Kursa kods ETeh5007

Kredītpunkti 3

Mobilās tehnikas elektroiekārtas

Zinātnes nozareElektrotehnika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ainārs Galiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: iegūt zināšanas par mobilās tehnikas elektroiekārtu uzbūvi, darbību, izmantotajiem elektroenerģijas avotiem, spriegumiem, strāvām un vadības signāliem. Studiju kursā tiek iepazīta elektronisko vadības bloku struktūra, sastāvdaļas un veicamās funkcijas, vadības algoritmi. Papildinātas zināšanas par elektronikas shēmu elementiem, mikrokontrolleru, mērīšanas pārveidotāju, izpildierīču un elektromotoru pielietojumu mobilajā tehnikā. Apskatītas arī iekšdedzes motoru, transmisijas, jūgvārpstas, balstiekārtas, bremžu, vilces un stabilitātes elektroniskās vadības sistēmas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas - pārzina mobilās tehnikas elektroiekārtu uzbūvi un ekspluatāciju, jaunākos tehniskos risinājumus. Iegūtās zināšanas kalpo par pamatu turpmākajai praktiskajai darbībai un pētniecībai – kontroldarbi, patstāvīgais darbs.
2. Prasmes - spēj radoši izmantot iegūtās zināšanas mobilās tehnikas elektroiekārtu darbības novērtēšanā, veikt eksperimentālos pētījumus, aprēķinus un analīzi. Spēj argumentēti izskaidrot un pamatot mobilās tehnikas elektroiekārtu darba režīmus. Spēj izstrādāt elektroiekārtu izmēģinājumu eksperimentālo metodiku, apstrādāt un analizēt eksperimentos iegūtos rezultātus – kontroldarbi, patstāvīgais darbs.

3. Kompetences – maģistrants spēj patstāvīgi noteikt un analizēt mobilās tehnikas elektroiekārtu darbību un atteices cēloņus, pamatot pieņemtos lēmumus, izmantot citās jomās un studiju kursos iegūtās zināšanas – kontroldarbi, patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mobilās tehnikas elektroiekārtu attīstības tendences (Lekcija - 1h, Praktiskais darbs – 1h).
2. Elektroenerģijas avoti, spriegumi, strāvas un vadības signāli (Lekcija - 1h, Praktiskais darbs – 1h).
3. Elektroniskie vadības bloki, struktūra, sastāvdaļas un veicamās funkcijas. Vadības algoritmi. Ieejas un izejas signāli (Lekcija - 1h, Praktiskais darbs – 1h).
4. Elektronikas shēmu elementi. Pasīvie elektronikas elementi, pusvadītāji, analogās un ciparu shēmas (Lekcija - 1h, Praktiskais darbs – 1h).
5. Mikrokontrolleru pielietojums mobilajā tehnikā, uzbūve un programmēšana (Lekcija - 1h, Praktiskais darbs – 1h).
Kontroldarbs 1: Elektronisko vadības shēmu uzbūve un darbība.
6. Pārvietojuma, attāluma un paātrinājuma mērpārveidotāji (Lekcija - 1h, Praktiskais darbs – 1h).
7. Temperatūras, spiediena un gāzu sastāva mērpārveidotāji (Lekcija - 1h, Praktiskais darbs – 1h).
8. Gaisa caurplūdes mērītāji. Tilpuma un masas mērīšana. Ķermenis gaisa plūsmā (Lekcija - 1h, Praktiskais darbs – 1h).
9. Izpildierīces, elektromagnētiskie releji, vārsti, indukcijas spoles. Elektromotori izpildierīcēs un piedziņā (Lekcija - 1h, Praktiskais darbs – 1h).
Kontroldarbs 2: Mobilās tehnikas sensori un izpildierīces.
10. Elektroniskās Otto motoru vadības sistēmas (Lekcija - 1h, Praktiskais darbs – 1h).
11. Elektroniskās dīzeļmotoru vadības sistēmas (Lekcija - 1h, Praktiskais darbs – 1h).
12. Transmisijas elektroniskā vadība. Automatizēta pārnesumu pārslēgšana. Jūgvārpstas vadība. Griezes momenta kontrole (Lekcija - 1h, Praktiskais darbs – 1h).
Kontroldarbs 3: Iekšdedzes motoru un transmisijas vadība.
13. Balstiekārtas elektroniskā vadība. Augstuma regulēšana. Uzkares automātiskā vadība (Lekcija - 1h, Praktiskais darbs – 1h).
14. Bremžu elektroniskā vadība. ABS un bremžu vadības sistēma (Lekcija - 1h, Praktiskais darbs – 1h).
15. Vilces un stabilitātes vadības sistēma. Riteņu pretizbuksēšanas sistēma (Lekcija - 1h, Praktiskais darbs – 1h).
Kontroldarbs 4: Balstiekārtas, bremžu un vilces vadība.

16. Diagnostikas iespējas. Universālais diagnostikas spraudnis (Lekcija - 1h, Praktiskais darbs – 1h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi, izpildīts un aizstāvēts patstāvīgais darbs, sekmīgi uzrakstīti
kontroldarbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Brīvi izvēlētas patstāvīgā darba tēmas, vēlams, atbilstoši maģistra darba tematikai. Kursa noslēgumā jāaizstāv patstāvīgais darbs, kurā ir izpētīta konkrētas tehnoloģijas, vai mobilās tehnikas elektriskā shēma. Patstāvīgā darba apjoms 48h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Darbu izpildes kvalitāte. Sapratne par paveikto. Spēja loģiski pamatot procesus un izskaidrot kļūdu rašanās cēloņus. Spēja diskutēt par apgūto.

Obligātā literatūra

1. Galiņš A. Spēkratu elektroiekārtas. Jelgava: LLU, 2008. 298 lpp.
2. Kaķītis A., Galiņš A., Leščevics P. Sensori un mērīšanas sistēmas. Jelgava: LLU, 2008. 395 lpp.
3. Frohn M., Oberrthür M., u.c. Mikroelektronikas komponentes un pamatshēmas (Galiņš A., Kaķītis A., Vārna A. tehn. red.). Valmiera: VPIC, 2003. 512 lpp.

4. Automotive Handbook. 4th Edition. Robert Bosch GmbH, 1996. 892 p.

Papildliteratūra

1. Automotive Electrics Automotive Electronics. Plochingen: Robert Bosch GmbH, 2006. 503 p.
2. Greivulis J., Raņķis I. Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. Rīga: Avots, 1996. 288 lpp.

3. Galiņš A. Elektrozinību teorētiskie pamati. Elektrisko ķēžu aprēķini. Mācību metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 120 lpp.

Piezīmes

TF akadēmiskā maģistra studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" obligātais kurss. 1.kurss 2.semestris.