Kursa kods JurZ2029

Kredītpunkti 1.50

Darba tiesības un normatīvi darba aizsardzībā I

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits4

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums17.12.2014

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Alla Pūce

Mg. paed.

Aizstātais kurss

JurZM001 [GJURM001] Darba tiesības un normatīvi darba aizsardzībā I

Kursa anotācija

Kurss sniedz zināšanas par tiesību pamatjēdzieniem, skaidro darba tiesību jēdzienu un būtību. Aplūko darba līgumu veidus un iegūst praktiskas iemaņas to noformēšanā. Kursa apguve sniedz zināšanas par darba un atpūtas laiku un tā plānošanu uzņēmumā. Studenti iepazīstas ar darba kārtības jautājumiem un pamatprincipiem, kā arī ar darbinieku materiālās atbildības noteikumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas – par darba tiesību būtību, nozīmi, lomu mūsdienu sabiedrībā. Veidota izpratne par nozīmīgākajiem darba tiesību institūtiem – darba attiecībām, subjektu un objektu mijiedarbību, darba tiesību saistību ar citām tiesību nozarēm.
• prasmes – brīvi orientēties darba tiesību normatīvos, izmantot avotus, dibināt, realizēt darba tiesiskās attiecības, konstatēt un risināt juridiskās problēmas, izstrādāt juridiskos dokumentus, aizstāvēt subjektu intereses tiesu institūcijās.
• kompetence – Tiek iegūtas zināšanas un praktiskās iemaņas un prasmes patstāvīgi analizēt un vērtēt juridiskos faktus un parādības darba tiesībās un ar tām saistītajos normatīvajos aktos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Tiesību pamatjēdzieni
2 Darba tiesību vispārīgie jēdzieni
3 Darba līgums
4 Darba un atpūtas laiks
5 Darba kārtība
6 Darba strīdi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar vērtējumu ballēs saņem studenti, kuri aizstāvējuši patstāvīgi veikto darbu, izstrādājuši un aizstāvējuši praktiskos darbus un atbildējuši teorētiskos jautājumus studiju kursa apjomā.

Obligātā literatūra

1. Darba likums: LR likums (2002). [tiešsaiste] [skatīts 2014.g. 26.novembrī]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=26019
2. Darba strīdu likums: LR likums (2003). [tiešsaiste] [skatīts 2014.g. 26.novembrī]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=67361
3. Slaidiņa V., Skultāne I. Darba tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 296 lpp.
4. Rācenāja Ņ. Darba līgums kā tiesību avots. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2009. 88 lpp.

Papildliteratūra

1. Darba tiesības [skatīts 20.11.2014.] Pieejams: http://www.darbatiesibas.lv/
2. Ulmane V. Darba tiesības. Rīga: "Biznesa augstskola Turība" SIA, 2003. 264 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Jurista vārds: una-lex una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006 - ISSN 1691-2462.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Darba aizsardzība un drošība” nepilna laika studijām.