Код курса JurZ2005

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса20.12.2021

Разработчик курса

author

Stepans Pokotinskis

Учебная литературa

1.Administratīvā procesa likuma komentāri A un B daļa. Autoru kolektīvs J. Briedes zinātniskajā redakcijā. Rīga: TNA, 2013, 1058 lpp.
2.Alfejeva J.,Blūzma V.,Cakare L. u.c. Latvijas tiesību sistēma. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2017, 271.-289.lpp.
3.Briede J., Danovskis E., Kovaļevska A. Administratīvās tiesības. Mācību grāmata. Rīga: TNA, 2016, 351 lpp.
4.Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 384 lpp.
5.Rācenāja Ņ. Darba līgums kā tiesību avots. Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2009, 88 lpp.
6.Džugleja T.Tiesību pamati. Rīga:Rīgas Tirdzniecības tehnikums, 2011, 207 lpp.
7.Darba likums ar komentāriem. Zvērinātu advokātu birojs "BDO Zelmenis & Liberte", zinātniskā redaktore I.Kalniņa. Rīga : Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010, 303 lpp.
8.Gencs Z. Mantošana. Zinātniski praktisks komentārs. Rīga:TNA, 2002, 471 lpp.
9.Kalniņš E. Privāttiesību teorija un prakse. Raksti privāttiesībās. Rīga: TNA, 2005, 137. -195. lpp.
10.Kalniņš E. Laulāto manta laulāto likumiskajās mantiskajās attiecībās. Rīga:TNA, 2010, 361 lpp.
11. Neimanis J. Ievads tiesībās. Rīga: zv.adv. J.Neimanis, 2004, 214 lpp.
12.Rozenfelds J. Lietu tiesības. 4. labotais un papildinātais izdevums. Rīga:Zvaigzne ABC, 2011, 224 lpp.
13.Slaidiņa V. Darba tiesības. Papildināts un pārstrādāts izdevums. Rīga:Zvaigzne ABC, 2017, 288 lpp.
14.Torgāns K. Saistību tiesības. Otrais papildinātais izdevums. Rīga:TNA, 2018, 4.-587. lpp.
15. Borchardt K.D. The ABC of EU law. Brussels: EU publications. 2018. [Tiešsaiste]. Pieejams: file:///C:/Users/sony/Downloads/NA0716024ENN.en.pdf
16. Latvia Company Laws and Regulations Handbook. Volume 1. Strategic Information and Basic Laws. 2017, 312p.
17. Miluna I. Latvian Legal System and Legal Research. 2021. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.nyulawglobal.org/globalex/Latvia1.html
18. Palasti G.P. Lecture notes on the introduction to private and civil
law. 2011. RGSL Research papers No.5 [Tiešsaiste]. Pieejams:
https://www.rgsl.edu.lv/uploads/research-papers-list/18/5-palasti-final.pdf
19. Rozenvalds J. How democratic is Latvia. Riga: Latvia University,
2005. [Tiešsaiste]. Pieejams:
https://www.idea.int/sites/default/files/pictures/Demokrat_en.pdf

Дополнительная литература

1. Cipeliuss R. Tiesību būtība. Rīga: Latvijas Universitāte, 2001, 152 lpp.
2.Joksts O. Saistību tiesības saimnieciskos darījumos. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: SIA „Biznesa augstskola Turība”, 2003, 7.-121.lpp.
3.Torgāns K., Kārkliņš J., Bitāns A. Līgumu un deliktu problēmas Eiropas Savienībā un Latvijā. Prof. K. Torgāna zinātniskā redakcijā. Rīga: TNA, 2017, 414 lpp.
4. Constitution of Republic of Latvia. 2021. [Tiešsaiste]. Pieejams:
https://www.saeima.lv/LapasEnglish/Constitution_Visa.htm
5. European Commission DG JUST Justice, rights and values. Brussels: Kantar Belgium. [Tiešsaiste]. Pieejams: file:///C:/Users/sony/Downloads/DS0921136ENN.en.pdf
6. Special Eurobarometer. Awareness of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Brussels: Kantar Belgium. 2019. [Tiešsaiste]. Pieejams: file:///C:/Users/sony/Downloads/DS0419450ENN.en.pdf
7. OECD Report. Equal Access to Justice for Inclusive Growth. 2019. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.oecd.org/gov/equal-access-to-justice-for-inclusive-growth-597f5b7f-en.htm
8. Sauka A., Putniņš T. Ēnu ekonomikas indekss. Baltijas valstis. Pētījums. Rīga: Stockholm School of Economics in Riga, 2020. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sseriga.edu/sites/default/files/2021-06/SSERiga_Enu_ekonomikas_indekss_2009-2020_1.pdf
9. Sustainable Governance Indicators, Latvia. Quality of Democracy. [Tiešsaiste]. Pieejams:
https://www.sgi-network.org/2017/Latvia/Quality_of_Democracy

Периодика и другие источники информации

1.Administratīvā procesa likums (2004): LR likums [tiešsaiste] [skatīts 2021.g.7.novembrī]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
2.Civillikums (1992): LR likums [tiešsaiste] [skatīts 2021.g.6.novembrī]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=225418
3.Darba likums (2002): LR likums [tiešsaiste] [skatīts 2021.g.7.novembrī]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums
4.Darba strīdu likums (2003): LR likums [tiešsaiste] [skatīts 2021.g.7.novembrī].Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/67361-darba-stridu-likums
5.Valsts pārvaldes iekārtas likums (2003): LR likums [tiešsaiste] [skatīts 2021.g.7.novembrī].Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums
6.Latvijas Tiesu Portāls. Tīmekļa vietne – www.manas.tiesas.lv
7.Latvijas Republikas Augstākā tiesa. Tīmekļa vietne – www.at.gov.lv
8.Latvijas Republikas tiesību akti. Tīmekļa vietne – www.likumi.lv
9.Jurista Vārds: Žurnāls tiesiskai domai un praksei. Tīmekļa vietne – www.juristavards.lv
10. OECD iLibrary. Public Governance. Access to Jsutice. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.oecd.org/governance/
10. Access to EU law. [Tiešsaiste]. Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/
11. Case Law of ECT. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://curia.europa.eu/

12. EU Publication Offce. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://op.europa.eu/en/web/general-publications/publications