Kurs-Code HidZ3039

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)24.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Inga Grīnfelde

author

Jovita Pilecka-Uļčugačeva

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Kļaviņš U., Sudārs R. Meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2010. 224 lpp.
2. Uzņēmumu tehniskie noteikumi (nozares standarts) „Meliorācijas sistēmas”. Rīga, 2009. 174 lpp.

3. Lauksaimniecības hidrotehniskā meliorācija.O. Sauka, P. Bušmanis u.c. Rīga: Zvaigzne, 1987. 296 lpp. 4. Ritzema H. P.(editor–in-Chief). Drainage principles and Applications International Institute for Land Reclamation and Improvement. Netherlands: ILRI. Wageningen, the Netherlands, 1994. 1125 p.

Weiterfuhrende Literatur

http://www.ovt.lv/moduvet/images/doc/Buvniecibas_procesi_macibu_materials.pdf

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

www.likumi.lv