Код курса JurZ2029

Кредитные пункты 1.50

Общее количество часов40

Kоличество часов лекций12

Kоличество часов семинаров и практических занятий4

Количество часов самостоятельной работы студента24

Дата утвеждения курса17.12.2014

Разработчик курса

author

Alla Pūce

Предыдущая версия курса

JurZM001 [GJURM001]

Учебная литературa

1. Darba likums: LR likums (2002). [tiešsaiste] [skatīts 2014.g. 26.novembrī]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=26019
2. Darba strīdu likums: LR likums (2003). [tiešsaiste] [skatīts 2014.g. 26.novembrī]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=67361
3. Slaidiņa V., Skultāne I. Darba tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 296 lpp.
4. Rācenāja Ņ. Darba līgums kā tiesību avots. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2009. 88 lpp.

Дополнительная литература

1. Darba tiesības [skatīts 20.11.2014.] Pieejams: http://www.darbatiesibas.lv/
2. Ulmane V. Darba tiesības. Rīga: "Biznesa augstskola Turība" SIA, 2003. 264 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Jurista vārds: una-lex una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006 - ISSN 1691-2462.