Код курса Filz1025

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса12.02.2019

Разработчик курса

author

Gunārs Brāzma

Учебная литературa

1. Praktiskā filosofija. LLU. Sociālo zinātņu fakultāte. Filosofijas katedra; zin. kon. A. Strods. Jelgava: LLU, 2008. 549 lpp.
2. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 656 lpp.
3. Stumpf S., Fieser J. Philosophy: a Historical Survey with Essential Readings. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2019. 426 p.

Дополнительная литература

1. Brāzma G. Bioētika. Jelgava: LLU, 2010. 128 lpp.
2. Ponomarjovs A. Grāmatvežu un revidentu profesionālā ētika. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 86 lpp.
3. Blekbērns S. Domā! Neatvairāms ievads filozofijā. Rīga: ¼ Satori, 2007. 304 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Žurnāls Rīgas Laiks. ISSN 1407-1622.
2. Žurnāls Philosophy now: a magazine of ideas. ISSN 0961-5970. Pieejams: https://philosophynow.org/issues
3. Online encyclopedia Stanford Encyclopedia of Philosophy. Pieejams: http://plato.stanford.edu/