Kurs-Code HidZ3035

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)18.04.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Linda Grinberga

Vorkenntnisse

HidZ2010,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Tilgalis E. Ūdensapgāde. Jelgava, 2008.
2. Odenkirhens H., Riters K., Šifmans L., Vilmrots G. Vides saimniecības darbinieka rokasgrāmata. 2. sēj. Ūdensapgāde. Ozolnieki: Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs, 2000.
3. Lediņš V. Ūdensapgāde un kanalizācija. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007.

Weiterfuhrende Literatur

1. Fraenkel P., Thake J. Water lifting devices: a handbook of users and choosers. Rugby: Practical Action Publishing, 2006.
2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvsu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.326. Pieņemti 30.06.2015., stājas spēkā 01.07.2015. ar grozījumiem. [Skatīts 26.04.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274989-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-222-15-udensapgades-buves

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Vides Vēstis. ISSN 1407-2939. Vides aizsardzības kluba žurnāls