Код курса HidZ3035

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса18.04.2018

Разработчик курса

author

Linda Grinberga

Предварительные знания

HidZ2010,

Учебная литературa

1. Tilgalis E. Ūdensapgāde. Jelgava, 2008.
2. Odenkirhens H., Riters K., Šifmans L., Vilmrots G. Vides saimniecības darbinieka rokasgrāmata. 2. sēj. Ūdensapgāde. Ozolnieki: Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs, 2000.
3. Lediņš V. Ūdensapgāde un kanalizācija. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007.

Дополнительная литература

1. Fraenkel P., Thake J. Water lifting devices: a handbook of users and choosers. Rugby: Practical Action Publishing, 2006.
2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvsu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.326. Pieņemti 30.06.2015., stājas spēkā 01.07.2015. ar grozījumiem. [Skatīts 26.04.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274989-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-222-15-udensapgades-buves

Периодика и другие источники информации

1. Vides Vēstis. ISSN 1407-2939. Vides aizsardzības kluba žurnāls