Kursa kods HidZ3039

Kredītpunkti 3

Meliorācijas projektu vadība

Zinātnes nozareHidroinženierzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums24.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Inga Grīnfelde

Ph.D.

author pasn.

Jovita Pilecka-Uļčugačeva

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti tiek iepazīstināti ar meliorācijas būvdarbu vadītāja galvenajiem darba uzdevumiem un sniegti praktiskajā pieredzē balstīti piemēri meliorācijas projektu būvdarbu vadībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1.Spēj veikt meliorācijas būvdarbu vadītāja pienākumus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības tiesību normām meliorācijas būvniecības jomā (praktiskais darbs, eksāmens).
2.Spēj veikt meliorācijas būvdarbu operatīvo vadību (praktiskais darbs, eksāmens).
3.Spēj koordinēt meliorācijas būvniecības dalībnieku darbu (praktiskais darbs, eksāmens).
4.Spēj plānot meliorācijas būvobjekta realizāciju atbilstoši būvprojektam (praktiskais darbs, eksāmens).
5.Spēj novērtēt un analizēt meliorācijas objekta būvniecības ekonomiskos faktorus (praktiskais darbs, eksāmens).
6.Spēj novērtēt meliorācijas projekta dokumentāciju (praktiskais darbs, eksāmens).
7.Spēj projektēt meliorācijas būvdarbu organizēšanu, plānot un vadīt būvdarbus (praktiskais darbs, eksāmens).
8.Spēj organizēt meliorācijas būvobjekta pastāvīgo nodrošinājumu (praktiskais darbs, eksāmens).
9.Spēj sadarboties ar sadarbības partneriem meliorācijas būvobjekta realizācijai (praktiskais darbs).
10.Spēj kontrolēt izpildīto meliorācijas būvdarbu apmaksu (praktiskais darbs).
11.Spēj nodrošināt un kontrolēt vides aizsardzības, ugunsdrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu (praktiskais darbs, eksāmens).
12.Spēj apmācīt nodarbinātos (praktiskais darbs).
13.Spēj organizēt mācības (praktiskais darbs).
14.Spēj izmantot aprēķinu metodes un speciālās datorprogrammas (praktiskais darbs).

15.Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās (praktiskais darbs).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Būvdarbu operatīvā vadīšana (4stundas)
2. Būvobjekta nodrošināšana ar darbaspēka resursiem, izpildītāju komplektēšana (4stundas)
3. Būvniecības dalībnieku darba koordinēšana (4stundas)
4. Būvobjekta realizācijas plānošana (4stundas)
5. Ekonomisko faktoru analizēšana (4stundas)
6. Piegādātāju izvēlēšanās (2stundas)
7. Projekta dokumentācijas optimizēšana (2 stundas)
8. Būvobjekta pastāvīgā nodrošinājuma organizēšana (4stundas)
9. Sadarbības partneru izvēlēšanās būvobjekta realizēšanai (2 stundas)

10. Maksājumu plānošana un kontrolēšana (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kredītpunktu iegūšanai jānokārto rakstisks eksāmens par 20 teorētiskā kursa jautājumiem. Pielaidi pie eksāmena students iegūst pēc izstrādāta un aizstāvēta meliorācijas būvdarbu vadības praktiskā darba.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students izstrādā praktisko darbu meliorācijas būvdarbu vadībā

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Vispārīgi. Studiju kursa eksāmena vērtējums atkarīgs no iegūto punktu summas semestra laikā, dalība praktiskajos darbos (20 punkti), praktiskā darba meliorācijas būvdarbu vadībā izstrādes (40 punkti) un eksāmena (40 punkti). Kopā maksimāli var iegūt 100 punktus, kas atbilst 10 ballēm.
2. Kopvērtējuma nosacījumi:
a. 3 balles, ja semestra laikā iegūti mazāk par 50% no maksimālā punktu skaita;
b. • 4 balles, ja iegūti 50...54 punkti;
c. • 5 balles, ja iegūti 55...60 punkti;
d. • 6 balles, ja iegūti 60...69 punkti;
e. • 7 balles, ja iegūti 70...79 punkti;
f. • 8 balles, ja iegūti 80...89 punkti;
g. • 9 balles, ja iegūti 90...95 punkti;

h. • 10 balles, ja iegūti 95...100 punkti.

Obligātā literatūra

1. Kļaviņš U., Sudārs R. Meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2010. 224 lpp.
2. Uzņēmumu tehniskie noteikumi (nozares standarts) „Meliorācijas sistēmas”. Rīga, 2009. 174 lpp.

3. Lauksaimniecības hidrotehniskā meliorācija.O. Sauka, P. Bušmanis u.c. Rīga: Zvaigzne, 1987. 296 lpp. 4. Ritzema H. P.(editor–in-Chief). Drainage principles and Applications International Institute for Land Reclamation and Improvement. Netherlands: ILRI. Wageningen, the Netherlands, 1994. 1125 p.

Papildliteratūra

http://www.ovt.lv/moduvet/images/doc/Buvniecibas_procesi_macibu_materials.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

www.likumi.lv

Piezīmes

Obligātais kurss profesionālā bakalaura studiju programmā Vide un ūdenssaimniecība