Kursa kods ETeh1001

Kredītpunkti 3

Elektrotehnikas pamati

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektriskās tehnoloģijas un automātika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums22.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Raimunds Šeļegovskis

Dr. sc. ing.

author

Ilmārs-Žanis Klegeris

Dr. paed.

Priekšzināšanas

Fizi2016, Fizika

Mate4019, Matemātika I

Mate4020, Matemātika II

Kursa anotācija

Kursa ietvaros studenti gūst zināšanas par līdzstrāvas, magnētisko un maiņstrāvas ķēžu raksturlielumiem un pamatlikumiem, elektrisko mērinstrumentu sistēmām, elektriskās mērīšanas metodēm. Studiju kursā tiek apgūti transformatora, asinhronā dzinēja, līdzstrāvas mašīnas, elektrisko gaismas avotu uzbūve un darbības principi, elektriskie siltuma avoti, to ekspluatācijas nosacījumi, modifikācijas, izvēle. Tiek apgūti elektropiedziņas vadības un aizsardzības aparatūras izvēles principi, apgaismes aprēķina metodes, elektrodrošība.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Iegūst teorētiskas un praktiskas zināšanas par elektrotehnikas pamatiem, orientējas elektrisko mērījumu metodēs, pārzin pārtikas ražošanā izmantojamo elektrisko iekārtu, uzbūves, darbības un izvēles principus – laboratorijas darbi, kontroldarbi.

Spēj veikt vienkāršotu elektroiekārtas un tās darba režīmu izvēli; veikt elektropievada un apgaismojuma veida un galveno parametru izvēli – laboratorijas darbi, kontroldarbi.

Kompetences – novērtēt elektroiekārtas veida un darba režīmu atbilstību nepieciešamajiem nosacījumiem - laboratorijas darbu izpilde un laboratorijas darbu aizstāvēšana kontroldarbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Līdzstrāvas elektriskās ķēdes. Elektrisko ķēžu darba režīmi. (Lekcija – 1h)
2. Magnētiskās ķēdes. (Lekcija – 1h)
3. Maiņstrāvas elektrisko ķēžu jēdziens un raksturlielumi. (Lekcijas – 2h)
4. Elektriskā enerģija un jauda. (Lekcija – 1h)
5. Trīsfāžu sistēmas. (Lekcija – 1h)
6. Zvaigznes un trīsstūra slēgumi. (Lekcija – 1h)
7. Elektrisko lielumu mērīšana. 1.kontroldarbs. Elektrotehnikas pamatlikumi, raksturlielumi un sakarības. (Lekcija – 2h)
8. Laboratorijas darbi – Maiņstrāvas 1-fāzes un 3-fāžu ķēdes, to parametri. (Laboratorijas darbi – 7 h)
9. Elektrodrošība. (Lekcija – 1h)
10. Transformators un elektroapgāde. (Lekcija – 1h)
11. Asinhronās mašīnas uzbūve un darbība. (Lekcija – 1h)
12. Asinhrono motoru raksturlīknes, vadība un aizsardzība. (Lekcija – 1h)
13. Līdzstrāvas mašīnu uzbūve un darbība. (Lekcija – 1h)
14. Elektriskie gaismas avoti. (Lekcija – 1h)
15. Elektriskās sildierīces. 2.kontroldarbs. Elektrotehnisko iekārtu uzbūves un darbības pamati. Gaismas tehnika. (Lekcija – 1h)
16. Laboratorijas darbi – Transformators, asinhronais motors, elektropiedziņa. (Laboratorijas darbi – 9 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite.

Abiem kontroldarbiem jābūt ieskaitītiem, jānostrādā un jāaizstāv visi laboratorijas darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi veic aprēķinus laboratorijas darbu atskaitēm, gatavojas laboratorijas darbu aizstāvēšanai un kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kurss tiek ieskaitīts, ja students pietiekamā apjomā un kvalitātē apguvis studiju kursu, par ko liecina aizstāvētie laboratorijas darbi un sekmīgi uzrakstītie kontroldarbi.

Obligātā literatūra

1. Klegeris I. Ž. Lietišķā elektrotehnika: studiju materiāli. Lekciju konspekts. Jelgava: LLU, 2008. 81 lpp. 2. Lagzdiņš Ģ. E. Pamatkurss elektrotehnikā. Rīga: Jumava, 2004. 220 lpp.

Papildliteratūra

1. Dirba J., Ketners K. Elektriskās mašīnas. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. 517 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģētika & Automatizācija. Ikmēneša žurnāls. Izdevējs SIA Biznesa Portāls.ISSN 1407-8589

Piezīmes

Obligātais studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” studentiem.