Код курса JurZ3033

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций32

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса17.12.2014

Разработчик курса

author

Uldis Karlsons

Учебная литературa

1. Darba drošība. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. 191 278 lpp.
2. Tērauda I. Darba drošība. Rīga : Lietišķās apmācības centrs, 2010. 240 lpp.
3. Riski darba vidē. V. Kaļķis, Ž. Roja, H. Kaļķis. Rīga: Latvijas universitāte, 2007. 68 lpp.
4. Darba drošība, strādājot augstumā: darba aizsardzības informatīvi-skaidrojošais materiāls. Rīga: VSAA, 2005. 20 lpp.

Дополнительная литература

1. Profesijas standarts PS 0094 "Darba aizsardzības speciālists", PS 0100 "Darba aizsardzības vecākais speciālists".
2. Alehno I. Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003. 392 lpp.
3. Profesiju klasifikators [elektroniskais resurss]. Rīga : MULTINEO, 2007.

Периодика и другие источники информации

1. Jurista Vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2006- ISSN 1691-2462.
2. Valsts Darba inspekcija. Pieejams: www.vdi.lv Skatīts 2014.11.11)
3. Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra Pieejams: http://europe.osha.eu.int/. Skatīts 2014.11.11.