Kursa kods HidZ3033

Kredītpunkti 3

Sūkņi un sūknētavas

Zinātnes nozareHidroinženierzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums01.03.2016

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Einārs Pundurs

Augstākā izglītība(līm.)

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par hidrauliskajām mašīnām – sūkņiem, to pielietojumu un ekspluatācijas pieredzi. Kursā apskata sūknētavas ūdensapgādei, notekūdeņiem, lauksaimniecības zemju nosusināšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas sūkņu un sūkņu iekārtu izvēles un projektēšanas pamati. Sūkņu iekārtu tehnoloģiskie risinājumi. Sūknētavu un sūkņu staciju tehnoloģiskie risinājumi.
• Prasmes veikt nepieciešamos hidrauliskos aprēķinus sūkņu izvēlei, orientēties sūkņu piedāvājumā, dimensionēt cauruļvadus, veidgabalus un izvēlēties atbilstošu cauruļvadu armatūru plūsmu regulēšanai.
• Kompetence spēt patstāvīgi analizēt informāciju par sūkņiem, novērtēt izvēlēta sūkņa piemērotību veicamajam uzdevumam, pamatot izvēlētā sūkņa darbības atbilstību vides aizsardzības prasībām.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika studijas:
1 Sūkņu klasifikācija. Lāpstiņu sūkņi, darbratu veidi. 1. Praktiskais darbs. 1. Laboratorijas darbs
2 Centrbēdzes sūkņi, to darbības princips. Centrbēdzes sūkņa iekārta. Lāpstiņu sūkņu pamatvienādojums.
3 Sūkšanas augstums. Kavitācija. 2. Praktiskais darbs. 2.Laboratorijas darbs
4 Centrbēdzes sūkņa raksturlīknes. Cauruļvadu raksturlīkne. Darba punkta noteikšana. 3.Praktiskais darbs
5 Sūkņu ražīguma regulēšana. Vairāku sūkņu kopēja darbība vienotā hidrauliskā sistēmā. 3.Laboratorijas darbs
6 Daudzpakāpju sūkņi. Artēziskie dziļsūkņi. 4. Praktiskais darbs. 4.Laboratorijas darbs
7 Iegremdējamie sūkņi. Notekūdeņu sūkņi. 5.Praktiskais darbs.5.Laboratorijas darbs
8 Propellersūkņi. Cirkulācijas sūkņi. Spiediena paaugstināšanas sūkņi. 6.Laboratorijas darbs
9 Sūkņu montāža. Sūkņu pamati, cauruļvadu pievienošana. 6. Praktiskais darbs. 7.Laboratorijas darbs
10 Berzes sūkņi: virpuļsūkņi, strūklas sūkņi, vibrosūkņi. 7. Praktiskais darbs
11 Sūknētavu klasifikācija. Hidromehāniskās iekārtas sūknētavās. 8. Praktiskais darbs. 8. Laboratorijas darbs
12 Sūkņu agregātu montāža. Cauruļvadi. Ūdensapgādes un nosusināšanas sūknētavu uzbūve.

Nepilna laika studijas:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika studijām, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādītā skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā un jāaizstāv 8 praktiskie darbi un 8 laboratorijas darbi. Jāuzraksta un jāiegūst pozitīvs vērtējums divos kontroldarbos: 1.Prasības centrbēdzes sūkņu izvēlei. Veikt aprēķinus un izvēlēties sūkni. 2.Prasības sūknētavu konstrukcijai. Veikt aprēķinus un sniegt konkrētas sūknētavas shēmu ar nepieciešamajiem izmēriem.

Obligātā literatūra

1. K. Siļķe Sūkņi un sūkņu stacijas. Rīga: Zvaigzne, 1984. – 234 lpp.
2. Ē. Tilgalis. Ūdensapgāde. Jelgava: LLU. 2008. – 183 lpp.
3. Wastewater Pumps. Engineering manual. [tiešsaiste]. GRUNDFOS A/S. DK-8850 Bjerringbro, Denmark. 2001. – 85 p. [skatīts 16.04.2016.]. Pieejams: http://www.unopomp.com/Resimler/SiteIcerik/Wastewaterpumps.pdf

Papildliteratūra

1. Skārds V. Sūkņi. Rīga. Liesma, 1965.,- 167. lpp.
2. Štīrs E., Baumgarts H.C.. M.Fišers. Videssaimniecības darbinieka rokasgrāmata.2.sējums.Ūdens apgāde.Tulkojums latviešu valodā. Rīga, 2001. 328 lpp. Nav LLU FB
3. Štīrs E., Baumgarts H.C.. Fišers M.. Videssaimniecības darbinieka rokasgrāmata.3.sējums.Kanalizācija.Tulkojums latviešu valodā. Rīga, 2001. 396 lpp.
4. Tilgalis Ē. Ciemu ūdens apgāde un kanalizācija. Studiju materiāls. Digitāls izdevums. Jelgava, 2014. 254 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls „Enerģija un pasaule” ISSN 1407-5911

Piezīmes

Obligātaiss kurss VBF profesionālās bakalaura studiju programma "Vide un ūdenssaimniecība".