Kursa kods Filz1025

Kredītpunkti 3

Filozofija

Zinātnes nozareFilozofija, ētika un reliģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums12.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Gunārs Brāzma

Dr. phil.

Kursa anotācija

Kurss veido studentu izpratni par filozofiju, tās problēmām, metodēm, un tās lomu mūsdienu sabiedrībā. Kurss akcentē ētikas un politiskās filozofijas tematiku, kā arī filozofijas starpdisciplināro nozīmi. Kurss attīsta analītisko un kritisko domāšanu, prasmes apzināt un risināt praktiskās ētikas problēmas. Papildus lekcijām kurss ietver kursa tematikai atbilstošu filozofijas tekstu studijas, diskusijas semināros un studentu referātu prezentācijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas: pārzina un izprot filozofijas jēdzienus, koncepcijas un argumentāciju to vēsturiskajā attīstībā – diskusijas semināros, noslēguma rakstisks tests.
2. Profesionālās prasmes: spēj vērtēt un salīdzināt filozofiskas idejas un argumentus, formulēt aktuālas filozofiskas un starpdisciplināras problēmas, atlasīt un kritiski vērtēt informāciju, kas saistīta ar filozofijas tematiku – diskusijas semināros, referāts un tā prezentācija.
Vispārīgās prasmes: spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus, analizēt informāciju, iesaistīties grupu darbā – diskusijas semināros, referāts un tā prezentācija.
3. Kompetence: spēj apzināt un atbildīgi risināt ētikas un ar filozofiju saistītas starpdisciplināras problēmas, integrēt šīs prasmes tālākajā profesionālajā darbībā – diskusijas semināros, referāts un tā prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Filozofija, tās nozīme zinātnes attīstībā. Teorētiskā un praktiskā filozofija.
2. Antīkā filozofija, tās ietekme uz tālāko filozofijas un zinātnes attīstību.
3. Tikumu ētikas veidošanās antīkajā filozofijā un tās nozīme mūsdienās.
4. Vērtības, to iedalījums.
5. Ētikas pamatprincipi un normatīvās ētikas virzieni (2h).
6. Vides ētika.
7. Bioētika (2h).
8. Morālais relatīvisms un tā kritika.
9. Ieskats politiskajā filozofijā (2h).
10. Reliģijas filozofija viduslaikos. Reliģija un ētika (2h).
11. Ieskats Jauno laiku un mūsdienu filozofijas virzienos (2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstudētai un semināros izdiskutētai pasniedzēja dotai zinātniskai literatūrai. Jābūt izstrādātam un prezentētam referātam. Kursa noslēgumā rakstisks tests.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Pasniedzēja dotās zinātniskās literatūras studijas, gatavojoties semināriem.
2. Referāts un tā prezentācija par studenta izvēlētu un pasniedzēja akceptētu tematu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi. Tās akumulējošu studiju rezultātu vērtējumu veido: līdzdalība semināru diskusijās (30%), noslēguma rakstisks tests (40%), referāts un tā prezentācija (30%).

Obligātā literatūra

1. Praktiskā filosofija. LLU. Sociālo zinātņu fakultāte. Filosofijas katedra; zin. kon. A. Strods. Jelgava: LLU, 2008. 549 lpp.
2. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 656 lpp.
3. Stumpf S., Fieser J. Philosophy: a Historical Survey with Essential Readings. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2019. 426 p.

Papildliteratūra

1. Brāzma G. Bioētika. Jelgava: LLU, 2010. 128 lpp.
2. Ponomarjovs A. Grāmatvežu un revidentu profesionālā ētika. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 86 lpp.
3. Blekbērns S. Domā! Neatvairāms ievads filozofijā. Rīga: ¼ Satori, 2007. 304 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls Rīgas Laiks. ISSN 1407-1622.
2. Žurnāls Philosophy now: a magazine of ideas. ISSN 0961-5970. Pieejams: https://philosophynow.org/issues
3. Online encyclopedia Stanford Encyclopedia of Philosophy. Pieejams: http://plato.stanford.edu/

Piezīmes

Obligāts studiju kurss EF akadēmiskajai studiju programmai "Ekonomika" pilna un nepilna laika studijās.