Kurs-Code JurZ2029

Kreditpunkte 1.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Vorlesungen (Stundenzahl)12

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge4

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)24

Bestätigt am (Datum)17.12.2014

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Alla Pūce

Ersetzte Kurs

JurZM001 [GJURM001]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Darba likums: LR likums (2002). [tiešsaiste] [skatīts 2014.g. 26.novembrī]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=26019
2. Darba strīdu likums: LR likums (2003). [tiešsaiste] [skatīts 2014.g. 26.novembrī]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=67361
3. Slaidiņa V., Skultāne I. Darba tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 296 lpp.
4. Rācenāja Ņ. Darba līgums kā tiesību avots. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2009. 88 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Darba tiesības [skatīts 20.11.2014.] Pieejams: http://www.darbatiesibas.lv/
2. Ulmane V. Darba tiesības. Rīga: "Biznesa augstskola Turība" SIA, 2003. 264 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Jurista vārds: una-lex una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006 - ISSN 1691-2462.