Код курса HidZ3032

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций8

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

æоличество лабораторных работ16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса23.03.2021

Разработчик курса

author

Einārs Pundurs

Предварительные знания

BūvZ1016,

BūvZ3104,

BūvZ3107,

HidZ2005,

Учебная литературa

1. Rozentāls G., Žodziņš J. Meliorācijas sistēmu hidrotehniskās būves. Rīga: Zvaigzne 1987. 236 lpp.
2. Beikerts G., Zīverts A. Lauksaimniecības ūdenskrātuves. Rīga: Liesma, 1974. 144 lpp.
3. Kļaviņš U., Žodziņš J. Ūdenskrātuves un dīķi. Mācību līdzeklis.
Jelgava: LLU, 2007. 64 lpp.
4. Zīverts A. Hidroloģija. Ievads un hidroloģiskie aprēķini. Jelgava: LLU, 2004. 104 lpp.
5. Wynn P. Hydraulics for Civil Engineers. Anglia Ruskin University. London ICE Publishing London, 2014. 196 p.

Дополнительная литература

1. Sarma B. Hidrometrija, hidroloģija un noteces regulēšana. Rīga: Zvaigzne 1990. 189 lpp.
2. RRA Latvijas meliorācija. Metodiskie norādījumi VI daļa: Ūdenskrātuves un dīķi. Rīga: Meliorprojekts, 1992. 106 lpp.
3. Saldūdens zivju audzēšana. Dīķu ierīkošana. SIA "BZI". Rīga: Madris, 1997. 141 lpp.
4. Rokasgrāmata recirkulācijas akvakultūrā. Pieejams: http://www.laukutikls.lv/rokasgramata-recirkulacijas-akvakultura

Периодика и другие источники информации

1. Meliorācijas jomu reglamentējošie normatīvie akti [tiešsaiste]. Pieejams: www.zmni.lv/lv/page/melioracija
2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves": MK noteikumi Nr. 329 [tiešsaiste]. Pieņemts: 30.06.2015. Stājas spēkā: 01.07.2015. [Skatīts 28.09.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves
3. http://topografija.lv/
4. http://www.melioracija.lv/
5. https://www.lvmgeo.lv/par-lvm-geo