Kursa kods ETeh4054

Kredītpunkti 3

Elektroiekārtu montāža un remonts

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektriskās tehnoloģijas un automātika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Liene Kanceviča

Dr. sc. ing.

author doc.

Aleksejs Gedzurs

Ph.D.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: apgūt teorētiskas un praktiskas zināšanas par elektroiekārtu montāžas un remonta metodēm. Sniegta pamatinformācija par elektroietaišu montāžas un remonta principiem, nosacījumiem, elementu apzīmējumiem shēmās un dabā. Kursā apskatītas gaisvadu, kabeļīniju, transformatoru apakšstaciju, zemēšanas un pārspriegumu aizsardzības iekārtu, iekštelpu elektroinstalāciju, elektromotoru un citu ierīču montāžas un remontu metodes; elektroiekārtu pirmsremonta diagnosticēšana, pēcremonta pārbaude, kā arī sniegta informācija par remonta un montāžas tehnoloģisko karšu izstrādi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - pārzina elektroiekārtu, ārējo elektrisko tīklu un ēku iekšējo elektroinstalāciju komponentu tehniskajiem parametriem, elektroiekārtu montāžas un remonta principiem un nosacījumiem – ieskaite;
Prasmes - spēj izveidot elektroiekārtu, iekšējo un ārējo elektrisko tīklu ietaišu un ēku iekšējo elektroinstalāciju, izvēlēties piemērotus instrumentus un metodes elektroiekārtu montāžas un remonta veikšanai – ieskaite;

Kompetences - izvēlēties atbilstošu elektroiekārtu elementu un tipveida slēgumu shēmas; nodrošināt elektroiekārtu remontu un montāžas tehnoloģisko karšu izveidi – ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Elektroiekārtu montāžas vispārīgie principi, nosacījumi un elementu apzīmējumi (lekcija – 1 h, laboratorijas darbs 1 h);
2. Vadu un kabeļu savienojumu izveidošana, vadu montāžas metodes (lekcija – 1 h, laboratorijas darbs 1 h);
3. Gaisvada līniju, t.sk., kailvadu, izolēto vadu un piekarkabeļu, elementu montāža (lekcija – 1 h, laboratorijas darbs 1 h);
4. Kabeļu līniju elementu montāža (lekcija – 1 h, laboratorijas darbs 1 h);
5. Transformatoru apakšstaciju elementu montāža (lekcija – 1 h, laboratorijas darbs 1 h);
6. Zemēšanas un potenciāla izlīdzināšanas iekārtu montāža (lekcija – 1 h, laboratorijas darbs 1 h);
7. Sadales un aizsardzības aparatūras, sekundāro komutācijas ķēžu montāža (lekcija – 1 h, laboratorijas darbs 1 h);
8. Elektroinstalācijas un montāžas prasībās fermās, dārzkopības un citos lauksaimniecības objektos (lekcija – 1 h)
Kontroldarbs 1 – 1 h
9. Elektroiekārtu bojājumi, remonta nepieciešamības pamatojums, remonta veidi un remonta cikls (lekcija – 1 h, laboratorijas darbs 1 h);
10. Elektroiekārtu diagnosticēšanas metodes, diagnosticēšana pirms un pēc remonta (lekcija – 1 h, laboratorijas darbs 1 h);
11. Gaisvadu līniju un zemēšanas un potenciāla izlīdzināšanas iekārtu remonta veidi, kompleksais remonts (lekcija – 1 h, laboratorijas darbs 1 h);
12. Kabeļlīniju diagnosticēšana, remonts un pēcremonta pārbaudes (lekcija – 1 h, laboratorijas darbs 1 h);
13. Transformatoru apakšstaciju un sadales iekārtu diagnosticēšana un remonts (lekcija – 1 h, laboratorijas darbs 1 h);
14. Elektroietaišu aizsardzības ierīču aprēķins, remonts, t.sk., kūstošo drošinātāju remonts (lekcija – 1 h, laboratorijas darbs 1 h);
15. Elektromotoru pirmsremonta diagnosticēšana, remonts, montāža un salāgošana ar piedzīto iekārtu (lekcija – 1 h, laboratorijas darbs 1 h);
16. Elektroietaišu montāžas un remonta organizācija, dokumentācija, remontu tehnoloģiskās kartes izstrāde (lekcija – 1 h);
Kontroldarbs 2 – 1 h
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite.
Ieskaiti veido:
Viens teorētiskās daļas jautājums;
Uzdevums par studiju kursā apgūtajām tēmām;

Pie ieskaites kārtošanas students tiek pielaists tikai tad, ja ir ieskaitīti abi kontroldarbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi gatavojas kontroldarbiem un sagatavo atskaites laboratorijas darbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju rezultātu vērtēšana notiek, balstoties uz studenta atbildēm ieskaites laikā. Ir iespējams iegūt arī maksimālo vērtējumu – 10 (izcili), ja studentam ir bijis labs apmeklējums, visi darbi veikti savlaicīgi, kā arī students ir uzrādījis atbilstošas zināšanas.

Obligātā literatūra

1. Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve. LBN 261-07, Rīga, 2007. 24. lpp,
2. Plūme I. Elektroiekārtu ekspluatācija un remonts: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. – 105 lpp,
3. Elektroietaišu tehniskā ekspluatācija, LEK 002, Latvijas Elektrotehniskā komisija, 3. izdevums, 2011, 162. lpp.

4. Scaddan B. Electric wiring domestic, 2003. 124 lpp.

Papildliteratūra

1. Budahs M., Zviedrītis M. Elektrisko sadales tīklu elektroietaišu ekspluatācija, Mācību palīglīdzeklis. RVT, 1912, 107. lpp., tīmeklī: http://www.rvt.lv/GRAMATAS/Energjetikju_gramatas/16.2ISBNgramata.pdf, skatīts 14.01.2016.
2. Grunte U., Makreckis O. un Zacmanis V. Lietotāju un speciālo elektroietaišu ekspluatācija. Mācību palīglīdzeklis. RVT, 1912, 107. lpp. tīmeklī: http://www.rvt.lv/GRAMATAS/Energjetikju_gramatas/17.1ISBNgramata.pdf, skatīts 14.01.2016.

3. Metodiskie norādījumi par drošības prasībām veicot elektromontāžas un ieregulēšanas darbus. Rīga: MN, 2005. 38 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) standarti, tīmeklī http://www.latvenergo.lv/lat/par_mums/normativie_dokumenti/lek_energostandarti, skatīts 12.01.2016.
2. Elektroenerģijas ievada uzskaites sadalnes, katalogs, Jauda, 98.lpp. tīmeklī: http://www.jauda.com/uploads/files/category/Katalogs.pdf, skatīts 12.01.2016.

3. Vidsprieguma tehnikas katalogs, tīmeklī: SLO Latvia SIA, 36 lpp., https://www.slo.lv/upload/catalog/slo_katalogi/slo_vidsprieguma_katalogs_2014_web.pdf

Piezīmes

Kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Lietišķā enerģētika” pilna un nepilna laika studijās.