Kursa kods HidZ3030

Kredītpunkti 2

Meliorācija III

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareŪdenssaimniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author

Viesturs Jansons

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa projektā "Apūdeņošana" apgūst laistīšanas sistēmu praktiskās projektēšanas iemaņas. Iepazīstas ar stacionāra spiedvadu tīkla projektēšanu plānā un garenprofilā. Izvēlas ūdens avotu, sūkņu staciju un izpilda spiedvadu hidraulisko aprēķinu. Veic laistīšanas sistēmas komplektāciju (armatūra, veidgabali). Aprēķina kultūraugu apūdeņošanas režīma elementus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa projekta izstrādāšanas studentam būs:
• Zināšanas un profesionāla izpratne par apūdeņošanas sistēmu projektēšanu.
• Prasmes projektēt sistēmu izvietojumu plānā, garenprofilos un veikt nepieciešamos inženiertehniskos aprēķinus;
• Kompetence, saistībā ar spiedvadu un būvju projektēšanu, ievērot tehniskās normas, un patstāvīgi pielietot iegūtās projektēšanas iemaņas praksē citos savas specialitātes kursa projektos un diplomprojektēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Laistīšanas sistēmu projektēšana, laistīšans tehnikas izvēle.
2 Patstāvīgais darbs pie kursa darba.
3 Stacionāra spiedvadu tīkla hidrantu projektēšanu plānā.
4 Patstāvīgais darbs pie kursa darba.
5 Spiedvadu garenprofili, būves uz spiedvadiem.
6 Patstāvīgais darbs pie kursa darba.
7 Sūkņu izvēle, spiedvadu aprēķini.
8 Patstāvīgais darbs pie kursa darba.
9 Laistīšnas sistēmu armatūra.
10 Patstāvīgais darbs pie kursa darba.
11 Laistīšnas sistēmu veidgabali.
12 Patstāvīgais darbs pie kursa darba.
13 Laistīšanas režīms.
14 Patstāvīgais darbs pie kursa darba.
15 Projekta garenprofilu un plāna materiālu noformēšana.
16 Kursa projekta aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātam un aizstāvētam kursa projektam (laistīšanas sistēmas projekts, ar paskaidrojuma rakstu, projekta plānu M1:2000, spiedvadu garenprofīliem, hidrauliskā aprēķina tabulām, spiedvadu un būvju komplektācijas specifikācijām)

Obligātā literatūra

1. Hoffman G.J., Evans R. G. , Jensen M. E., Martin D. L., Elliott R. L. Design And Operation of Farm Irrigation Systems. 2nd Edition. American Society of Agricultural Engineers. 2007. 863 p .
2. James L.G. Principles of Farm Irrigation System Design. USA: Krieger Pub Co, 1993. 543 p..
3. USDA, NRCS Irrigation Handbooks, Part 652. National Irrigation Guide, PDF Electronic Version, ftp://ftp.wcc.nrcs.usda.gov/wntsc/waterMgt/irrigation/NEH15/ch1.pdf

Papildliteratūra

1. Lauksaimniecības hidrotehniskā meliorācija. O.Sauka, P.Bušmanis, V.Labrencis u.c. Rīgā: Zvaigzne, 1987. 296 lpp.
2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.631. Pieņemts 23.08.2005. Stājas spēkā 01.09.2005. [Skatīts 17.03.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=115151
3. Apūdeņošana. VMPI norādījumi III daļa, 1978 Rīga, 1978. 138. lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agro Tops. Zinātniski praktisks žurnāls zemniekiem un lauku uzņēmējiem. www.agrtops.lv. ISSN 1407-5164

Piezīmes

Obligāts kursa projekts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Vide un ūdenssaimniecība” pilna laika sudijās.