Код курса HidZ5024

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

æоличество лабораторных работ8

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса07.06.2016

Разработчик курса

author

Kārlis Siļķe

Учебная литературa

1. Zīverts A. Hidroloģija. Ievads un hidroloģiskie aprēķini. Jelgava: LLU, 2004. 104 lpp.
2. Harper D.M., Ferguson A.J.D. The ecological basis for river management. England: Jonh Wiley and Sons Ltd.,1995.
3. Vides zinātne. M.Kļaviņš,O.Nikodemus, V.Segliņš, V.Melecis, M.Vircavs, K.Āboliņa. M.Kļaviņa redakcijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 599 lpp.
4. Rehabilitation of rivers for fish. Ed.: I.G.Cowx, R.L. Welcome. FAO. 1998. 260 p. [tiešsaiste] [skatīts 01.08.2016.]. Pieejams: http://www.ecrr.org/Portals/27/Rehabilitation_of_Rivers_for_Fish.pdf

Дополнительная литература

1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves": MK noteikumi Nr.329 [tiešsaiste]. Pieņemti 30.06.2015.Stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 01.08.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves
2. Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju: MK Noteikumi Nr. 736 [tiešsaiste]. Pieņemti 23.12.2003. Stājas spēkā 31.12.2003. [Skatīts 01.08.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=82574
3. Vadlīnijas RVP tehnisko noteikumu prasību izstrādāšanai HES hidrotehnisko būvju būvniecībai vai rekonstrukcijai (apst. ar IVN rīkojumu Nr 14. no 07.04.2003) IVN).

Периодика и другие источники информации

1. Žurnāls Enerģija un Pasaule. Rīga: SIA Enerģija un pasaule. ISSN 1407-5911.
2. Žurnāls „Enerģētika un Automatizācija”. Rīga: SIA Enerģētika un automatizācija. ISSN 1407-8589