Kursa kods JurZ3029

Kredītpunkti 3

Civilprocess

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Ārija Vitte

Mg. paed.

Priekšzināšanas

JurZ2005, Tiesību pamati

Kursa anotācija

Kurss sniedz studentiem zināšanas civiltiesisko attiecību noregulēšanas jomā. Studiju kursa ietvaros studenti iegūst zināšanas par aizskarto vai ar likumu aizsargāto tiesību aizsardzības mehānismiem, par prasības pieteikuma sastādīšanu un tā iesniegšanu tiesā, kā arī par tiesvedības procesu, tiesas nolēmumiem un to izpildi, starptautisko sadarbību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS:
1) Spēj parādīt zināšanas un izpratni par civilprocesa būtību un lomu tiesību sistēmā. Kontroldarbs.
2) Spēj parādīt zināšanas par civiltiesisko attiecību regulēšanu. Kontroldarbs.
PRASMES:
Profesionālās prasmes
1) Spēj brīvi orientēties civilprocesuālos tiesību aktos. Patstāvīgais darbs.
2) Spēj sastādīt procesuālos dokumentus. Patstāvīgais darbs.
3) Spēj aizsargāt pārkāptās civilās tiesības un aizstāvēt tiesību subjektu intereses tiesā. Grupas darbs.
4) Spēj izvērtēt tiesas procesa norisi. Tiesas procesa izspēle.
Vispārīgās prasmes
1) Spēj orientēties tiesību aktos. Diskusija nodarbībā.
KOMPETENCE:
1) Spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt ar civilprocesu saistītos tiesību aktus. Patstāvīgais darbs.

2) Spēj kritiski analizēt civilprocesa tiesvedības gaitu. Kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas (16 stundas)
1. Civilprocess, tā būtība un principi.
Civilprocesa uzdevums. Civilprocesa likumi un to darbība LR. Civilprocesa darbība laikā un telpā. Civillietas ierosināšana tiesā. Sacīkstes princips. Civillietas izskatīšanas atklātums. Tiesvedības valoda.
2. Tiesas sastāvs.
Tiesas sastāvs izskatot civillietas. Tiesneša atstatīšana vai noraidīšana.
3. Procesuālās sankcijas.
Procesuālo sankciju veidi. Brīdinājums. Izraidīšana no sēžu zāles. Naudas sods. Piespiedu atvešana. Administratīvā, kriminālā atbildība.
4. Lietas dalībnieki, to tiesības un pienākumi.
Civilprocesuālā tiesībspēja un rīcībspēja. Puses. Trešās personas. Pārstāvji. Valsts vai pašvaldību iestādes u.c. personas. Prokurors civilprocesā.
5. Pierādījumi civilprocesā.
Vispārīgie noteikumi par pierādījumiem. Pierādījumu nodrošināšana. Pierādīšanas līdzekļi – pušu un trešo personu paskaidrojumi, liecinieku liecības, rakstveida pierādījumi, lietiskie pierādījumi, ekspertīze, valsts vai pašvaldības iestādes atzinums.
6. Prasības tiesvedība.
Prasības celšana. Prasības pieteikums, tam pievienojamie dokumenti. Prasības pieteikumu iesniegšana tiesā, prasības nepieņemšanas pamats, prasības atstāšana bez virzības. Prasību un civillietu apvienošana un sadalīšana. Pretprasību celšana.
7. Prasības nodrošināšana.
Prasības nodrošināšanas pamats un līdzekļi. Prasības nodrošināšana pirms prasības celšanas.
8. Civillietu iztiesāšana.
Civillietu sagatavošana iztiesāšanai. Civillietu iztiesāšana. Spriedums. Lietas iztiesāšanas atlikšana. Tiesvedības apturēšana civillietā. Prasības atstāšana bez izskatīšanas. Tiesvedības izbeigšana. Izlīgums.
9. Spriedums un tiesas lēmums.
Spriedums un lēmums civilprocesā, to spēkā stāšanās. Sprieduma forma un saturs. Spriedumu veidi. Sprieduma izskaidrošana. Lēmuma pieņemšana, saturs.
10. Atsevišķu kategoriju lietu izskatīšanas. Sevišķās tiesāšanas kārtība.
Lietas par laulības neesamību un šķiršanu. Lietas par laulībā vai ārpus laulības dzimušu bērnu izcelšanās noteikšana. Lietas par mantojuma dalīšanu.
Adopcijas apstiprināšana un atcelšana. Aizgādnības nodibināšana. Aizgādnības nodibināšana personai tās izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves, kā arī alkohola un narkotiku pārmērīgas lietošanas dēļ. Pazudušas personas izsludināšana par mirušu. Juridiska fakta konstatēšana. Pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšana un stāšanās likumīgā spēkā. Mantojuma apsardzība un aizgādība. Sludinājums par mantojuma atklāšanos. Mantojuma pieņemšana. Apstiprināšana mantojuma tiesībās pēc likuma. Lietas par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju. Kredītiestāžu maksātnespējas un likvidācijas lietas.
11. Tiesas spriedumu un lēmumu pārsūdzēšana apelācijas kārtībā.
Apelācijas sūdzības iesniegšana, saturs. Pretapelācijas sūdzība. Apelācijas tiesvedība. Lietas izskatīšana apelācijas instancē. Apelācijas instances tiesas spriedums vai lēmums.
12. Tiesas spriedumu un lēmumu pārsūdzēšana kasācijas kārtībā.
Kasācijas sūdzības iesniegšana. Kasācijas tiesvedība. Lietas izskatīšana kasācijas instancē. Kasācijas instances tiesas spriedums.
13. Šķīrējtiesa un tās darbība.
Šķīrējtiesas izveidošana un darbība. Sagatavošanās procesam. Strīdu izšķiršana šķīrējtiesā. Šķīrējtiesas nolēmumi un to izpilde.
14. Tiesas spriedumu izpilde.
Tiesas spriedumu izpildes noteikumi. Izpildu dokumenti. Tiesas izpildītāji.
15. Piespiedu izpildes līdzekļu piemērošana.
Piespiedu izpildes līdzekļu un to piemērošana nolēmumu izpildē.
16. Starptautiskā civilprocesuālā sadarbība.
Ārvalsts tiesu nolēmumu atzīšana un izpildīšana. Starptautiskā tiesiskā sadarbība.

