Kursa kods HidZ3030

Kredītpunkti 3

Meliorācija III

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareŪdenssaimniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Linda Grinberga

Ph.D.

author

Viesturs Jansons

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa projektā "Apūdeņošana" apgūst laistīšanas sistēmu praktiskās projektēšanas iemaņas. Iepazīstas ar stacionāra spiedvadu tīkla projektēšanu plānā un garenprofilā. Izvēlas ūdens avotu, sūkņu staciju un izpilda spiedvadu hidraulisko aprēķinu. Veic laistīšanas sistēmas komplektāciju (armatūra, veidgabali). Aprēķina kultūraugu apūdeņošanas režīma elementus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa projekta izstrādāšanas studentam būs:
• Zināšanas un profesionāla izpratne par apūdeņošanas sistēmu projektēšanu.
• Prasmes projektēt sistēmu izvietojumu plānā, garenprofilos un veikt nepieciešamos inženiertehniskos aprēķinus;
• Kompetence, saistībā ar spiedvadu un būvju projektēšanu, ievērot tehniskās normas, un patstāvīgi pielietot iegūtās projektēšanas iemaņas praksē citos savas specialitātes kursa projektos un diplomprojektēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Laistīšanas sistēmu projektēšana, laistīšanas tehnikas izvēle (2h)
2. Stacionāra spiedvadu tīkla hidrantu projektēšanu plānā (2h)
3. Spiedvadu garenprofili, būves uz spiedvadiem (2h)
4. Sūkņu izvēle, spiedvadu aprēķini (2h)
5. Laistīšanas sistēmu armatūra (2h)
6. Laistīšanas sistēmu veidgabali (2h)
7. Laistīšanas režīms (2h)
8. Projekta garenprofilu un plāna materiālu noformēšana (1h)
9. Kursa projekta risinājumu mutiska aizstāvēšana (1h)

Nepilna laika neklātiene: Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātam un aizstāvētam kursa projektam (laistīšanas sistēmas projekts, ar paskaidrojuma rakstu, projekta plānu M 1:2000, spiedvadu garenprofiliem, hidrauliskā aprēķina tabulām, spiedvadu un būvju komplektācijas specifikācijām)

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa laikā studenti patstāvīgi izstrādā apūdeņošanas sistēmas projektu, konsultējoties ar pasniedzēju. Izejas datus piedāvā pasniedzējs, tai skaitā topogrāfisko plānu, grunts sastāvu, ģeogrāfisko novietojumu, u.c. Projektu izstrādā atbilstoši Latvijā pieņemtajām būvprojekta kvalitātes prasībām, atbilstošā detalizācijas pakāpē, ietverot projektēšanu plānā un vertikālā plaknē. Paskaidrojuma rakstā iekļauj projekta tehniskās informācijas aprakstu, aprēķinus, materiālu specifikācijas un apūdeņošanas režīma aprēķinu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala atzīmi veido vērtējums par izstrādāto kursa projektu (80%) un studenta sniegtās atbildes aizstāvēšanas laikā (20%)

Obligātā literatūra

1. Hoffman G.J., Evans R. G. , Jensen M. E., Martin D. L., Elliott R. L. Design And Operation of Farm Irrigation Systems. 2nd Edition. American Society of Agricultural Engineers. 2007. 863 p .
2. James L.G. Principles of Farm Irrigation System Design. USA: Krieger Pub Co, 1993. 543 p..
3. USDA, NRCS Irrigation Handbooks, Part 652. National Irrigation Guide, PDF Electronic Version, ftp://ftp.wcc.nrcs.usda.gov/wntsc/waterMgt/irrigation/NEH15/ch1.pdf

Papildliteratūra

1. Lauksaimniecības hidrotehniskā meliorācija. O.Sauka, P.Bušmanis, V.Labrencis u.c. Rīgā: Zvaigzne, 1987. 296 lpp.
2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.631. Pieņemts 23.08.2005. Stājas spēkā 01.09.2005. [Skatīts 17.03.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=115151
3. Apūdeņošana. VMPI norādījumi III daļa, 1978 Rīga, 1978. 138. lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agro Tops. Zinātniski praktisks žurnāls zemniekiem un lauku uzņēmējiem. www.agrtops.lv. ISSN 1407-5164

Piezīmes

Obligāts kursa projekts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Vide un ūdenssaimniecība” pilna laika sudijās.