Kurs-Code JurZ2001

Kreditpunkte 1.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Vorlesungen (Stundenzahl)8

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)24

Bestätigt am (Datum)08.11.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Alla Pūce

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Aigars G., Rozenbergs J., Torgāns K. Civilprocesa likuma komentāri I (1.-28.nodaļa). Rīga: Tiesu namu aģentūra,2011, 546 lpp.
2. Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007,384 lpp.
3. Civillikums: LR likums, LR Normatīvie dokumenti: Civillikums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008
4. Civilprocesa likums: LR likums, 2010, LR Normatīvie dokumenti.
5. Darba likums. Zvaigzne, 2016.
6. Grūtups A. Civillikuma komentāri. Īpašums. Rīga, 2002, 132 lpp.
7. Krauze R. Mantošana Latvijas Republikā. Rīga, 1998, 24 lpp.
8. Latvijas Republikas Civilprocesa likuma komentāri. Rīga, 2008, 306 lpp.
9. Latvijas Republikas Satversme. Rīga, 2006.
10. Rozenfelds J. Lietu tiesības. 4. labotais, papildinātais izdevums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011, 224 lpp.
11. Stucka A. Administratīvās tiesībās. Rīga: Juridiskā koledža, 2009, 352 lpp.
12. Torgāns K. Komentāri saistību tiesībām civillikumā. Rīga, 2004, 421 lpp.

13. Torgāns K. Saistību tiesības. I daļa. Mācību grāmata. Rīga: TNA, 2006, 320 lpp., II daļa, 2008, 365 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Administratīvā procesa likuma komentāri: A un B daļa. Sagatavoja autoru kolektīvs J. Briedes zinātniskajā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013. 1058 lpp.
2. Civilprocesa likuma komentāri I daļa (1.–28. nodaļa). Sag. autoru kolekt. prof. K. Torgāna zinātn. red. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2011. 546 lpp.
3. Dupate K. Eiropas Savienības tiesas prakse darba tiesībās. Rīga: LBAS, 2011. 126 lpp.
4. Džugleja T. (2011) Tiesību pamati. Rīga: Rīgas Tirdzniecības tehnikums, 207.lpp.
5. Iļjanova D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana. Rīga: Ratio iuris, 2005. 144 lpp.
6. Joksts O. Saistību tiesības saimnieciskos darījumos. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: SIA „Biznesa augstskola Turība”. 2003. 7.-121.lpp.
7. Latvijas tiesību sistēma (2017). Kolektīva monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 271.-289.lpp.
8. Līgumu rokasgrāmata. Rīga: SIA Dienas Bizness, 2008.

9. Neimanis J. (2004) Ievads tiesībās. Rīga: zv.adv. J.Neimanis, 214.lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Republikas tiesību akti. Pieejams: https://likumi.lv/
2. Specializētais, tieslietām veltītais izdevums Latvijā. Pieejams: www.jurista.vards.lv

3. Latvijas tiesu e-pakalpojumu mājas lapas adrese. Pieejams: www.manas.tiesas.lv