Kursa kods HidZ3035

Kredītpunkti 2

Dzeramā ūdens apsaimniekošana

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareŪdenssaimniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.04.2018

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Linda Grinberga

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

HidZ2010, Hidraulika I

Kursa anotācija

Studiju kurss paredzēts pamatprincipu un inženierrisinājumu apguvei dzeramā ūdens apsaimniekošanā, tai skaitā ilgtspējīga ūdens resursu apsaimniekošanā, sanitāri drošas un ekonomiski pamatotas centralizētās ūdensapgādes nodrošināšanai apdzīvotās teritorijās lauku un pilsētu iedzīvotājiem. Studiju kursa ietvaros tiks apgūtas plašāk pielietotās dzeramā ūdens attīrīšanas metodes, pievēršot īpašu uzmanību Latvijas aktualitātēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apguves rezultātā studentiem būs
• zināšanas par ūdens avotiem un nepieciešamo resursu ieguves iespējām. Zināšanas par ūdens attīrīšanu atbilstoši dzeramā ūdens kvalitātes prasībām ietvers tādas ūdens attīrīšanas metodes kā atdzelžošana, mīkstināšana un dezinfekcija.
• Studiju kurss sniegs prasmi tehniski risināt ūdens piegādes jautājumus, sniedzot inženierrisinājumus patērētāja vajadzībām.
• Studenti būs kompetenti risināt uzdevumus, kas saistīti ar metodēm ūdens kvalitātes uzlabošanai patērētājiem vēlamajā līmenī.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Dzeramā ūdens avoti
2 Pazemes un virszemes ūdensgūtves
3 Dzeramā ūdens kvalitātes prasības
4 Dzeramā ūdens sagatavošana
5 Ūdens koagulēšana
6 Ūdens nostādināšana
7 Ūdens filtrēšana
8 Ūdens dezinfekcija
9 Vietējā ūdens attīrīšana
10 Tehniskais ūdens
11 Centralizētas ūdensapgādes sistēmas
12 Ūdens pateriņš un spiediens
13 Ārējās ūdensapgādes sistēmas
14 Iekšējās ūdensapgādes sistēmas
15 Spiediena izlīdzināšanas iekārtas
16 Patērētāju drošība un riski

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Patstāvīgi izstrādāti praktiskie darbi un sekmīgi uzrakstīta gala ieskaite par lekciju tēmu.

Obligātā literatūra

1. Tilgalis E. Ūdensapgāde. Jelgava, 2008.
2. Odenkirhens H., Riters K., Šifmans L., Vilmrots G. Vides saimniecības darbinieka rokasgrāmata. 2. sēj. Ūdensapgāde. Ozolnieki: Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs, 2000.
3. Lediņš V. Ūdensapgāde un kanalizācija. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007.

Papildliteratūra

1. Fraenkel P., Thake J. Water lifting devices: a handbook of users and choosers. Rugby: Practical Action Publishing, 2006.
2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvsu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.326. Pieņemti 30.06.2015., stājas spēkā 01.07.2015. ar grozījumiem. [Skatīts 26.04.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274989-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-222-15-udensapgades-buves

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides Vēstis. ISSN 1407-2939. Vides aizsardzības kluba žurnāls

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Vide un ūdenssaimniecība kā oblgātais kurss.