Kursa kods InfT5054

Kredītpunkti 3

E-biznesa sistēmu tehnoloģijas

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums06.09.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Tatjana Rubina

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir papildināt zināšanas par e-biznesa organizāciju un jaunāko tehnoloģiju pielietošanu šajā jomā. Studenti iegūs iemaņas veiksmīgo kompāniju-konkurentu e-biznesa analīzē, e-biznesa plānošanā un attīstīšanā, iepazīs tehnoloģijas apmeklētāju piesaistīšanai, izmantojot vizuālo uz mērķauditoriju orientēto interaktīvo informācijas dizainu. Kursa ietvaros studenti praktiski apgūst tirgus analīzes rezultātu reprezentācijas metodes, viedās reklāmas izveides rīku, apmeklējuma statistikas un citu biznesa datu analīzes rīkus, kā arī iepazīstas ar šīs jomas aktualitātēm un attīstības perspektīvām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•zina par e-biznesa sistēmām, modeļiem, struktūru un izstrādes pamatprincipiem – praktisko darbu izpilde;
•prot izanalizēt e-biznesa sistēmas un to modeļu pielietojumu sistēmu izstrādē, izmantot IT rīkus biznesa datu pārvaldībā, iegūšanā un analīzē, kā arī viedās reklāmas izveidē – praktisko darbu izpilde;
•spēj definēt, interpretēt un lietot profesionālo terminoloģiju e-biznesa un e-komercijas jomā, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, prast izanalizēt un ieteikt e-biznesa sistēmas, pielietot iegūtas prasmes e-komercijas risinājuma izstrādē, izmantojot un integrējot e-komercijas platformu un rīkus, pieņemt un pamatot patstāvīgi sintezētus lēmumus, pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli – praktisko darbu un patstāvīga darba izpilde.

Kursa saturs(kalendārs)

