Код курса InfTP009

Кредитные пункты 24

Общее количество часов648

Количество часов самостоятельной работы студента648

Дата утвеждения курса17.11.2022

Разработчик курса

author

Gatis Vītols

Учебная литературa

• Prakses vietas Uzņēmuma darba kārtības noteikumi un darba instrukcijas (Practice company or organisation internal documents on processes and work ethics).
• LBTU prakšu nolikums [tiešsaiste]. Pieejams: mans.llu.lv (LBTU Traineeship regulation available at mans.llu.lv)
• Tās valsts normatīvie akti, kurā prakse tiek īstenota (Regulatory documents related to execution of student practice at country where practice is executed)
• Programmēšanas inženiera profesijas standarts (Software engineering profession standard in Latvia). Saskaņots Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes 2009.gada 17.jūnija sēdē protokols Nr.5 [tiešsaiste]. [Skatīts 10.03.2022.]. Pieejams: https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0227.pdf
• Pressman R.S. Software Engineering. A Practitioner's Approach. European Adaptation. 7th edition. Adapted by Darrel Ince. New York: McGraw-Hill Higher Education, 2010. 895 p.
• IEEE Computer Society SWEBOK Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. Project Management Institute 2013. Fifth Version. [tiešsaiste]. Pieejams (Available): http://www.swebok.org/htmlformat.html [Skatīts 2022.09.08.]
• ISO/IEC 12207. Systems and software engineering. Software life cycle processes. 2008. (LVS Standartu lasītava) (Available at LVS Standard library)
• ISO/IEC 26514:2022. Systems and software engineering - Design and development of information for users, 2022. (LVS Standartu lasītava) (Available at LVS Standard library)

Дополнительная литература

1. IEEE Computer Society SWEBOK v3.0 Guide to the Software Engineering Body of Knowledge/ Project Management Institute 2014 [tiešsaiste]. Pieejams www.swebok.org.(skatīts 2022.03.12.)
2. ISO/IEC 12207.2008. Systems and software engineering. Software life cycle processes (LVS Standartu lasītava)
3. Troelsen A. C# 2010 and the NET Platform. Apress, 2010.