Kursa kods JurZ2026

Kredītpunkti 3

Tiesību pamati

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.06.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Alla Pūce

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss veido studentiem kompetences tiesību pamatjautājumos. Studenti iegūst zināšanas un prasmes darba tiesībās, īpašumu tiesību pamatkategorijās, apgūst ģimenes un mantojuma tiesību mantiskos aspektus. Studiju kurss palīdz orientēties saistību tiesību problemātikā mūsdienās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS
1. Zināšanas un izpratne par svarīgākajiem tiesību pamatu jēdzieniem un kategorijām (Kontroldarbs).
2. Zināšanas par ģimenes tiesību un mantojuma tiesību jomu svarīgākiem jēdzieniem un likumsakarībām (Kontroldarbs).
3. Zināšanas par saistību un īpašuma tiesību svarīgākajām kategorijām (Kontroldarbs).
PRASMES
Profesionālās prasmes
1. Spēj patstāvīgi strukturēt studijas, atlasīt normatīvos aktus un rast problēmas risinājumus civiltiesību un darba tiesību jomā (Lietišķā spēle).
2. Spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus, orientējoties darba tiesiskajās attiecībās, risinot uzdevumus (Patstāvīgais darbs).
Vispārīgās prasmes
1. Spēj strādāt individuāli un grupās, pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību, parādīt organizatoriskās spējas. Spēj atrast normatīvos aktus, tos pielietot un izdarīt secinājumus atbilstoši radušās situācijas risināšanai (Diskusijas nodarbībās, lietišķā spēle).
KOMPETENCE
1. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un izmantot juridisko informāciju un risināt praktiskas situācijas civiltiesību un darba tiesību jomā (Grupu darbs).

2. Spēj kritiski analizēt situācijas, interpretēt tiesību normas un konstatēt nepilnības (Noslēguma kontroldarbs, lietišķā spēle).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Tiesību būtība, pazīmes un funkcijas. Tiesību normas jēdziens. Tiesības un morāle (1 h lekcija, 1 h praktiskie darbi).
2. Darba tiesību jēdziens, saturs un avoti (2 h lekcijas, 1 h praktiskie darbi).
3. Darba tiesisko attiecību izbeigšana (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi).
4. Ģimenes tiesību jēdziens, saturs, avoti. Laulības noslēgšana. Laulāto mantiskās tiesības. (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi).
5. Mantojuma un mantinieku jēdziens. Mantošanas pamatu veidi. Mantojuma pieņemšana. (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi).
6. Lietu tiesību jēdziens. Lietu klasifikācija. Servitūti - jēdziens, veidi. (2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi).
7. Ķīlas tiesības. Ķīlas tiesību veidi. Hipotēkas institūts. (1 h lekcijas, 1 h praktiskie darbi).
8. Saistību tiesības. Saistību rašanās vispārīgie pamati. (1 h lekcijas, 1 h praktiskie darbi).
9. Saistību tiesību pastiprināšanas veidi. Mantiskā atbildība. (1 h lekcija, 2 h praktiskie darbi).
10.Civiltiesiskais līgums - jēdziens, forma, veidi. (1 h lekcijas, 1 h praktiskie darbi).

11.Atsevišķi civiltiesisko līgumu veidi (pirkums, noma, aizdevums utt.). (2 h lekcijas, 1 h praktiskie darbi).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nepieciešams uzrakstīt 3 kontroldarbus par studiju kursu tēmām. Jābūt sekmīgi izpildītiem praktisko nodarbību uzdevumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem nepieciešams sagatavot materiālus grupu darbam un lietišķai spēlei. Grupu darbs ”Saistību tiesībās” un lietišķā spēle ”Darba un ģimenes tiesībās”.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursā tiek vērtētas 4 aktivitātes - 3 kontroldarbi un lietišķās spēles un noslēguma kontroldarbs par visām tēmām.

Obligātā literatūra

1. Aigars G., Rozenbergs J., Torgāns K. Civilprocesa likuma komentāri I (1.-28.nodaļa). Rīga: Tiesu namu aģentūra,(2011), 546 lpp.
2. Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, (2007),384 lpp.
3. Civillikums: LR likums, LR Normatīvie dokumenti: Civillikums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. (2008)
4. Civilprocesa likums: LR likums (2010) LR Normatīvie dokumenti.
5. Darba likums. Zvaigzne, 2016.
6. Grūtups A. Civillikuma komentāri. Īpašums. Rīga, (2002) 132 lpp.
7. Krauze R. Mantošana Latvijas Republikā. Rīga, (1998),24 lpp.
8. Latvijas Republikas Civilprocesa likuma komentāri. Rīga, 2008., 306 lpp.
9. Latvijas Republikas Satversme. Rīga, 2006.
10.Rozenfelds J. Lietu tiesības. 4. labotais, papildinātais izdevums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011, 224 lpp.
11.Stucka A. Administratīvās tiesībās. Rīga: Juridiskā koledža, (2009), 352 lpp.
12. Torgāns K. Komentāri saistību tiesībām civillikumā. Rīga. (2004), 421 lpp.

13. Torgāns K. Saistību tiesības. I daļa. Mācību grāmata. Rīga: TNA, 2006, 320 lpp.; (II daļa, 2008, 365 lpp.).

Papildliteratūra

1. Joksts O., Girgensone B.Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās (lietu tiesības, saistību tiesības). Rīga: SIA Drukātava, (2011), 144 lpp.
2. Gailums I. Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse. 1.grāmata (A un B daļa) Rīga: Gailuma juridiskā biznesa biroja izdevniecība, (2008), 32 lpp.
3. Gailums I. Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse. 2. grāmata C daļa (28.-99. pants) Rīga: Gailuma juridiskā biznesa biroja izdevniecība, (2008), 58 lpp.
4. Gailums I. Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse. 3.grāmata D daļa (100.-129. pants) Rīga: Gailuma juridiskā biznesa biroja izdevniecība, (2008), 62 lpp.
5. Rācenāja Ņ. Darba līgums kā tiesību avots. Rīga: Biznesa augstskola Turība, (2009), 88 lpp.

6. Ruķers M. Elektroniskais paraksts un elektroniskais dokuments. Rīga: Biznesa augstskola Turība, (2005), 32 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Jurista vārds: una lex - una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006-ISSN 1691-2462

2. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums “Latvijas Vēstnesis”. ISSN 1407-0391

Piezīmes

Vispārizglītojošais studiju kurss (B1 daļa) ESAF profesionālā bakalaura studiju programmai „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”.