Kursa kods JurZ2001

Kredītpunkti 1.50

Tiesību pamati

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Alla Pūce

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par valsts un tiesību teorijas pamatiem, gūst ieskatu par vadošām tiesību nozarēm: konstitucionālajām tiesībām, administratīvajām tiesībām un civiltiesībām. Iegūtās zināšanas var izmantot dažādu juridiska rakstura problēmu atrisināšanā un tiesību izmantošanā. Studenti iegūst praktiskas iemaņas juridisko dokumentu sastādīšanā.

Studiju kursa apgūšanas mērķis - apgūt galveno tiesību nozaru un tiesību teorijas vispārējos pamatus, kas nepieciešami praktiskajā darbā, kā arī attīstīt prasmi orientēties normatīvo aktu, juridiskās literatūras klāstā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS
1. Zināšanas un izpratne par svarīgākajiem tiesību pamatu jēdzieniem un kategorijām. (Kontroldarbs).
2. Zināšanas par ģimenes tiesību un mantojuma tiesību jomu svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni. (Kontroldarbs).
3. Zināšanas par saistību un īpašuma tiesību svarīgāko kategoriju izpratni. (Kontroldarbs).
PRASMES
Profesionālās prasmes
1. Spēj patstāvīgi strukturēt studijas, atlasīt normatīvos aktus un rast problēmas risinājumus. (Lietišķā spēle).
2. Spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus un, orientējoties teorētiskajā bāzē, risināt uzdevumus. (Patstāvīgais darbs).
Vispārīgās prasmes
1. Spēj strādāt individuāli un grupās, pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību, parādīt organizatoriskās spējas. Spēj atrast normatīvos aktus, tos pielietot un izdarīt secinājumus.( Diskusijas nodarbībās).
KOMPETENCE
1. Izmantojot juridisko informāciju, patstāvīgi risināt dažādas praktiskās situācijas. (Grupu darbs).

2.Kritiski analizēt situācijas, piedalīties tiesību normu interpretācijā un likuma jaunrades procesā studiju gaitā. (Noslēguma kontroldarbs).

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
Lekcijas
1) Tiesību sistēma (1 h lekcija).
2) Civiltiesību jēdziens un vieta tiesību sistēmā (1 h lekcija).
3) Ģimenes tiesības (1 h lekcija).
4) Mantojuma tiesības (1 h lekcija).
5) Lietu tiesības (1 h lekcija).
6) Saistību tiesības (1 h lekcija).
7) Saistības, kas rodas no kaitējuma nodarīšanas (1 h lekcija).
8) Darba tiesības (1 h lekcija).
Praktiskie darbi
1) Valsts un tiesību jēdziens, būtība (1 h praktiskie darbi).
2) Darba tiesības. Darba līguma noslēgšana grozīšana, izbeigšana (1 h praktiskie darbi).
3) Civiltiesības. Civillikums,tā nozīme sabiedrībā (1 h praktiskie darbi).
4) Saistības un līguma jēdzieni.Līgumu noslēgšanas un laušanas kārtība(1 h praktiskie darbi).
5) Mantojuma tiesību jēdziens, nozīmīgākie veidi (1 h praktiskie darbi).
6) Ģimenes tiesību aspekti(1 h praktiskie darbi).
7) Īpašuma tiesību jēdziens, iegūšanas veidi, nozīme (2 h praktiskie darbi).
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nepieciešams uzrakstīt 3 kontroldarbus par studiju kursu tēmām, jāpiedalās lietišķajās spēlēs un grupu darbā.
Jābūt sekmīgi izpildītiem uzdevumiem praktiskajās nodarbībās.
Studiju kursa noslēguma vērtējums – ieskaite ar atzīmi, kuru veido akumulējošs studiju rezultātu vērtējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem nepieciešams sagatavot individuālo darbu, lai sekmīgi piedalītos lietišķajās spēlēs ”Darba tiesisko attiecību izbeigšana” un ”Laulāto mantas sadale”.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursā tiek vērtētas 4 aktivitātes:
1) 3 kontroldarbi – katrs no tiem 20% apjomā.
2) Noslēguma kontroldarbs ar visām tēmām 40% apmērā.

Studiju kursa noslēguma vērtējums – ieskaite ar atzīmi, kuru veido akumulējošs studiju rezultātu vērtējums

Obligātā literatūra

1. Aigars G., Rozenbergs J., Torgāns K. Civilprocesa likuma komentāri I (1.-28.nodaļa). Rīga: Tiesu namu aģentūra,2011, 546 lpp.
2. Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007,384 lpp.
3. Civillikums: LR likums, LR Normatīvie dokumenti: Civillikums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008
4. Civilprocesa likums: LR likums, 2010, LR Normatīvie dokumenti.
5. Darba likums. Zvaigzne, 2016.
6. Grūtups A. Civillikuma komentāri. Īpašums. Rīga, 2002, 132 lpp.
7. Krauze R. Mantošana Latvijas Republikā. Rīga, 1998, 24 lpp.
8. Latvijas Republikas Civilprocesa likuma komentāri. Rīga, 2008, 306 lpp.
9. Latvijas Republikas Satversme. Rīga, 2006.
10. Rozenfelds J. Lietu tiesības. 4. labotais, papildinātais izdevums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011, 224 lpp.
11. Stucka A. Administratīvās tiesībās. Rīga: Juridiskā koledža, 2009, 352 lpp.
12. Torgāns K. Komentāri saistību tiesībām civillikumā. Rīga, 2004, 421 lpp.

13. Torgāns K. Saistību tiesības. I daļa. Mācību grāmata. Rīga: TNA, 2006, 320 lpp., II daļa, 2008, 365 lpp.

Papildliteratūra

1. Administratīvā procesa likuma komentāri: A un B daļa. Sagatavoja autoru kolektīvs J. Briedes zinātniskajā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013. 1058 lpp.
2. Civilprocesa likuma komentāri I daļa (1.–28. nodaļa). Sag. autoru kolekt. prof. K. Torgāna zinātn. red. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2011. 546 lpp.
3. Dupate K. Eiropas Savienības tiesas prakse darba tiesībās. Rīga: LBAS, 2011. 126 lpp.
4. Džugleja T. (2011) Tiesību pamati. Rīga: Rīgas Tirdzniecības tehnikums, 207.lpp.
5. Iļjanova D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana. Rīga: Ratio iuris, 2005. 144 lpp.
6. Joksts O. Saistību tiesības saimnieciskos darījumos. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: SIA „Biznesa augstskola Turība”. 2003. 7.-121.lpp.
7. Latvijas tiesību sistēma (2017). Kolektīva monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 271.-289.lpp.
8. Līgumu rokasgrāmata. Rīga: SIA Dienas Bizness, 2008.

9. Neimanis J. (2004) Ievads tiesībās. Rīga: zv.adv. J.Neimanis, 214.lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Republikas tiesību akti. Pieejams: https://likumi.lv/
2. Specializētais, tieslietām veltītais izdevums Latvijā. Pieejams: www.jurista.vards.lv

3. Latvijas tiesu e-pakalpojumu mājas lapas adrese. Pieejams: www.manas.tiesas.lv

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts pilna un nepilna laika bakalauru studiju programmās un profesionālās izglītības bakalaura studiju programmās TF, PTF, MF.