējams izmantot par pamatu studijām doktorantūrā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām students
- padziļināti pārzina un izprot kadastra vēsturi, būtību, saturu, kadastra informācijas nepieciešamību un izmantošanu - eksāmens
- prot patstāvīgi veikt ar nekustamā īpašuma kadastra informācijas iegūšanas, apkopošanas un reģistrācijas darbībām saistītus pētījumus – seminārs un kopsavilkums

- spēj sadarbībā ar studiju kursa vadītāju veikt iegūto rezultātu apstrādi un zinātnisku izvērtēšanu – seminārs un kopsavilkums

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas un semināri:
1. Kadastra vēsturiskās izveidošanās cēloņsakarības (3 h).
2. Īpašuma reforma pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1990.gadā (3 h).
3. Nekustamais īpašums kadastra izpratnē (3 h).
4. Nekustamā īpašuma objekti – zemes vienības, būves un telpu grupas (3 h).
5. Nekustamā īpašuma veidi (3 h).
6. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi (3 h).
7. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (3 h).
8. Zemes lietošanas veidi (3 h).
9. Nekustamā īpašuma valsts kadastra jēdziens, tā mērķi un uzdevumi (3 h.)
10. Nekustamā īpašuma tiesiskā reģistrācija zemesgrāmatās (3 h).
11. Zemes kadastrs (3 h).
12. Nekustamo īpašumu reģistrēšana (1991. – 2006.g) (3 h).
13. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma (3 h).
14. Teksta datu reģistrācija un aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā (3 h).
15. Telpisko datu reģistrācija un aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā (3 h).
16. Kadastra dati nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai (3 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. sekmīgs novērtējums eksāmena jautājumos
2. sekmīgs izvēlētās kadastra tēmas prezentācijas un kopsavilkuma (Abstract) angļu valodā novērtējums;
3. sekmīgs semināru rezultātu novērtējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Referāta par izvēlēto kadastra tēmu sagatavošana un tā kopsavilkuma (Abstract) sagatavošana angļu valodā 1 lpp. apjomā.
2. Docētāja norādītās zinātniskās un mācību literatūras (monogrāfijas, zinātniskie raksti un to krājumi, konferenču un semināru materiāli, specializēti zinātniski periodiskie izdevumi, kas nepieciešami profesionālo, akadēmisko un zinātnisko studiju programmu profilējošos studiju priekšmetos) studijas semināru tēmu sagatavošanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju rezultāti tiek izvērtēti pēc šādiem kritērijiem:
1. Eksāmenā, kas notiek mutvārdu formā, publiski, visu kursa studentu klātbūtnē, publiskā diskusijā tiek apspriestas uz eksāmena jautājumiem sniegtās atbildes.
2. Pēc studenta atbildēm uz eksāmena jautājumiem tiek izvērtēts, vai studenti demonstrē zināšanas un kritisku izpratni par kadastra informācijas nepieciešamību un izmantošanu, vai ir ieguvuši prasmes patstāvīgi nekustamā īpašuma kadastra informācijas iegūšanas, apkopošanas, reģistrācijas darbības, un vai spēj veikt iegūto rezultātu apstrādi un izvērtēšanu

Obligātā literatūra

1. Kadastrs no viduslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram. Rīga: Valsts zemes dienests, 2013., 311 lpp.
2. Zemes reforma – atslēga uz īpašumu. Valsts zemes dienests., Rīga, 2012. 335 lpp.
3. Parsova V., Gurskiene V., Kaing M., Real Property Cadastre in Baltic Countries, compendium, Jelgava, Latvia University of Agriculture, 2012., 138 pp.
4. Paršova V., Nekustamā īpašuma formēšana. Mācību grāmata., Otrais, papildinātais izdevums. Jelgava:, LLU, 2010., 359 lpp.

Papildliteratūra

1. Nekustamais īpašums Latvijā 1991 – 2012. A. Kļavis u.c., Rīga: Latio, 2012., 384 lpp.
2. Civillikums. Kodifikācijas nodaļas 1937.gada izdevums. Rīga: Valsts tipogrāfija, 1937. 387 lpp.
3. Parsova V., Real Property Cadastre in Latvia, the course material., Jelgava, Latvia University of Agriculture, 2012., 60 pp

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.vzd.gov.lv
2. www.mernieks.lv
3. http://lmb.lv/

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts LIF zemes ierīcības akadēmiskā maģistra izglītības studiju programmas obligātajā daļā.