Код курса HidZ3030

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Количество часов самостоятельной работы студента81

Дата утвеждения курса17.02.2015

Разработчики курса

author

Linda Grinberga

author

Viesturs Jansons

Учебная литературa

1. Hoffman G.J., Evans R. G. , Jensen M. E., Martin D. L., Elliott R. L. Design And Operation of Farm Irrigation Systems. 2nd Edition. American Society of Agricultural Engineers. 2007. 863 p .
2. James L.G. Principles of Farm Irrigation System Design. USA: Krieger Pub Co, 1993. 543 p..
3. USDA, NRCS Irrigation Handbooks, Part 652. National Irrigation Guide, PDF Electronic Version, ftp://ftp.wcc.nrcs.usda.gov/wntsc/waterMgt/irrigation/NEH15/ch1.pdf

Дополнительная литература

1. Lauksaimniecības hidrotehniskā meliorācija. O.Sauka, P.Bušmanis, V.Labrencis u.c. Rīgā: Zvaigzne, 1987. 296 lpp.
2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.631. Pieņemts 23.08.2005. Stājas spēkā 01.09.2005. [Skatīts 17.03.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=115151
3. Apūdeņošana. VMPI norādījumi III daļa, 1978 Rīga, 1978. 138. lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Agro Tops. Zinātniski praktisks žurnāls zemniekiem un lauku uzņēmējiem. www.agrtops.lv. ISSN 1407-5164