Code du cours JurZ2026

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours19.06.2019

Auteur du cours

author

Alla Pūce

Manuels

1. Aigars G., Rozenbergs J., Torgāns K. Civilprocesa likuma komentāri I (1.-28.nodaļa). Rīga: Tiesu namu aģentūra,(2011), 546 lpp.
2. Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, (2007),384 lpp.
3. Civillikums: LR likums, LR Normatīvie dokumenti: Civillikums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. (2008)
4. Civilprocesa likums: LR likums (2010) LR Normatīvie dokumenti.
5. Darba likums. Zvaigzne, 2016.
6. Grūtups A. Civillikuma komentāri. Īpašums. Rīga, (2002) 132 lpp.
7. Krauze R. Mantošana Latvijas Republikā. Rīga, (1998),24 lpp.
8. Latvijas Republikas Civilprocesa likuma komentāri. Rīga, 2008., 306 lpp.
9. Latvijas Republikas Satversme. Rīga, 2006.
10.Rozenfelds J. Lietu tiesības. 4. labotais, papildinātais izdevums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011, 224 lpp.
11.Stucka A. Administratīvās tiesībās. Rīga: Juridiskā koledža, (2009), 352 lpp.
12. Torgāns K. Komentāri saistību tiesībām civillikumā. Rīga. (2004), 421 lpp.

13. Torgāns K. Saistību tiesības. I daļa. Mācību grāmata. Rīga: TNA, 2006, 320 lpp.; (II daļa, 2008, 365 lpp.).

Ouvrages supplémentaires

1. Joksts O., Girgensone B.Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās (lietu tiesības, saistību tiesības). Rīga: SIA Drukātava, (2011), 144 lpp.
2. Gailums I. Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse. 1.grāmata (A un B daļa) Rīga: Gailuma juridiskā biznesa biroja izdevniecība, (2008), 32 lpp.
3. Gailums I. Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse. 2. grāmata C daļa (28.-99. pants) Rīga: Gailuma juridiskā biznesa biroja izdevniecība, (2008), 58 lpp.
4. Gailums I. Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse. 3.grāmata D daļa (100.-129. pants) Rīga: Gailuma juridiskā biznesa biroja izdevniecība, (2008), 62 lpp.
5. Rācenāja Ņ. Darba līgums kā tiesību avots. Rīga: Biznesa augstskola Turība, (2009), 88 lpp.

6. Ruķers M. Elektroniskais paraksts un elektroniskais dokuments. Rīga: Biznesa augstskola Turība, (2005), 32 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Jurista vārds: una lex - una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006-ISSN 1691-2462

2. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums “Latvijas Vēstnesis”. ISSN 1407-0391