Kursa kods ETeh4052

Kredītpunkti 3

Elektrotehniskie materiāli

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektriskās tehnoloģijas un automātika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Imants Plūme

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: iepazīsties ar gāzveida, šķidrajiem un cietajiem elektrotehniskajiem materiāliem, to īpašībām, materiālu ieguvi un pirmapstrādi. Studenti iegūst zināšanas par izolācijas materiālu, vadu materiālu, konstruktīvo materiālu un izstrādājumu raksturlielumiem, to piemērotību ekspluatācijai vidēs ar atšķirīgiem apstākļiem. Laboratorijas darbos studenti apgūst prasmes noteikt materiālu parametrus un to izmaiņas atkarībā no pieliktā elektriskā lauka, mehāniskās slodzes, temperatūras un ķīmiskajiem vides apstākļiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - pārzina elektrotehnisko materiālu klasifikācijas principus, gāzveida, šķidro un cieto materiālu galvenās īpašības; neorganisko dielektrisko materiālu un dielektrisko polimēru galvenās īpašības un atbilstošo pielietojumu; elektroizolācijas laku, emalju, kompaundu, slāņaino plastu un citu plastmasu izgatavošanas principus un galvenos parametrus.
Prasmes - spēj noteikt elektrotehniskos materiālu galvenās elektriskās, mehāniskās, fizikālās un ķīmiskās īpašības; spēj izvēlēties dielektriskos un elektrovadītājus materiālus, pusvadītājus, augstas pretestības materiālus, kontaktmateriālus un magnētisko materiālus elektroiekārtām, atbilstoši darbības apstākļiem.

Kompetences - izvēlēties elektrotehnisko ierīču materiālus, atbilstoši to darbības apstākļiem.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
Lekcijas:
1. Elektrotehnisko materiālu klasifikācija, to fizikālās un ķīmiskās īpašības – 2 h.
2. Gāzveida dielektriķi: īpašības, to caursite; pielietojumi – 2 h.
3. Minerāleļļas un sintētiskie elektroizolācijas šķidrumi, īpašības un pielietojums – 2 h.
Kontroldarbs 1. Elektrotehnisko materiāli, klasifikācija, gāzveida, šķidro un cieto materiālu īpašības– 1 h.
4. Neorganiskie dielektriskie materiāli: vizla, kvarcs, talks; stikla un elektrokeramiskie materiāli: porcelāns, speciālie izolatori – 2 h.
5. Organiskie dielektriskie materiāli: fizikālās, ķīmiskās īpašības, pielietojums – 2 h.
Polimerizācijas un polikondensācijas polimēri, karstumizturīgie polimēri, pielietojums – 2 h.
Kontroldarbs 2. Sveķu, polimēru ieguve, īpašības un pielietojums– 1 h.
6. Dielektriskās plastmasas: galvenās sastāvdaļas, izmantošana elektrotehnikā; slāņainie plasti, kompaundi: iegūšana, īpašības, pielietojums – 2 h.
7. Elektroizolācijas lakas un emaljas: elektriskās īpašības, termoizturība – 2 h.
Kontroldarbs 3. Laku, emalju, kompaundu, slāņaino plastu ieguve, īpašības un pielietojums – 1 h.
8. Vadītāji materiāli: attīrīti metāli un sakausējumi, raksturlielumi – 1 h.
9. Magnētiskie un ferromagnētiskie materiāli: raksturlielumi, izstrādājumi – 1 h.
10. Pusvadītāji, supravadītāji un optiskās šķiedras: īpašības, ekspluatācijas nosacījumi – 1 h.
11. Saules enerģijas pārveidotāji, akumulatoru materiāli: īpašības, izstrādājumi un pielietojums – 1 h.
12. Nanomateriāli un citi perspektīvi elektrotehniskie materiāli: īpašības, izstrādājumi un pielietojums – 1 h.

Laboratorijas darbi:
1. Īpatnējās pretestības, tās temperatūras koeficienta noteikšana vadītājiem materiāliem - 1 h.
2. Kontaktu materālu, to pārejas pretestības pētīšana – 1 h.
3. Skābes skaitļa noteikšana škidrajam dielektriķim – 1 h.
4. Dielektrisko zuduma leņķa tangensa noteikšana škidrajam dielektriķim – 1 h.
5. Materiālu un šķidrumu termiskās izplešanās koeficienta pētīšana – 1 h.
6. Dielektriskās permeabilitātes noteikšana dielektriskam materiālam – 1 h.
7. Termoelektrodzinējspēka noteikšana termopāriem– 1 h.
8. Gaismas-sprieguma pārveidotāju parametru noteikšana – 1 h.
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izpildīti un ieskaitīti visi laboratorijas, pastāvīgie darbi un kontroldarbi. Novērtējums: ieskaite ar atzīmi

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Laboratorijas darbu pabeigšana/noformēšana studenti vadās pēc lekcijās un laboratorijas darbos definētajām prasībām.

2. Individuālais darbs. Elektrotehnikā lietojama elementa izplatība dabā, fizikālās, ķīmiskās, elektriskās īpašības, ieguve, pielietojums elektrotehnikā, prezentācijas izveidošana. Apjoms vismaz 6. lpp., iesniedz elektroniskā veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi.
Zināšanu vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā, summējot kontroldarbu (maks. 30%), patstāvīgo darbu (maks. 30%) un laboratorijas darbu (maks. 40%) vērtējumus, ņemot vērā iegūto zināšanu līmeni un kvalitāti.

Obligātā literatūra

1. Meļņikovs V. Elektrotehniskie materiāli. I daļa. Vadītāju, magnētiskie un konstrukcijas materiāli. Rīga: RVT 2006. 173 lpp.
2. Meļņikovs V. Elektrotehniskie materiāli. II daļa. Dielektriskie un pusvadītāju materiāli. Rīga: RVT 2006. 135 lpp.

3. Banerjee, G. K. (editor), Electrical and electronics engineering materials, PHI Learning Pvt. Ltd., 2014, p. 360.

Papildliteratūra

1. Elektrotehniskie materiāli: Mācību metodiskais līdzeklis. Sast. Plūme I. Jelgava: LLU, 2008. 59 lpp.
2. Transformatoru eļļu pārbaudes normas. LEK 118. Latvijas Elektrotehniskā komisija, 2014. 45 lpp.
3. Krizbergs J, Gutakovskis V. Kompozītmateriāli. mācību materiāli, Rīgas Tehniskā koledža, 2016, 94 lpp.

4. Ржевская С. П.. Электротехнические материалы. Диэлектрики : курс лекций, Белорусский национальный технический университет, Электрические станции". - Минск : БНТУ, 2009. - 141 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls Enerģija un pasaule, Izd.: VAS LATENERGO un Latvijas Elektroenerģētiķu biedrība. ISSN: 1407-5911, www.energijaunpasaule.lv
2. Journal "Materials Science Forum". ISSN: 0255-5476.

3. https://mcliepa.lv/macibu-materiali/Elektrotehnika%20un%20elektriskie%20merijumi/PamatkurssElektrotehnika.pdf, skatīts: 20.09.2020.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā "Lietišķā enerģētika"