Praktiskie darbi (16 stundas)
1. Civilprocess, tā būtība un principi. 1. kontroldarbs (2 stundas)
2. Tiesas sastāvs (2 stundas)
3. Lietas dalībnieki, to tiesības un pienākumi. 2. kontroldarbs (2 stundas)
4. Pierādījumi civilprocesā (2 stundas)
5. Prasības tiesvedība (2 stundas)
6. Civillietu iztiesāšana, spriedums un tiesas lēmums. 3. kontroldarbs (2 stundas)
7. Atsevišķu kategoriju lietu izskatīšana (2 stundas)

8. Tiesas spriedumu un lēmumu pārsūdzēšana apelācijas kārtībā (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizpilda 3 patstāvīgie darbi, sekmīgi jāuzraksta trīs kontroldarbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi jāstudē studiju kursa ieteicamie informācijas avoti. Patstāvīgā darba veikšanai ir jāpiedalās tiesas sēdēs un jāveic to analīze.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaiti ar atzīmi var saņemt, pamatojoties uz patstāvīgo darbu un kontroldarbu sekmīgu izpildi.
Studiju kursa noslēgumā kā gala vērtējums ir ieskaite ar atzīmi, kuras vērtējumu veido trīs kontroldarbu vērtējumi: kontroldarbs par tiesas sastāvu, lietas dalībniekiem, to tiesībām un pienākumiem, tiek vērtēts ar 25% no gala vērtējuma; kontroldarbs par civillietu iztiesāšanu, spriedumiem un tiesas lēmumiem, tiek vērtēts ar 25%; kontroldarbs par civilprocesu, tā būtību un principiem, tiek vērtēts ar 20% ; patstāvīgie darbi par civilprocesuāliem tiesību aktiem, procesuālo dokumentu sastādīšanu, tiesas lēmumu izpildi tiek vērtēti ar 30 %.

Obligātā literatūra

1. Civilprocesa likuma komentāri. Autoru kolektīvs. Prof. K.Torgāna vispārīgā zinātniskā redakcijā. Trešais papildinātais izdevums. Rīga: TNA, 2016, 976 lpp.
2. Civilprocesa likums [tiešsaiste] [skatīts 26.03.2018.] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=50500
3. Latvijas Republikas Civillikums. Rīga: Tulkošanas un terminoloģijas centrs: Tiesu namu aģentūra, 2017. 495 lpp.

4. Līcis A. Prasības tiesvedība un pierādījumi. Rīga: TNA, 2003, 127 lpp.

Papildliteratūra

1. Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 383 lpp.
2. Juridisko terminu vārdnīca. Rīga: NORDIK, 1998. 302 lpp.
3. Joksts O., Girgensone B. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās (lietu tiesības, saistību tiesības). Rīga: SIA Drukātava, 2011, 144 lpp.
4. Latvijas tiesību sistēma (2017). Kolektīva monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 439 lpp.
5. Torgāns K. Civiltiesību, komerctiesību un civilprocesa aktualitātes. Raksti 1999 – 2008. Rīga: VAS „Tiesu nama aģentūra”, 2009.
6. Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 383 lpp.
7. Juridisko terminu vārdnīca. Rīga: NORDIK, 1998. 302 lpp.
8. Joksts O., Girgensone B. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās (lietu tiesības, saistību tiesības). Rīga: SIA Drukātava, 2011, 144 lpp.
9. Latvijas tiesību sistēma (2017). Kolektīva monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 439 lpp.

10. Torgāns K. Civiltiesību, komerctiesību un civilprocesa aktualitātes. Raksti 1999 – 2008. Rīga: VAS „Tiesu nama aģentūra”, 2009.

Periodika un citi informācijas avoti

-

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Ekonomika” specializācijas virzienā “Tiesību zinātnes” un brīvās izvēles studiju kurss pārējām ESAF un VBF pamatstudiju programmām.