1.E-biznesa pamatjēdzieni. E-bizness un e-komercija. E-komercijas produktu veidi. E-biznesa sistēmas ietvars. E-biznesa likumiskais pamats. Saistīto likumdošanas aktu apskats.(1h)
2.E-biznesa veidi un modeļi. E-biznesa veidi apvienojot vērtības ķēdes procesus un sadarbības modeļus. E-biznesa tendencies.(1h)
3.Praktiskais darbs. E-biznesa modeļu realizācijas risinājumu analīze.(1h)
4.E-biznesa apakšsistēmas. Darījuma apstrādes sistēma. Maksājumu sistēmas. Resursu plānošanas sistēmas. Klientu attiecību pārvaldības sistēmas. Lēmumu pieņemšanas sistēmas. Satura vadības sistēmas. (1h)
5.E-biznesa sistēmu analīze. Tirgus analīze. Konkurentu analīze. Tīmekļa vietņu analīze. Informācijas iegūšanas avoti objektīvu lēmumu pieņemšanai uzņēmuma attīstībai. (1h)
6.Klientu analīze. Analīzes un novērojumu rezultātu vizuālā reprezentācija - Klientu personas, Empātijas karte. (1h)
7.Praktiskais darbs. E-komercijas risinājumu analīze. Klientu personas/Empātijas kartes izveide.(2h)
8.Satura izveide. Informatīva un jēgpilna satura ģenerēšana. Rīki satura ideju ģenerēšanai, pētījumu veikšanai, teksta tulkošanai, satura stratēģijas analizēšanai: Google Trends, Pinpoint, Data Commpons un citi.(1h)
9.Mārketings e-biznesā. E-mārketings un tā veidi. Pircēju kategoriju iedalījums e-mārketinga plānošanā. Piedāvājuma un satura pielāgošana.(1h)
10.Meklētājsistēmu pārvaldība (SEM).(1h)
11.Viedo reklāmas tīkla kampaņu izveide un pārvaldība. Rīki Google Ads un AdSence.(1h)
12.Praktiskais darbs. Google Ads.(1h)
13.Sociālo mediju mārketings (SMM).(1h)
14.Praktiskais darbs. Reklāmas izveides iespējas Facebook sociālā tīklā.(1h)
15. Biznesa datu uzkrāšana un analīze. Analīzes rīks Google Analytics. Lietotāju apmeklējumu statistika.(1h)
16.Praktiskais darbs. Google Analytics (3h).
17.Projektu pārvaldības un komandas komunikācijas rīki (1h).
18.Praktiskais darbs. Darbs ar rīku Asana. (4h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem un ieskaitītiem 6 praktiskajiem darbiem. Jābūt izstrādātam un aizstāvētam patstāvīgam darbam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam ir jāizpilda 6 praktiskie darbi par tēmām:
1.E-biznesa modeļu realizācijas risinājumu analīze
2.Darbs ar Wordpress un tā papildmoduļiem.
3.E-biznesa plānošana, tīmekļa vietņu analīze, klientu personas/empātijas kartes izveide
4.Darbs ar Google Ads
5.Reklāma sociālajā tīklā Facebook
6.Darbs ar Google Analytics
Praktisko darbu laikā studentam tiek dots uzdevums, kuru izpildi students uzsāk nodarbību laikā un pabeidz mājās. Praktiskajiem darbiem, kas ietver analīzi, studentam ir jāsagatavo pārskats.
Jābūt izpildītam patstāvīgam darbam, kurā studentam jāapraksta e-biznesa risinājuma koncepcija un jāizstrādā e-biznesa tīmekļa vietnes prototips, izmantojot vienu no populārākajām platformām Wordpress. Minimālais darba apjoms ir 15 lpp., neskaitot titullapu, satura rādītāju, literatūras avotu sarakstu un pielikumus. Izpildītie darbi jāiesniedz e-studiju vidē, ievērojot darba iesniegšanas nosacījumus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi. Katrs praktiskais darbs, kas ietver analīzi, tiek vērtēts ar punktiem (max 10 punkti). Patstāvīgais darbs tiek vērtēts ar punktiem (max 10 punkti). Ieskaites vērtējums ir vidējā aritmētiskā atzīme no visu praktisko darbu un patstāvīga darba punktiem.

Obligātā literatūra

1. Schneider G.P. Electronic commerce. Twelfth edition. Cengage Learning, 2017. 598 p. (pie mācībspēka)
2. Chaffey D. Digital business and e-commerce management. Harlow, England: Pearson Education Limited, 2014. 712 p.
3. Google Ads. Palīdzība [tiešsaiste]: Pieejams:
https://ads.google.com/google/ads
4. Google Analytics. Palīdzība [tiešsaiste]. Pieejams: https://support.google.com/analytics/?hl=en#topic=3544906
5. Latvijas Republikas tiesību akti [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.likumi.lv

Papildliteratūra

1. Turban E., King D., Lang J. Introduction to Electronic Commerce. Boston, USA: Pearson Education, Inc, 2011. 539 p.
2. Wordpress. Palīdzība [tiešsaiste]: Pieejams: https://en.support.wordpress.com/
3. E-komercijas jaunumi. Pieejams: www.ecommercetimes.com
4. Latvijas Vēstneša portāls. [tiešsaiste]: Pieejams: http://www.lvportals.lv/
5. Electronic Commerce Research and Applications. Pieejams: https://www.journals.elsevier.com/ electronic-commerce-research-and-applications
6. Asana. Pamācība. [tiešsaiste]: Pieejams: https://asana.com/guide/get-started/begin/quick-start
7. Asana. Videopamācības. [tiešsaiste]: Pieejams: https://academy.asana.com/series/video-tutorials-tips

Periodika un citi informācijas avoti

1.Online magazine Practical e-commerce. Pieejams: https://www.practicalecommerce.com/

Piezīmes

ITF akadēmiskā maģistra studiju programma “Informācijas tehnoloģijas”