Код курса ETeh2015

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций32

æоличество лабораторных работ24

Количество часов самостоятельной работы студента64

Дата утвеждения курса19.09.2012

Разработчик курса

author

Liene Kanceviča

Учебная литературa

1. Klegeris I. Ž. Lietišķā elektrotehnika: studiju materiāli. Jelgava: LLU, 2008. 78 lpp.
2. Galiņš A. Elektrozinību teorētiskie pamati. Jelgava: LLU, 2008. 120 lpp.
3. Lagzdiņš Ģ.E. Pamatkurss elektrotehnikā. Rīga: Jumava, 2004. 217 lpp.
4. Leščevics P., Galiņš A. Elektronika un sakaru tehnika: mācību līdzeklis lietišķajā elektronikā. Jelgava: LLU, 2008. 121 lpp.

5. Bird J. Electrical and Electronic Principles and Technology. 6th edition. New York: Routledge, 2017. 526 p.

Дополнительная литература

1. Raņķis I., Žiravecka A. Industriālās elektronikas pamati. Rīga: RTU, 2007. 212 lpp.

2. Mikroelektronikas komponentes un pamatshēmas. Tehn. red. A. Galiņš, A. Kaķītis, A. Vārna. Valmiera: VPIC izd., 2003. 512 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Журнал «РАДИО» ISSN-0033-765X. [tiešsaiste] [skatīts: 03.10.2019.]. Pieejams: ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/

2. Журнал «Современные технологии автоматизации» ISSN 0206-975Х. [tiešsaiste] [skatīts: 03.10.2019.]. Pieejams: http://www.cta.ru/