Code du cours HidZ3030

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant81

Date de l'approbation du cours17.02.2015

Auteurs du cours

author

Linda Grinberga

author

Viesturs Jansons

Manuels

1. Hoffman G.J., Evans R. G. , Jensen M. E., Martin D. L., Elliott R. L. Design And Operation of Farm Irrigation Systems. 2nd Edition. American Society of Agricultural Engineers. 2007. 863 p .
2. James L.G. Principles of Farm Irrigation System Design. USA: Krieger Pub Co, 1993. 543 p..
3. USDA, NRCS Irrigation Handbooks, Part 652. National Irrigation Guide, PDF Electronic Version, ftp://ftp.wcc.nrcs.usda.gov/wntsc/waterMgt/irrigation/NEH15/ch1.pdf

Ouvrages supplémentaires

1. Lauksaimniecības hidrotehniskā meliorācija. O.Sauka, P.Bušmanis, V.Labrencis u.c. Rīgā: Zvaigzne, 1987. 296 lpp.
2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.631. Pieņemts 23.08.2005. Stājas spēkā 01.09.2005. [Skatīts 17.03.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=115151
3. Apūdeņošana. VMPI norādījumi III daļa, 1978 Rīga, 1978. 138. lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Agro Tops. Zinātniski praktisks žurnāls zemniekiem un lauku uzņēmējiem. www.agrtops.lv. ISSN 1407-5164