Kursa kods ETeh2015

Kredītpunkti 4.50

Elektrotehnika un elektronika

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektriskās tehnoloģijas un automātika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits64

Kursa apstiprinājuma datums19.09.2012

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Liene Kanceviča

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

EeTkB007 [GEIKB007] Elektrotehnika un elektronika

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt: elektrisko ķēžu pamatlikumus; maiņstrāvas pamatjēdzienus; grafoanalītiskās metodes; elektriskos mērījumus; transformatorus un elektroapgādi; elektriskās gaismas, siltuma un mehāniskās enerģijas avotus; elektroiekārtu vadības un aizsardzības aparatūru; elektronikas elementus - diodes, tranzistorus, fotopārveidotājus; taisngriežus, pastiprinātājus, svārstību ģenerātorus; impulsu tehniku.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas - pārzina elektrotehnisko un elektronisko iekārtu darbības principus un izmantošanu – eksāmens;
2. Prasmes - spēj izvēlēties konkrētam pētījumam atbilstošas pētīšanas un aprēķinu metodes, pamatojot to izvēli, interpretēt datu apstrādes rezultātus – kontroldarbs; formulēt un kritiski izvērtēt elektrotehnikas un elektronikas pamatjautājumus, pieslēgt tīklam dažāda veida elektrotehniskās iekārtas, veikt elektrisko sistēmu darbības parametru mērījumus un teorētiskos aprēķinus – praktiskie un laboratorijas darbi;

3. Kompetences - orientēties elektrotehniskās un elektroniskās iekārtās un sistēmās, elektriskajos mērījumos un aprēķinu veikšanā, analizēt aprēķinu rezultātus – eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievadlekcija. Elektrodrošība. Elektriskās strāvas iedarbība. 2 h
2. Elektrotehnikas un elektronikas pamatjēdzieni. Elektrisko ķēžu galvenās komponentes, raksturlielumi, elektrisko lielumu mērīšana. 3 h
Kontroldarbs 1 – Elektriskās ķēdes darba režīmi. 1 h
3. Līdzstrāva un maiņstrāva. Pamatlikumi un darba režīmi. 2 h
Kontroldarbs 2 – Pārbaudījums par lekcijās apgūto vielu. 1 h
4. Magnētiskās ķēdes. Elektromagnētiskā indukcija. 2 h
5. Sinusoidāla maiņstrāva – tās ģenerēšana un raksturlielumi. Elektrisko ķēžu aprēķina metodes. 2 h
Kontroldarbs 3 – Virknes slēgums: aktīvā, induktīvā, kapacitatīvā pretestības. 2 h
6. Maiņstrāvas ķēžu elektriskās pretestības un jaudas jēdzieni. 1 h
Kontroldarbs 4 – Paralēlais slēgums: aktīvās, kapacitatīvās un induktīvās pretestības. 2 h
7. Kondensatoru slēgumi. Paralēlais, virknes un jauktais slēgums. 3 h
Kontroldarbs 5 – Jauktie kondensatoru slēgumi. 2 h
8. Trīsfāzu elektriskās sistēmas. Zvaigznes un trīsstūra slēgumi. 1 h
Kontroldarbs 6 – Pārbaudījums par lekcijās apgūto vielu. 1 h
9. Transformators. Asinhronās mašīnas uzbūve un darbības princips. Asinhronās mašīnas mehāniskā raksturlīkne. 2 h
10. Elektriskie tīkli. Jēdziens par elektroapgādi. 1 h
Kontroldarbs 7 – Pārbaudījums par lekcijās apgūto vielu. 1 h
11. Elektronisko iekārtu pamatelementi. Maiņstrāvas taisngrieži un filtri. 1 h
12. Ievads elektrisko pusvadītāju teorijā. Elektroniskie slēdži. Elektroniskie signālu pastiprinātāji un ģeneratori. Impulsu tehnikas iekārtas. Fotoelektriskās iekārtas. 3 h
Laboratorijas darbi:
1. Drošības tehnikas un elektrodrošības instruktāža – 1 h.
2. Elektroiekārtu pieslēgšana tīklam – 2 h.
3. Strāvas, sprieguma, jaudas un enerģijas mērīšana vienfāžu tīklā, strāvas mērtransformatora pielietošana – 2 h.
4. I, U, P, Q, S, cosφ kompleksa mērīšana. Elektriskā rezonanse (ar grafisko daļu) – 2 h.
5. Trīsfāzu tīkla zvaigznes un trīsstūra slēguma pētīšana (ar grafisko daļu) – 2 h.
6. Trīsfāzu aktīvās jaudas mērīšana – 2 h.
7. Transformatora pētīšana – 2 h.
8. Asinhronās mašīnas pētīšana, statora tinuma galu noteikšana – 2 h.
9. Asinhronā dzinēja palaišana ar kontaktoru un pārslēdzot statoru Y-Δ (Ip mērīšana) – 2 h.
10. Elektropiedziņas vadība, vadības dublēšana, reversēšana un vienfāžu režīms – 2 h.
11. Pusvadītāju diode – 2 h.
12. Bipolārais tranzistors – 1 h.

13. Laboratorijas darbu aizstāvēšana – 2 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens. Eksāmenu veido: Divi teorētiskās daļas jautājumi;
Uzdevums par studiju kursā praktiskajos darbos apgūtajām tēmām.
Pie eksāmena kārtošanas students tiek pielaists tikai tad, ja ir ieskaitīti visi kontroldarbi un laboratorijas darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju rezultātu vērtēšana notiek, balstoties uz studenta atbildēm eksāmena laikā. Ir iespējams iegūt arī maksimālo vērtējumu – 10 (izcili), ja studentam ir bijis labs apmeklējums, visi darbi veikti savlaicīgi, kā arī students ir uzrādījis atbilstošas zināšanas.

Obligātā literatūra

1. Klegeris I. Ž. Lietišķā elektrotehnika: studiju materiāli. Jelgava: LLU, 2008. 78 lpp.
2. Galiņš A. Elektrozinību teorētiskie pamati. Jelgava: LLU, 2008. 120 lpp.
3. Lagzdiņš Ģ.E. Pamatkurss elektrotehnikā. Rīga: Jumava, 2004. 217 lpp.
4. Leščevics P., Galiņš A. Elektronika un sakaru tehnika: mācību līdzeklis lietišķajā elektronikā. Jelgava: LLU, 2008. 121 lpp.

5. Bird J. Electrical and Electronic Principles and Technology. 6th edition. New York: Routledge, 2017. 526 p.

Papildliteratūra

1. Raņķis I., Žiravecka A. Industriālās elektronikas pamati. Rīga: RTU, 2007. 212 lpp.

2. Mikroelektronikas komponentes un pamatshēmas. Tehn. red. A. Galiņš, A. Kaķītis, A. Vārna. Valmiera: VPIC izd., 2003. 512 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Журнал «РАДИО» ISSN-0033-765X. [tiešsaiste] [skatīts: 03.10.2019.]. Pieejams: ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/

2. Журнал «Современные технологии автоматизации» ISSN 0206-975Х. [tiešsaiste] [skatīts: 03.10.2019.]. Pieejams: http://www.cta.ru/

Piezīmes

Kurss iekļauts TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" obligātajā daļā, un profesionālā bakalaura studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana" obligātajā daļā.