Код курса ETeh4054

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

æоличество лабораторных работ16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса05.01.2016

Разработчики курса

author

Liene Kanceviča

author

Aleksejs Gedzurs

Учебная литературa

1. Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve. LBN 261-07, Rīga, 2007. 24. lpp,
2. Plūme I. Elektroiekārtu ekspluatācija un remonts: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. – 105 lpp,
3. Elektroietaišu tehniskā ekspluatācija, LEK 002, Latvijas Elektrotehniskā komisija, 3. izdevums, 2011, 162. lpp.

4. Scaddan B. Electric wiring domestic, 2003. 124 lpp.

Дополнительная литература

1. Budahs M., Zviedrītis M. Elektrisko sadales tīklu elektroietaišu ekspluatācija, Mācību palīglīdzeklis. RVT, 1912, 107. lpp., tīmeklī: http://www.rvt.lv/GRAMATAS/Energjetikju_gramatas/16.2ISBNgramata.pdf, skatīts 14.01.2016.
2. Grunte U., Makreckis O. un Zacmanis V. Lietotāju un speciālo elektroietaišu ekspluatācija. Mācību palīglīdzeklis. RVT, 1912, 107. lpp. tīmeklī: http://www.rvt.lv/GRAMATAS/Energjetikju_gramatas/17.1ISBNgramata.pdf, skatīts 14.01.2016.

3. Metodiskie norādījumi par drošības prasībām veicot elektromontāžas un ieregulēšanas darbus. Rīga: MN, 2005. 38 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) standarti, tīmeklī http://www.latvenergo.lv/lat/par_mums/normativie_dokumenti/lek_energostandarti, skatīts 12.01.2016.
2. Elektroenerģijas ievada uzskaites sadalnes, katalogs, Jauda, 98.lpp. tīmeklī: http://www.jauda.com/uploads/files/category/Katalogs.pdf, skatīts 12.01.2016.

3. Vidsprieguma tehnikas katalogs, tīmeklī: SLO Latvia SIA, 36 lpp., https://www.slo.lv/upload/catalog/slo_katalogi/slo_vidsprieguma_katalogs_2014_web.pdf