Kursa kods HidZ3032

Kredītpunkti 3

Hidrotehniskās būves

Zinātnes nozareHidroinženierzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Einārs Pundurs

Augstākā izglītība(līm.)

Priekšzināšanas

BūvZ1016, Inženierģeodēzija

BūvZ3104, Gruntsmehānika un pamati I

BūvZ3107, Ceļi un tilti I

HidZ2005, Hidraulika

Kursa anotācija

Ūdenssaimniecības nozare. Ūdens likumdošanas pamati. Hidrotehniskās būves – būves, uz kurām iedarbojas ūdens spiediens un kuras kalpo ūdens resursu izmantošanai vai ūdeņu kaitīgās iedarbības novēršanai. Hidroloģiskie, filtrācijas, gultnes, būvju hidrauliskie aprēķini, vēja un lietus, erozijas iedarbība. Ūdenskrātuves, to parametri. Zivsaimniecības dīķi. Ģeosintētika. Pielietojamie materiāli, to izvēles pamatojums. Būvdarbu veikšanas secība, pielietojamās tehnoloģijas. Hidroenergētiska, jaudas, iekārtas. Darbu daudzumu aprēķins. Tāmes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par hidrotehniku, hidrotehniskajām būvēm to iedalījums, galvenie aprēķinu principi.
Prasmes:Prot izvēlēties hidrotehnisko būvju atrašanās vietu, piedāvāt būves tipu, veikt nepieciešamos būvju aprēķinus un konstrukciju izvēli.
Kompetences: Pārzin hidrotehnisko būvdarbu gaitu un hidrobūvju ekspluatācijas jautājumus.
Kursa darba (KD) gaitā izmantojot ģeotelpiskās informācijas sistēmās atrod un izvērtē hidrobūves (HB) atrašanās vietu. Veic atrastās vietas hidroloģiskos, hidrauliskos aprēķinus. Patstāvīgi izvēlas HB tipu, veic filtrācijas, vēja, ūdens iedarbības aprēķinus, novērtē precizitāti. Izvēlas iekārtas atbilstoši aprēķinātiem lielumiem. Sastāda darbu daudzumu, tāmes konkrētajam KD. Grafiskās daļa, ģenerālplāns, rasējumi atbilstoši veiktajiem aprēķiniem. KD noformējuma vērtējums.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika studijas:
1. Ūdens resursi, hidrobūves, ūdenstilpes un ūdens notece Latvijā. 1h-lekcija, 1h-lab.darbs.
2. Ievads hidroloģijā un aprēķini. 1h-praktiskais darbs, 1h-lab.darbs.
3. Hidrotehniskās būves, iedalījums. 1h-lekcija, 1h-lab.darbs
4. Filtrācijas procesi hidrobūvēs, apgrieztais filtrs, ģeosintētika. 1h-praktiskais darbs, 1h-lab.darbs.
5. Ūdenskrātuves, to raksturlielumi, aprēķina pamati. 1h-lekcija, 1h-praktiskais darbs, 1h-lab.darbs.
6. Aizsprosti, to klasifikācija. 1h-lab.darbs.
7. Ūdens novadbūves. 1h-praktiskais darbs, 1h-lab.darbs.
8. Novadbūvju hidrauliskie un statiskie aprēķini. 1h-praktiskie darbi, 1h-lab.darbs.
9. Būves uz kanāliem. 1h-lekcija, 1h-lab.darbs.
10. Aizvari, to klasifikācija. 1h-lekcija, 1h-lab.darbs
11. Gultnes regulēšanas būves. 1h-lab.darbs
12. Akvakultūra, būves. 1h-lekcija,1h-lab.darbs
13. Hidroenerģētikas būves. 1h-lab.darbs
14. Ūdens likumdošana. 1h-lekcija, 1h-praktiskais darbs.
15. Hidrobūvju darbu daudzumi, tāmes. 1h-praktiskais darbs, 2h-lab.darbs.
16. Hidrotehnisko būvdarbu veikšanas projekts. Ekspluatācija. 1h-lekcija, 1h-praktiskais darbs, 1h-lab.darbs
Nepilna laika studijas:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika studijām, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādītā skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa darbs (KD) jāizstrādā, jāiesniedz un sekmīgi jāaizstāv hidrotehniskās būves aprēķinus, grafisko daļu, lai saņemtu ieskaiti ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi jāsameklē ūdenskrātuves vieta kādā no ģeotelpiskās informācijas vietnēm. Jāizvēlas hidrotehniskās būves vieta, jāsameklē visi aprēķiniem nepieciešamie raksturlielumi, jāaprēķina vajadzīgie lielumi, jāsastāda ģenerālplāns, jāuzrasē griezumi, darbu daudzumu izmaksu aprēķins.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Tiek vērtēts KD atbilstoši izsniegtajam uzdevumam, kursa satura punktiem, rezultātu precizitāte, noformēšana.

Obligātā literatūra

1. Rozentāls G., Žodziņš J. Meliorācijas sistēmu hidrotehniskās būves. Rīga: Zvaigzne 1987. 236 lpp.
2. Beikerts G., Zīverts A. Lauksaimniecības ūdenskrātuves. Rīga: Liesma, 1974. 144 lpp.
3. Kļaviņš U., Žodziņš J. Ūdenskrātuves un dīķi. Mācību līdzeklis.
Jelgava: LLU, 2007. 64 lpp.
4. Zīverts A. Hidroloģija. Ievads un hidroloģiskie aprēķini. Jelgava: LLU, 2004. 104 lpp.
5. Wynn P. Hydraulics for Civil Engineers. Anglia Ruskin University. London ICE Publishing London, 2014. 196 p.

Papildliteratūra

1. Sarma B. Hidrometrija, hidroloģija un noteces regulēšana. Rīga: Zvaigzne 1990. 189 lpp.
2. RRA Latvijas meliorācija. Metodiskie norādījumi VI daļa: Ūdenskrātuves un dīķi. Rīga: Meliorprojekts, 1992. 106 lpp.
3. Saldūdens zivju audzēšana. Dīķu ierīkošana. SIA "BZI". Rīga: Madris, 1997. 141 lpp.
4. Rokasgrāmata recirkulācijas akvakultūrā. Pieejams: http://www.laukutikls.lv/rokasgramata-recirkulacijas-akvakultura

Periodika un citi informācijas avoti

1. Meliorācijas jomu reglamentējošie normatīvie akti [tiešsaiste]. Pieejams: www.zmni.lv/lv/page/melioracija
2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves": MK noteikumi Nr. 329 [tiešsaiste]. Pieņemts: 30.06.2015. Stājas spēkā: 01.07.2015. [Skatīts 28.09.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves
3. http://topografija.lv/
4. http://www.melioracija.lv/
5. https://www.lvmgeo.lv/par-lvm-geo

Piezīmes

Obligātais kurss VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Būvniecība" (pilna laika); otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības propramma "Būvniecība" (nepilna laika, arī RCK); Obligātais kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Vide un ūdenssaimniecība" (pilna un nepilna laika studijās)