Code du cours ETeh4054

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre des travaux du laboratoire16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours05.01.2016

Auteurs du cours

author

Liene Kanceviča

author

Aleksejs Gedzurs

Manuels

1. Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve. LBN 261-07, Rīga, 2007. 24. lpp,
2. Plūme I. Elektroiekārtu ekspluatācija un remonts: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. – 105 lpp,
3. Elektroietaišu tehniskā ekspluatācija, LEK 002, Latvijas Elektrotehniskā komisija, 3. izdevums, 2011, 162. lpp.

4. Scaddan B. Electric wiring domestic, 2003. 124 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Budahs M., Zviedrītis M. Elektrisko sadales tīklu elektroietaišu ekspluatācija, Mācību palīglīdzeklis. RVT, 1912, 107. lpp., tīmeklī: http://www.rvt.lv/GRAMATAS/Energjetikju_gramatas/16.2ISBNgramata.pdf, skatīts 14.01.2016.
2. Grunte U., Makreckis O. un Zacmanis V. Lietotāju un speciālo elektroietaišu ekspluatācija. Mācību palīglīdzeklis. RVT, 1912, 107. lpp. tīmeklī: http://www.rvt.lv/GRAMATAS/Energjetikju_gramatas/17.1ISBNgramata.pdf, skatīts 14.01.2016.

3. Metodiskie norādījumi par drošības prasībām veicot elektromontāžas un ieregulēšanas darbus. Rīga: MN, 2005. 38 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) standarti, tīmeklī http://www.latvenergo.lv/lat/par_mums/normativie_dokumenti/lek_energostandarti, skatīts 12.01.2016.
2. Elektroenerģijas ievada uzskaites sadalnes, katalogs, Jauda, 98.lpp. tīmeklī: http://www.jauda.com/uploads/files/category/Katalogs.pdf, skatīts 12.01.2016.

3. Vidsprieguma tehnikas katalogs, tīmeklī: SLO Latvia SIA, 36 lpp., https://www.slo.lv/upload/catalog/slo_katalogi/slo_vidsprieguma_katalogs_2014_web.pdf