Код курса HidZ3033

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

æоличество лабораторных работ8

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса01.03.2016

Разработчик курса

author

Einārs Pundurs

Учебная литературa

1. K. Siļķe Sūkņi un sūkņu stacijas. Rīga: Zvaigzne, 1984. – 234 lpp.
2. Ē. Tilgalis. Ūdensapgāde. Jelgava: LLU. 2008. – 183 lpp.
3. Wastewater Pumps. Engineering manual. [tiešsaiste]. GRUNDFOS A/S. DK-8850 Bjerringbro, Denmark. 2001. – 85 p. [skatīts 16.04.2016.]. Pieejams: http://www.unopomp.com/Resimler/SiteIcerik/Wastewaterpumps.pdf

Дополнительная литература

1. Skārds V. Sūkņi. Rīga. Liesma, 1965.,- 167. lpp.
2. Štīrs E., Baumgarts H.C.. M.Fišers. Videssaimniecības darbinieka rokasgrāmata.2.sējums.Ūdens apgāde.Tulkojums latviešu valodā. Rīga, 2001. 328 lpp. Nav LLU FB
3. Štīrs E., Baumgarts H.C.. Fišers M.. Videssaimniecības darbinieka rokasgrāmata.3.sējums.Kanalizācija.Tulkojums latviešu valodā. Rīga, 2001. 396 lpp.
4. Tilgalis Ē. Ciemu ūdens apgāde un kanalizācija. Studiju materiāls. Digitāls izdevums. Jelgava, 2014. 254 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Žurnāls „Enerģija un pasaule” ISSN 1407-5911