Code du cours JurZ2005

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours20.12.2021

Auteur du cours

author

Stepans Pokotinskis

Manuels

1.Administratīvā procesa likuma komentāri A un B daļa. Autoru kolektīvs J. Briedes zinātniskajā redakcijā. Rīga: TNA, 2013, 1058 lpp.
2.Alfejeva J.,Blūzma V.,Cakare L. u.c. Latvijas tiesību sistēma. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2017, 271.-289.lpp.
3.Briede J., Danovskis E., Kovaļevska A. Administratīvās tiesības. Mācību grāmata. Rīga: TNA, 2016, 351 lpp.
4.Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 384 lpp.
5.Rācenāja Ņ. Darba līgums kā tiesību avots. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2009, 88 lpp.
6.Džugleja T.Tiesību pamati. Rīga:Rīgas Tirdzniecības tehnikums, 2011, 207 lpp.
7.Darba likums ar komentāriem. Zvērinātu advokātu birojs "BDO Zelmenis & Liberte", zinātniskā redaktore I.Kalniņa. Rīga : Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010, 303 lpp.
8.Gencs Z. Mantošana. Zinātniski praktisks komentārs. Rīga:TNA, 2002, 471 lpp.
9.Kalniņš E. Privāttiesību teorija un prakse. Raksti privāttiesībās. Rīga: TNA, 2005, 137. -195. lpp.
10.Kalniņš E. Laulāto manta laulāto likumiskajās mantiskajās attiecībās. Rīga:TNA, 2010, 361 lpp.
11. Neimanis J. Ievads tiesībās. Rīga: zv.adv. J.Neimanis, 2004, 214 lpp.
12.Rozenfelds J. Lietu tiesības. 4. labotais un papildinātais izdevums. Rīga:Zvaigzne ABC, 2011, 224 lpp.
13.Slaidiņa V. Darba tiesības. Papildināts un pārstrādāts izdevums. Rīga:Zvaigzne ABC, 2017, 288 lpp.
14.Torgāns K. Saistību tiesības. Otrais papildinātais izdevums. Rīga:TNA, 2018, 4.-587. lpp.
15. Borchardt K.D. The ABC of EU law. Brussels: EU publications. 2018. [Tiešsaiste]. Pieejams: file:///C:/Users/sony/Downloads/NA0716024ENN.en.pdf
16. Latvia Company Laws and Regulations Handbook. Volume 1. Strategic Information and Basic Laws. 2017, 312p.
17. Miluna I. Latvian Legal System and Legal Research. 2021. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.nyulawglobal.org/globalex/Latvia1.html
18. Palasti G.P. Lecture notes on the introduction to private and civil
law. 2011. RGSL Research papers No.5 [Tiešsaiste]. Pieejams:
https://www.rgsl.edu.lv/uploads/research-papers-list/18/5-palasti-final.pdf
19. Rozenvalds J. How democratic is Latvia. Riga: Latvia University,
2005. [Tiešsaiste]. Pieejams:
https://www.idea.int/sites/default/files/pictures/Demokrat_en.pdf

Ouvrages supplémentaires

1. Cipeliuss R. Tiesību būtība. Rīga: Latvijas Universitāte, 2001, 152 lpp.
2.Joksts O. Saistību tiesības saimnieciskos darījumos. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: SIA „Biznesa augstskola Turība”, 2003, 7.-121.lpp.
3.Torgāns K., Kārkliņš J., Bitāns A. Līgumu un deliktu problēmas Eiropas Savienībā un Latvijā. Prof. K. Torgāna zinātniskā redakcijā. Rīga: TNA, 2017, 414 lpp.
4. Constitution of Republic of Latvia. 2021. [Tiešsaiste]. Pieejams:
https://www.saeima.lv/LapasEnglish/Constitution_Visa.htm
5. European Commission DG JUST Justice, rights and values. Brussels: Kantar Belgium. [Tiešsaiste]. Pieejams: file:///C:/Users/sony/Downloads/DS0921136ENN.en.pdf
6. Special Eurobarometer. Awareness of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Brussels: Kantar Belgium. 2019. [Tiešsaiste]. Pieejams: file:///C:/Users/sony/Downloads/DS0419450ENN.en.pdf
7. OECD Report. Equal Access to Justice for Inclusive Growth. 2019. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.oecd.org/gov/equal-access-to-justice-for-inclusive-growth-597f5b7f-en.htm
8. Sauka A., Putniņš T. Ēnu ekonomikas indekss. Baltijas valstis. Pētījums. Rīga: Stockholm School of Economics in Riga, 2020. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sseriga.edu/sites/default/files/2021-06/SSERiga_Enu_ekonomikas_indekss_2009-2020_1.pdf
9. Sustainable Governance Indicators, Latvia. Quality of Democracy. [Tiešsaiste]. Pieejams:
https://www.sgi-network.org/2017/Latvia/Quality_of_Democracy

Périodiques et d`autres ressources d`information

1.Administratīvā procesa likums (2004): LR likums [tiešsaiste] [skatīts 2021.g.7.novembrī]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
2.Civillikums (1992): LR likums [tiešsaiste] [skatīts 2021.g.6.novembrī]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=225418
3.Darba likums (2002): LR likums [tiešsaiste] [skatīts 2021.g.7.novembrī]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums
4.Darba strīdu likums (2003): LR likums [tiešsaiste] [skatīts 2021.g.7.novembrī].Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/67361-darba-stridu-likums
5.Valsts pārvaldes iekārtas likums (2003): LR likums [tiešsaiste] [skatīts 2021.g.7.novembrī].Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums
6.Latvijas Tiesu Portāls. Tīmekļa vietne – www.manas.tiesas.lv
7.Latvijas Republikas Augstākā tiesa. Tīmekļa vietne – www.at.gov.lv
8.Latvijas Republikas tiesību akti. Tīmekļa vietne – www.likumi.lv
9.Jurista Vārds: Žurnāls tiesiskai domai un praksei. Tīmekļa vietne – www.juristavards.lv
10. OECD iLibrary. Public Governance. Access to Jsutice. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.oecd.org/governance/
10. Access to EU law. [Tiešsaiste]. Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/
11. Case Law of ECT. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://curia.europa.eu/

12. EU Publication Offce. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://op.europa.eu/en/web/general-publications/publications