Kurs-Code JurZ2026

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)19.06.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Alla Pūce

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Aigars G., Rozenbergs J., Torgāns K. Civilprocesa likuma komentāri I (1.-28.nodaļa). Rīga: Tiesu namu aģentūra,(2011), 546 lpp.
2. Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, (2007),384 lpp.
3. Civillikums: LR likums, LR Normatīvie dokumenti: Civillikums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. (2008)
4. Civilprocesa likums: LR likums (2010) LR Normatīvie dokumenti.
5. Darba likums. Zvaigzne, 2016.
6. Grūtups A. Civillikuma komentāri. Īpašums. Rīga, (2002) 132 lpp.
7. Krauze R. Mantošana Latvijas Republikā. Rīga, (1998),24 lpp.
8. Latvijas Republikas Civilprocesa likuma komentāri. Rīga, 2008., 306 lpp.
9. Latvijas Republikas Satversme. Rīga, 2006.
10.Rozenfelds J. Lietu tiesības. 4. labotais, papildinātais izdevums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011, 224 lpp.
11.Stucka A. Administratīvās tiesībās. Rīga: Juridiskā koledža, (2009), 352 lpp.
12. Torgāns K. Komentāri saistību tiesībām civillikumā. Rīga. (2004), 421 lpp.

13. Torgāns K. Saistību tiesības. I daļa. Mācību grāmata. Rīga: TNA, 2006, 320 lpp.; (II daļa, 2008, 365 lpp.).

Weiterfuhrende Literatur

1. Joksts O., Girgensone B.Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās (lietu tiesības, saistību tiesības). Rīga: SIA Drukātava, (2011), 144 lpp.
2. Gailums I. Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse. 1.grāmata (A un B daļa) Rīga: Gailuma juridiskā biznesa biroja izdevniecība, (2008), 32 lpp.
3. Gailums I. Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse. 2. grāmata C daļa (28.-99. pants) Rīga: Gailuma juridiskā biznesa biroja izdevniecība, (2008), 58 lpp.
4. Gailums I. Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse. 3.grāmata D daļa (100.-129. pants) Rīga: Gailuma juridiskā biznesa biroja izdevniecība, (2008), 62 lpp.
5. Rācenāja Ņ. Darba līgums kā tiesību avots. Rīga: Biznesa augstskola Turība, (2009), 88 lpp.

6. Ruķers M. Elektroniskais paraksts un elektroniskais dokuments. Rīga: Biznesa augstskola Turība, (2005), 32 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Jurista vārds: una lex - una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006-ISSN 1691-2462

2. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums “Latvijas Vēstnesis”. ISSN 1407-0391