Kursa kods JurZ3033

Kredītpunkti 2

Darba tiesības un normatīvi darba aizsardzībā II

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums17.12.2014

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author

Uldis Karlsons

Mg. darb.aizs.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar starptautiskās darba aizsardzības konvenciju,. profesiju klasifikatoru, Latvijas Republikas Darba aizsardzības likumu un ar to saistītiem MK noteikumiem, rīkojumiem un lēmumiem, Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīviem aktiem saistībā ar nodarbināto veselību un drošību darbā, Ministru kabineta noteikumiem saistībā ar veselības pārbaudēm un apdrošināšanu nelaimes un arodsaslimšanu, Eiropas un Latvijas valsts standartiem darba aizsardzībā, darba aizsardzības normatīviem veicot būvdarbus, Eiropas un Latvijas Republikas mācību sistēmu darba aizsardzībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas - visaptverošas teorētiskas zināšanas starptautisko un nacionālo darba aizsardzības normatīvu bāzē, izpratne darba aizsardzības normatīvu nepieciešamībā, spēja saistīt darba aizsardzības normatīvus ar reālo tautsaimniecības nozaru prasībām.
• Prasmes – prot izvēlēties saistošos darba aizsardzības normatīvus atbilstoši konkrētās tautsaimniecības nozares bīstamībai. Pārzinot normatīvu prasības prot pamatot normatīvu ieviešanas nepieciešamību, tiesiskās un praktiskās sekas.
• Kompetence – tiek iegūta spēja uzņemties atbildību patstāvīgi izmantot zināšanas un prasmes, risinot darba aizsardzības normatīvu praktiskā ieviešanā un atbilstošā uzturēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Vispārīgie jautājumi.
2 Normatīvi darba higiēnā, estētikā.
3 Normatīvi izglītības sistēmā.
4 Normatīvi industriālām iekārtām.
5 Darba aizsardzības normatīvi veicot būvdarbus.
6 Normatīvi elektrodrošībā.
7 Darbā notikušu nelaimes gadījumu izmeklēšana.
8 Normatīvi radiācijas drošībā.
9 Akreditācijas sistēma Latvijā.
10 Standartizācija Latvijā..
11 Uzticības personas.
12 Nobeigums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošo novērtējumu saņem studenti, kuri nokārtojuši testu par patstāvīgo darbu ar ne zemāku kā 5,0 balles vērtējumu. Testa veidā iegūst arī novērtējumu par lekcijām. Galīgais vērtējums – vidējais aritmētiskais no divām kontrolēm.

Obligātā literatūra

1. Darba drošība. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. 191 278 lpp.
2. Tērauda I. Darba drošība. Rīga : Lietišķās apmācības centrs, 2010. 240 lpp.
3. Riski darba vidē. V. Kaļķis, Ž. Roja, H. Kaļķis. Rīga: Latvijas universitāte, 2007. 68 lpp.
4. Darba drošība, strādājot augstumā: darba aizsardzības informatīvi-skaidrojošais materiāls. Rīga: VSAA, 2005. 20 lpp.

Papildliteratūra

1. Profesijas standarts PS 0094 "Darba aizsardzības speciālists", PS 0100 "Darba aizsardzības vecākais speciālists".
2. Alehno I. Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003. 392 lpp.
3. Profesiju klasifikators [elektroniskais resurss]. Rīga : MULTINEO, 2007.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Jurista Vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2006- ISSN 1691-2462.
2. Valsts Darba inspekcija. Pieejams: www.vdi.lv Skatīts 2014.11.11)
3. Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra Pieejams: http://europe.osha.eu.int/. Skatīts 2014.11.11.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Darba aizsardzība un drošība” nepilna laika studijām.