Code du cours HidZ3032

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences8

Nombre de travaux pratiques et des séminaires8

Nombre des travaux du laboratoire16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours23.03.2021

Auteur du cours

author

Einārs Pundurs

Connaissances de base

BūvZ1016,

BūvZ3104,

BūvZ3107,

HidZ2005,

Manuels

1. Rozentāls G., Žodziņš J. Meliorācijas sistēmu hidrotehniskās būves. Rīga: Zvaigzne 1987. 236 lpp.
2. Beikerts G., Zīverts A. Lauksaimniecības ūdenskrātuves. Rīga: Liesma, 1974. 144 lpp.
3. Kļaviņš U., Žodziņš J. Ūdenskrātuves un dīķi. Mācību līdzeklis.
Jelgava: LLU, 2007. 64 lpp.
4. Zīverts A. Hidroloģija. Ievads un hidroloģiskie aprēķini. Jelgava: LLU, 2004. 104 lpp.
5. Wynn P. Hydraulics for Civil Engineers. Anglia Ruskin University. London ICE Publishing London, 2014. 196 p.

Ouvrages supplémentaires

1. Sarma B. Hidrometrija, hidroloģija un noteces regulēšana. Rīga: Zvaigzne 1990. 189 lpp.
2. RRA Latvijas meliorācija. Metodiskie norādījumi VI daļa: Ūdenskrātuves un dīķi. Rīga: Meliorprojekts, 1992. 106 lpp.
3. Saldūdens zivju audzēšana. Dīķu ierīkošana. SIA "BZI". Rīga: Madris, 1997. 141 lpp.
4. Rokasgrāmata recirkulācijas akvakultūrā. Pieejams: http://www.laukutikls.lv/rokasgramata-recirkulacijas-akvakultura

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Meliorācijas jomu reglamentējošie normatīvie akti [tiešsaiste]. Pieejams: www.zmni.lv/lv/page/melioracija
2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves": MK noteikumi Nr. 329 [tiešsaiste]. Pieņemts: 30.06.2015. Stājas spēkā: 01.07.2015. [Skatīts 28.09.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves
3. http://topografija.lv/
4. http://www.melioracija.lv/
5. https://www.lvmgeo.lv/par-lvm-geo