Kursa kods JurZ2005

Kredītpunkti 3

Tiesību pamati

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums20.12.2021

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Stepans Pokotinskis

Mg. jur.

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas mērķis - iegūt teorētiskās zināšanas par tiesībām un tiesību sistēmu kopumā, vispārējām civiltiesībām un darba tiesībām, administratīvo procesu iestādē un valsts pārvaldes darbības formām publisko tiesību jomā, kā arī praktiskās iemaņas tiesību realizācijā.
Studiju kursā tiek iegūtas teorētiskās zināšanas par tiesību izcelsmi, būtību, tiesību sistēmas elementiem, tiesību subjektiem, vispārējām civiltiesībām – ģimenes un mantojuma tiesībām, lietu un saistību tiesībām, kā arī par darba tiesībām, valsts pārvaldes darbības formām publisko tiesību jomā un administratīvo procesu iestādē. Studenti iegūst praktiskās iemaņas pielietot teorētiskās zināšanas profesionālajā darbībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
1. Izpratne par tiesību izcelsmi, būtību un tiesību sistēmas elementiem – tiesību normām, tiesību institūtiem, tiesību nozarēm un tiesību subjektiem. Kontroldarbs.
2. Zināšanas par valsts pārvaldes darbības formām publisko tiesību jomā un administratīvo procesu iestādē. Kontroldarbs ar uzdevumu.
3. Zināšanas ģimenes un mantojuma tiesību jomā. Kontroldarbs ar uzdevumu.
4. Izpratne par saistību tiesību sistēmu, galveno saistību tiesību institūtu saturu un tiesību normu pielietojumu civiltiesiskajās attiecībās. Kontroldarbs ar uzdevumu.
5. Zināšanas par darba tiesisko attiecību nodibināšanu un
izbeigšanu, darbinieku un darba devēju tiesībām, pienākumiem un atbildību, darba laika organizāciju, darba samaksas organizāciju, darba kārtības noteikšanu, darba strīdu risināšanu. Kontroldarbs ar uzdevumu.
Prasmes
1. Spēj teorētiskās zināšanas par tiesību teorijas pamatjautājumiem pielietot praksē. Patstāvīgais darbs – tiesību normu analīze, uzdevumu atrisināšana.
2. Spēj patstāvīgi analīzēt valsts pārvaldes darbības formas publisko tiesību jomā un administratīvo procesu iestādē. Patstāvīgais darbs – uzdevumu atrisināšana.
3. Spēj patstāvīgi rast risinājumu esošajai problēmsituācijai ģimenes un mantojuma tiesību jomā, piemērojot normatīvos aktus. Patstāvīgais darbs – uzdevumu atrisināšana.
4. Spēj patstāvīgi, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus, identificēt saistību tiesības, tās rašanās pamatus, pastiprināšanas tiesiskos līdzekļus un izbeigšanas pamatus. Patstāvīgais darbs – uzdevumu atrisināšana.
5. Spēj pielietot iegūtās zināšanas, patstāvīgi analīzēt darba tiesiskās attiecības. Patstāvīgais darbs – uzdevumu atrisināšana.
6. Spēj atrast un radoši izmantot normatīvus aktus uzdevumu izpildei un problēmu risinājumiem. Patstāvīgais darbs – uzdevumu atrisināšana.
7.Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus, argumentēti diskutēt par attiecīgās tiesību nozares problemjautājumiem. Diskusijas nodarbībās.
Kompetences
1. Spēj patstāvīgi, izmantojot iegūtās teorētiskās zināšanas un prasmes, analīzēt faktiskus apstākļus un noteikt piemērojamās tiesību normas. Patstāvīgais darbs – uzdevumu atrisināšana, kontroldarbi.

