Code du cours HidZ5024

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires8

Nombre des travaux du laboratoire8

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours07.06.2016

Auteur du cours

author

Kārlis Siļķe

Manuels

1. Zīverts A. Hidroloģija. Ievads un hidroloģiskie aprēķini. Jelgava: LLU, 2004. 104 lpp.
2. Harper D.M., Ferguson A.J.D. The ecological basis for river management. England: Jonh Wiley and Sons Ltd.,1995.
3. Vides zinātne. M.Kļaviņš,O.Nikodemus, V.Segliņš, V.Melecis, M.Vircavs, K.Āboliņa. M.Kļaviņa redakcijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 599 lpp.
4. Rehabilitation of rivers for fish. Ed.: I.G.Cowx, R.L. Welcome. FAO. 1998. 260 p. [tiešsaiste] [skatīts 01.08.2016.]. Pieejams: http://www.ecrr.org/Portals/27/Rehabilitation_of_Rivers_for_Fish.pdf

Ouvrages supplémentaires

1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves": MK noteikumi Nr.329 [tiešsaiste]. Pieņemti 30.06.2015.Stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 01.08.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves
2. Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju: MK Noteikumi Nr. 736 [tiešsaiste]. Pieņemti 23.12.2003. Stājas spēkā 31.12.2003. [Skatīts 01.08.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=82574
3. Vadlīnijas RVP tehnisko noteikumu prasību izstrādāšanai HES hidrotehnisko būvju būvniecībai vai rekonstrukcijai (apst. ar IVN rīkojumu Nr 14. no 07.04.2003) IVN).

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Žurnāls Enerģija un Pasaule. Rīga: SIA Enerģija un pasaule. ISSN 1407-5911.
2. Žurnāls „Enerģētika un Automatizācija”. Rīga: SIA Enerģētika un automatizācija. ISSN 1407-8589