Code du cours JurZ3029

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours21.06.2018

Auteur du cours

author

Ārija Vitte

Connaissances de base

JurZ2005,

Manuels

1. Civilprocesa likuma komentāri. Autoru kolektīvs. Prof. K.Torgāna vispārīgā zinātniskā redakcijā. Trešais papildinātais izdevums. Rīga: TNA, 2016, 976 lpp.
2. Civilprocesa likums [tiešsaiste] [skatīts 26.03.2018.] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=50500
3. Latvijas Republikas Civillikums. Rīga: Tulkošanas un terminoloģijas centrs: Tiesu namu aģentūra, 2017. 495 lpp.

4. Līcis A. Prasības tiesvedība un pierādījumi. Rīga: TNA, 2003, 127 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 383 lpp.
2. Juridisko terminu vārdnīca. Rīga: NORDIK, 1998. 302 lpp.
3. Joksts O., Girgensone B. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās (lietu tiesības, saistību tiesības). Rīga: SIA Drukātava, 2011, 144 lpp.
4. Latvijas tiesību sistēma (2017). Kolektīva monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 439 lpp.
5. Torgāns K. Civiltiesību, komerctiesību un civilprocesa aktualitātes. Raksti 1999 – 2008. Rīga: VAS „Tiesu nama aģentūra”, 2009.
6. Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 383 lpp.
7. Juridisko terminu vārdnīca. Rīga: NORDIK, 1998. 302 lpp.
8. Joksts O., Girgensone B. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās (lietu tiesības, saistību tiesības). Rīga: SIA Drukātava, 2011, 144 lpp.
9. Latvijas tiesību sistēma (2017). Kolektīva monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 439 lpp.

10. Torgāns K. Civiltiesību, komerctiesību un civilprocesa aktualitātes. Raksti 1999 – 2008. Rīga: VAS „Tiesu nama aģentūra”, 2009.

Périodiques et d`autres ressources d`information

-