2. Spēj patstāvīgi orientēties tiesību sistēmā, tiesiskā regulējuma piemērošanas praksē attiecīgajā tiesību nozarē - vispārējās civiltiesībās, darba tiesībās. Praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Tiesību sistēma (1h lekcija).
2. 1.kontroldarbs. Tiesību sistēma (praktiskais darbs – 1h).
3. Administratīvo tiesību pamati (2h lekcijas, 3h praktiskais darbs).
4. 2.kontroldarbs. Administratīvās tiesības (praktiskais darbs – 2h).
5. Civiltiesību jēdziens un vieta tiesību sistēmā (1h lekcija).
6. Ģimenes tiesības (2h lekcijas, 1h praktiskais darbs).
7. Mantojuma tiesības ( 1h lekcija, 1h praktiskais darbs).
8. 3.kontroldarbs. Ģimenes un mantojuma tiesības (praktiskais darbs – 2h).
9. Lietu tiesības (1h lekcija, 1h praktiskais darbs).
10.Saistību tiesības (2h lekcijas, 2h praktiskais darbs).
11.4.kontroldarbs.Saistību tiesības (praktiskais darbs – 1h).
12.Darba tiesības (2h lekcijas, 1h praktiskais darbs).
13.Darba un atpūtas laiks (1h lekcija).
14.Darba samaksa (1h lekcija).
15.Darba kārtība (1h lekcija).
16.Darba strīdi (1h lekcija).

17.5.kontroldarbs. Darba tiesības (praktiskais darbs – 1h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi izpildīti tālmācības platformā pieejamie patstāvīgie darbi, pieci kontroldarbi un gala pārbaudījums - kontroldarbs par visām tēmām.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Tiesību sistēma - tiesību normu analīze. Iesniedz elektroniskā veidā.
2. Valsts pārvaldes darbības formas publisko tiesību jomā - uzdevumu atrisināšana. Iesniedz elektroniskā veidā.
3. Ģimenes un mantojuma tiesības - uzdevumu atrisināšana. Iesniedz elektroniskā veidā.
4. Saistību tiesību rašanās pamati. Tiesisks darījums. Līgumu noslēgšanas kārtība - uzdevumu atrisināšana. Iesniedz elektroniskā veidā.

5. Darba tiesības: Darba tiesisko attiecību izbeigšanās. Darbinieka uzteikums. Darba devēja uzteikums. Darba līguma uzteikšanas kārtība - uzdevumu atrisināšana. Iesniedz elektroniskā veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi, ko veido akumulējošs vērtējums. Pirmais kontroldarbs veido 10% no ieskaites ar atzīmi vērtējuma, otrais, trešais, ceturtais un piektais kontroldarbs - katrs veido 15% no ieskaites ar atzīmi vērtējuma. Gala pārbaudījums - kontroldarbs par visām tēmām veido 30% no ieskaites ar atzīmi vērtējuma.

Obligātā literatūra

1.Administratīvā procesa likuma komentāri A un B daļa. Autoru kolektīvs J. Briedes zinātniskajā redakcijā. Rīga: TNA, 2013, 1058 lpp.
2.Alfejeva J.,Blūzma V.,Cakare L. u.c. Latvijas tiesību sistēma. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2017, 271.-289.lpp.
3.Briede J., Danovskis E., Kovaļevska A. Administratīvās tiesības. Mācību grāmata. Rīga: TNA, 2016, 351 lpp.
4.Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 384 lpp.
5.Rācenāja Ņ. Darba līgums kā tiesību avots. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2009, 88 lpp.
6.Džugleja T.Tiesību pamati. Rīga:Rīgas Tirdzniecības tehnikums, 2011, 207 lpp.
7.Darba likums ar komentāriem. Zvērinātu advokātu birojs "BDO Zelmenis & Liberte", zinātniskā redaktore I.Kalniņa. Rīga : Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010, 303 lpp.
8.Gencs Z. Mantošana. Zinātniski praktisks komentārs. Rīga:TNA, 2002, 471 lpp.
9.Kalniņš E. Privāttiesību teorija un prakse. Raksti privāttiesībās. Rīga: TNA, 2005, 137. -195. lpp.
10.Kalniņš E. Laulāto manta laulāto likumiskajās mantiskajās attiecībās. Rīga:TNA, 2010, 361 lpp.
11. Neimanis J. Ievads tiesībās. Rīga: zv.adv. J.Neimanis, 2004, 214 lpp.
12.Rozenfelds J. Lietu tiesības. 4. labotais un papildinātais izdevums. Rīga:Zvaigzne ABC, 2011, 224 lpp.
13.Slaidiņa V. Darba tiesības. Papildināts un pārstrādāts izdevums. Rīga:Zvaigzne ABC, 2017, 288 lpp.
14.Torgāns K. Saistību tiesības. Otrais papildinātais izdevums. Rīga:TNA, 2018, 4.-587. lpp.
15. Borchardt K.D. The ABC of EU law. Brussels: EU publications. 2018. [Tiešsaiste]. Pieejams: file:///C:/Users/sony/Downloads/NA0716024ENN.en.pdf
16. Latvia Company Laws and Regulations Handbook. Volume 1. Strategic Information and Basic Laws. 2017, 312p.
17. Miluna I. Latvian Legal System and Legal Research. 2021. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.nyulawglobal.org/globalex/Latvia1.html
18. Palasti G.P. Lecture notes on the introduction to private and civil
law. 2011. RGSL Research papers No.5 [Tiešsaiste]. Pieejams:
https://www.rgsl.edu.lv/uploads/research-papers-list/18/5-palasti-final.pdf
19. Rozenvalds J. How democratic is Latvia. Riga: Latvia University,
2005. [Tiešsaiste]. Pieejams:
https://www.idea.int/sites/default/files/pictures/Demokrat_en.pdf

