Kursa kods HidZ3035

Kredītpunkti 3

Dzeramā ūdens apsaimniekošana

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareŪdenssaimniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums18.04.2018

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Linda Grinberga

Ph.D.

Priekšzināšanas

HidZ2010, Hidraulika I

Kursa anotācija

Studiju kurss paredzēts pamatprincipu un inženierrisinājumu apguvei dzeramā ūdens apsaimniekošanā, tai skaitā ilgtspējīga ūdens resursu apsaimniekošanā, sanitāri drošas un ekonomiski pamatotas centralizētās ūdensapgādes nodrošināšanai apdzīvotās teritorijās lauku un pilsētu iedzīvotājiem. Studiju kursa ietvaros tiks apgūtas plašāk pielietotās dzeramā ūdens attīrīšanas metodes, pievēršot īpašu uzmanību Latvijas aktualitātēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apguves rezultātā studentiem būs
• zināšanas par ūdens avotiem un nepieciešamo resursu ieguves iespējām. Zināšanas par ūdens attīrīšanu atbilstoši dzeramā ūdens kvalitātes prasībām ietvers tādas ūdens attīrīšanas metodes kā atdzelžošana, mīkstināšana un dezinfekcija.
• Studiju kurss sniegs prasmi tehniski risināt ūdens piegādes jautājumus, sniedzot inženierrisinājumus patērētāja vajadzībām.
• Studenti būs kompetenti risināt uzdevumus, kas saistīti ar metodēm ūdens kvalitātes uzlabošanai patērētājiem vēlamajā līmenī.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Dzeramā ūdens avoti; Pazemes un virszemes ūdensgūtves (2h)
2. Ūdensapgādes avota izvēle; 1. praktiskais darbs (2h)
3. Dzeramā ūdens kvalitātes prasības (2h)
4. Dzeramā ūdens sagatavošana; 2. praktiskais darbs (2h)
5. Ūdens koagulēšana un nostādināšana (2h)
6. Ūdens filtrēšana un dezinfekcija (2h)
7. 3. praktiskais darbs (2h)
8. Vietējā ūdens attīrīšana (2h)
9. Tehniskais ūdens (2h)
10. Centralizētas ūdensapgādes sistēmas; 4. praktiskais darbs (2h)
11. Ūdens patēriņš un spiediens; 5. praktiskais darbs (2h)
12. Ārējās ūdensapgādes sistēmas; 6. praktiskais darbs (2h)
13. Iekšējās ūdensapgādes sistēmas; 7. praktiskais darbs (2h)
14. Spiediena izlīdzināšanas iekārtas (2h)
15. Patērētāju drošība un riski (2h)
16. Gala ieskaite (1h); Praktisko darbu aizstāvēšana (1h)

Nepilna laika neklātiene: Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Patstāvīgi izstrādāti praktiskie darbi un sekmīgi uzrakstīta gala ieskaite par lekciju tēmu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students apgūst teorētisko daļu, piedaloties lekcijās un patstāvīgi studējot ieteikto literatūru. Apgūtās teorētiskās zināšanas tiek izmantotas gala pārbaudījuma kārtošanai teorētiskās daļas noslēgumā. Gala pārbaudījumā students sekmīgi nokārto ieskaiti, rakstiski atbildot uz lekcijās apskatītajiem jautājumiem.
Students apgūst praktisko daļu, patstāvīgi izpildot septiņus savstarpēji tematiski saistītus praktiskos darbus. Izpildītus praktiskos darbus iesniedz labošanai ne vēlāk kā e-studijās norādītajos termiņos semestra ietvaros un pēc sekmīga vērtējuma iegūšanas aizstāv mutiski, atbildot uz docētāja jautājumiem un diskutējot par izvēlētajiem risinājumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite par teorētisko daļu tiek organizēta rakstiski e-studiju vidē un sastāv no 20 jautājumiem. Lai ieskaiti nokārtotu sekmīgi, pareizi jāatbild vismaz uz 50% (10 jautājumiem).
Praktiskais darbs tiek vērtēts katrs ar atsevišķi 10 baļļu skalā, un vērtējums ietver izstrādāto risinājumu un tā aizstāvēšanu.
Gala vērtējumu studiju kursā veido vidējā atzīme no teorētiskās daļas ieskaites vērtējuma un praktisko darbu vidējā vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Tilgalis E. Ūdensapgāde. Jelgava, 2008.
2. Odenkirhens H., Riters K., Šifmans L., Vilmrots G. Vides saimniecības darbinieka rokasgrāmata. 2. sēj. Ūdensapgāde. Ozolnieki: Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs, 2000.
3. Lediņš V. Ūdensapgāde un kanalizācija. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007.

Papildliteratūra

1. Fraenkel P., Thake J. Water lifting devices: a handbook of users and choosers. Rugby: Practical Action Publishing, 2006.
2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvsu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.326. Pieņemti 30.06.2015., stājas spēkā 01.07.2015. ar grozījumiem. [Skatīts 26.04.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274989-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-222-15-udensapgades-buves

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides Vēstis. ISSN 1407-2939. Vides aizsardzības kluba žurnāls

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Vide un ūdenssaimniecība kā oblgātais kurss.