Kurs-Code Filz1025

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)12.02.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Gunārs Brāzma

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Praktiskā filosofija. LLU. Sociālo zinātņu fakultāte. Filosofijas katedra; zin. kon. A. Strods. Jelgava: LLU, 2008. 549 lpp.
2. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 656 lpp.
3. Stumpf S., Fieser J. Philosophy: a Historical Survey with Essential Readings. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2019. 426 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Brāzma G. Bioētika. Jelgava: LLU, 2010. 128 lpp.
2. Ponomarjovs A. Grāmatvežu un revidentu profesionālā ētika. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 86 lpp.
3. Blekbērns S. Domā! Neatvairāms ievads filozofijā. Rīga: ¼ Satori, 2007. 304 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Žurnāls Rīgas Laiks. ISSN 1407-1622.
2. Žurnāls Philosophy now: a magazine of ideas. ISSN 0961-5970. Pieejams: https://philosophynow.org/issues
3. Online encyclopedia Stanford Encyclopedia of Philosophy. Pieejams: http://plato.stanford.edu/