Papildliteratūra

1. Cipeliuss R. Tiesību būtība. Rīga: Latvijas Universitāte, 2001, 152 lpp.
2.Joksts O. Saistību tiesības saimnieciskos darījumos. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: SIA „Biznesa augstskola Turība”, 2003, 7.-121.lpp.
3.Torgāns K., Kārkliņš J., Bitāns A. Līgumu un deliktu problēmas Eiropas Savienībā un Latvijā. Prof. K. Torgāna zinātniskā redakcijā. Rīga: TNA, 2017, 414 lpp.
4. Constitution of Republic of Latvia. 2021. [Tiešsaiste]. Pieejams:
https://www.saeima.lv/LapasEnglish/Constitution_Visa.htm
5. European Commission DG JUST Justice, rights and values. Brussels: Kantar Belgium. [Tiešsaiste]. Pieejams: file:///C:/Users/sony/Downloads/DS0921136ENN.en.pdf
6. Special Eurobarometer. Awareness of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Brussels: Kantar Belgium. 2019. [Tiešsaiste]. Pieejams: file:///C:/Users/sony/Downloads/DS0419450ENN.en.pdf
7. OECD Report. Equal Access to Justice for Inclusive Growth. 2019. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.oecd.org/gov/equal-access-to-justice-for-inclusive-growth-597f5b7f-en.htm
8. Sauka A., Putniņš T. Ēnu ekonomikas indekss. Baltijas valstis. Pētījums. Rīga: Stockholm School of Economics in Riga, 2020. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sseriga.edu/sites/default/files/2021-06/SSERiga_Enu_ekonomikas_indekss_2009-2020_1.pdf
9. Sustainable Governance Indicators, Latvia. Quality of Democracy. [Tiešsaiste]. Pieejams:
https://www.sgi-network.org/2017/Latvia/Quality_of_Democracy

Periodika un citi informācijas avoti

1.Administratīvā procesa likums (2004): LR likums [tiešsaiste] [skatīts 2021.g.7.novembrī]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
2.Civillikums (1992): LR likums [tiešsaiste] [skatīts 2021.g.6.novembrī]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=225418
3.Darba likums (2002): LR likums [tiešsaiste] [skatīts 2021.g.7.novembrī]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums
4.Darba strīdu likums (2003): LR likums [tiešsaiste] [skatīts 2021.g.7.novembrī].Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/67361-darba-stridu-likums
5.Valsts pārvaldes iekārtas likums (2003): LR likums [tiešsaiste] [skatīts 2021.g.7.novembrī].Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums
6.Latvijas Tiesu Portāls. Tīmekļa vietne – www.manas.tiesas.lv
7.Latvijas Republikas Augstākā tiesa. Tīmekļa vietne – www.at.gov.lv
8.Latvijas Republikas tiesību akti. Tīmekļa vietne – www.likumi.lv
9.Jurista Vārds: Žurnāls tiesiskai domai un praksei. Tīmekļa vietne – www.juristavards.lv
10. OECD iLibrary. Public Governance. Access to Jsutice. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.oecd.org/governance/
10. Access to EU law. [Tiešsaiste]. Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/
11. Case Law of ECT. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://curia.europa.eu/

12. EU Publication Offce. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://op.europa.eu/en/web/general-publications/publications

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura izglītības studiju programmā "Ekonomika", ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija".