Kursa kods InfTP009

Kredītpunkti 24

Profesionālās kvalifikācijas prakse I

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā648

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits648

Kursa apstiprinājuma datums17.11.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gatis Vītols

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Profesionālās kvalifikācijas prakses I. daļas mērķis ir praktiski nostiprināt studiju kursos iegūtās teorētiskās zināšanas, prasmes un iemaņas reālā darba vidē uzņēmumos vai organizācijās, kuras nodarbojas ar programmatūras izstrādi.
Prakses laikā students veic praktisku darbu pieredzējuša speciālista vadībā, realizējot dažādas sarežģītības uzdevumus, kas ietilpst dažāda veida programmatūras izstrādes ciklos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zina par programmatūras izstrādes metodoloģijām, procesiem un speciālista pienākumu veikšanu reālos programmatūras izstrādes projektos (prakses dienasgrāmatas ieraksti).
Prot izvēlēties uzdevuma risināšanai piemērotas metodes un rīkus, sagatavot programmatūras prasību specifikāciju, izstrādāt projektējumu, kodēt, atkļūdot un testēt programmas (prakses dienasgrāmatas ieraksti, komunikācija ar prakses vietu).
Spēj risināt uzdevumus individuāli vai strādājot grupā, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli (prakses dienasgrāmatas ieraksti, komunikācija ar prakses vietu).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Prakses vietas izvēle un saskaņošana ar prakses vadītāju. Prakses dokumentu sagatavošana un iesniegšana. Prakses līguma slēgšana un saskaņošana. (12h)
2. Iepazīšanās ar uzņēmuma darba kārtības noteikumiem, drošības tehnikas un darba higiēnas prasībām, darba aizsardzību un ugunsdrošību, kā arī citiem noteikumiem. (8h)
3. Prakses uzdevumu izpilde atbilstoši prakses vadītāja norādījumiem un prasībām (600h)
4. Prakses elektroniskas dienasgrāmatas regulāra aizpildīšana norādītajā sistēmā (20h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Veiksmīgai prakses uzdevumu izpildei jābūt apgūtiem visiem iepriekšējos semestros studiju programmā paredzētajiem studiju kursiem. Veiksmīgi izpildīti prakses uzdevumi izvēlētajā prakses vietā, sekmīgi veikti ieraksti dienasgrāmatā un veikta komunikācija ar prakses vadītāju uzņēmumā un universitātē.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses uzdevumu un pienākumu godprātīga izpilde atbilstoši prakses vadītāju norādījumiem un definētajām prasībām.
Prakses laikā studentam regulāri jāaizpilda prakses dienasgrāmata, izmantojot ITF prakses informācijas sistēmu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Visu prakses laiku studenta ievadīto informāciju kontrolē ITF prakses vadītājs. Studenta darbu prakses vietā kontrolē uzņēmuma prakses vadītājs.
Uzņēmuma prakses vadītājs prakses I. daļas laikā var sniegt atsauksmes par studenta paveikto darbu prakses laikā un tā kvalitāti.
Students iegūst vērtējumu ieskaitīts, ja izpildās šādi nosacījumi:
• prakse tiek veikta un nav saņemtas vairākas sūdzības par praktikanta apmeklējumu;
• ir pilnībā aizpildīta prakses dienasgrāmata par noteikto laika periodu;

Obligātā literatūra

• Prakses vietas Uzņēmuma darba kārtības noteikumi un darba instrukcijas (Practice company or organisation internal documents on processes and work ethics).
• LBTU prakšu nolikums [tiešsaiste]. Pieejams: mans.llu.lv (LBTU Traineeship regulation available at mans.llu.lv)
• Tās valsts normatīvie akti, kurā prakse tiek īstenota (Regulatory documents related to execution of student practice at country where practice is executed)
• Programmēšanas inženiera profesijas standarts (Software engineering profession standard in Latvia). Saskaņots Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes 2009.gada 17.jūnija sēdē protokols Nr.5 [tiešsaiste]. [Skatīts 10.03.2022.]. Pieejams: https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0227.pdf
• Pressman R.S. Software Engineering. A Practitioner's Approach. European Adaptation. 7th edition. Adapted by Darrel Ince. New York: McGraw-Hill Higher Education, 2010. 895 p.
• IEEE Computer Society SWEBOK Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. Project Management Institute 2013. Fifth Version. [tiešsaiste]. Pieejams (Available): http://www.swebok.org/htmlformat.html [Skatīts 2022.09.08.]
• ISO/IEC 12207. Systems and software engineering. Software life cycle processes. 2008. (LVS Standartu lasītava) (Available at LVS Standard library)
• ISO/IEC 26514:2022. Systems and software engineering - Design and development of information for users, 2022. (LVS Standartu lasītava) (Available at LVS Standard library)

Papildliteratūra

1. IEEE Computer Society SWEBOK v3.0 Guide to the Software Engineering Body of Knowledge/ Project Management Institute 2014 [tiešsaiste]. Pieejams www.swebok.org.(skatīts 2022.03.12.)
2. ISO/IEC 12207.2008. Systems and software engineering. Software life cycle processes (LVS Standartu lasītava)
3. Troelsen A. C# 2010 and the NET Platform. Apress, 2010.

Piezīmes

ITF profesionālās izglītības bakalaura studiju programma "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai". Prakses I.daļas apjoms 640 stundas.