Kurs-Code HidZ5024

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Arbeit im Labor (Stundenzahl)8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)07.06.2016

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Kārlis Siļķe

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Zīverts A. Hidroloģija. Ievads un hidroloģiskie aprēķini. Jelgava: LLU, 2004. 104 lpp.
2. Harper D.M., Ferguson A.J.D. The ecological basis for river management. England: Jonh Wiley and Sons Ltd.,1995.
3. Vides zinātne. M.Kļaviņš,O.Nikodemus, V.Segliņš, V.Melecis, M.Vircavs, K.Āboliņa. M.Kļaviņa redakcijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 599 lpp.
4. Rehabilitation of rivers for fish. Ed.: I.G.Cowx, R.L. Welcome. FAO. 1998. 260 p. [tiešsaiste] [skatīts 01.08.2016.]. Pieejams: http://www.ecrr.org/Portals/27/Rehabilitation_of_Rivers_for_Fish.pdf

Weiterfuhrende Literatur

1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves": MK noteikumi Nr.329 [tiešsaiste]. Pieņemti 30.06.2015.Stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 01.08.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves
2. Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju: MK Noteikumi Nr. 736 [tiešsaiste]. Pieņemti 23.12.2003. Stājas spēkā 31.12.2003. [Skatīts 01.08.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=82574
3. Vadlīnijas RVP tehnisko noteikumu prasību izstrādāšanai HES hidrotehnisko būvju būvniecībai vai rekonstrukcijai (apst. ar IVN rīkojumu Nr 14. no 07.04.2003) IVN).

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Žurnāls Enerģija un Pasaule. Rīga: SIA Enerģija un pasaule. ISSN 1407-5911.
2. Žurnāls „Enerģētika un Automatizācija”. Rīga: SIA Enerģētika un automatizācija. ISSN 1407-8589